Serwis ESG

Strategia CSR i kluczowe obszary odpowiedzialności

Kontrast
Wielkość liter - A +

Strategia CSR i kluczowe obszary odpowiedzialności

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Polenergia została przyjęta w 2019 roku. Strategia określiła mierzalne cele na lata 2019–2022 we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy Polenergia. Dokument ten jest podstawą działań i dalszego rozwoju sfery CSR dla wszystkich spółek Grupy.

Ogłoszona w maju 2020 roku Strategia Grupy Polenergia to nie tylko rozwój w wymiarze ekonomicznym i gotowość do kształtowania przyszłości rynku energii: budowa bezpiecznego i niskoemisyjnego rynku energii to także odpowiedzialność społeczna za obecne i przyszłe pokolenia.  Dlatego Polenergia dba o wszystkich Interesariuszy i szczególną wagę przykłada do kwestii społecznych i ochrony środowiska. Powyższe założenia determinują postawę Grupy w zakresie prowadzenia działalności biznesowej uwzgledniającej kontekst społeczny, ekologiczny, a także promowania społecznej odpowiedzialności.

Prace nad aktualizacją strategii przebiegały kilkuetapowo. Zaczęły się od pogłębionego badania opinii pracowników, które pozwoliło na poznanie, jak oni ocenią działania z zakresu CSR podejmowanych przez Grupę Polenergia. Dzięki udziałowi w badaniu pracownicy mieli możliwość określić, jakie kwestie są z ich perspektywy najważniejsze i które z nich powinny zostać wzięte pod uwagę podczas tworzenia strategii. Zdaniem zatrudnionych najważniejszymi programami Grupy Polenergia ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu są działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia i wspieranie rozwoju kadry.

Kolejnym etapem procesu było spotkanie w gronie osób zarządzających poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi Spółki. Wzięło w nim udział piętnaście osób, wśród nich Członkowie Zarządu. Podczas warsztatu przeprowadzono analizę istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Polenergia.

Podczas tworzenia nowej strategii wzięto też pod uwagę opinie interesariuszy zewnętrznych. W tym celu przeprowadzono identyfikację, mapowanie i analizę interesariuszy. Badanie opinii zrealizowano wśród najistotniejszych interesariuszy, do których zaliczeni zostali akcjonariusze, banki, dostawcy, inwestorzy, przedstawiciele społeczności lokalnych, Rada Nadzorcza, samorządy lokalne oraz stowarzyszenia branżowe.

Strategia odpowiedzialności jest ściśle powiązana ze strategią biznesową firmy i odnosi się do Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dokument określa piętnaście celów i 32 zadania do zrealizowania w czterech kluczowych obszarach odpowiedzialności Grupy Polenergia.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Polenergia to przede wszystkim

Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez oferowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Działamy odpowiedzialnie w całym łańcuchu dostaw – przeprowadzamy audyty środowiskowe i BHP zarządzanych przez nas obiektów, a w umowach z kluczowymi podwykonawcami zawieramy klauzule etyczno-środowiskowe. Istotna jest dla nas transparentność działania i niedopuszczanie do przypadków korupcji – kładziemy nacisk na te kwestie podczas szkoleń pracowników. Wzmacniamy etyczny wymiar kultury organizacyjnej poprzez stałe podnoszenie wiedzy pracowników na ten temat oraz tworząc niezbędne narzędzia zarządzania tymi zagadnieniami (Kodeks Etyki Grupy Polenergia).

Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko, monitorując oddziaływanie nowo wybudowanych inwestycji na otoczenie. Ograniczamy liczbę wytwarzanych przez nas odpadów. Jesteśmy otwarci na dialog z interesariuszami w zakresie ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Zapewniamy procedury bezpieczeństwa zgodne z ISO 18001, dążymy do pełnej eliminacji wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz przypadków chorób zawodowych, zarówno wśród naszych pracowników, jak i u naszych podwykonawców. Dzięki dostępowi do szkoleń umożliwiamy pracownikom rozwój wiedzy i kompetencji . Kluczową wartością, jaką się kierujemy, jest różnorodność i równość szans. Systemowo zarządzamy różnorodnością, zapewniamy równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, dążymy do wyrównania wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Realizujemy działania mające na celu niedopuszczenie do przypadków dyskryminacji, ułatwiamy powroty do pracy po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim.

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie relacji ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których działamy. Jesteśmy otwarci na dialog, a nasza działalność dobroczynna skoncentrowana jest na wsparciu mieszkańców w naszym sąsiedztwie i pomoc w rozwiązaniu ich problemów. Podejmujemy niezbędne działania w celu niedopuszczenia do przypadków naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów. Zapewniamy mechanizmy skargowe i efektywnie odpowiadamy na wszelkie kwestie zgłaszane do nas przez klientów i lokalne społeczności .

Poprzez naszą działalność realizujemy następujące Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Chcemy umacniać swoją pozycję w gronie liderów prowadzących nasz kraj w kierunku energetyki opartej na czystych i odnawialnych źródłach energii. Dostrzegamy kluczową rolę, jaką biznes powinien odegrać w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przy jednoczesnym przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego w naszej strategii stawiamy na intensywny rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Nasz długoterminowy cel to wielka transformacja wodorowa. Chcemy być kluczowym producentem zielonego wodoru w Polsce, skutecznie przyczyniając się do dekarbonizacji sektora energetycznego. Wszystkie te działania pozwolą na osiągnięcie 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Czysta i dostępna energia.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii w Polsce pozwoli na wypełnienie celów klimatycznych Unii Europejskiej. Pozwoli też zmniejszyć negatywne oddziaływania miast na środowisko naturalne, a tym samym realizację 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zrównoważone miasta i społeczności. Według prognoz ONZ do 2030 roku w ośrodkach miejskich będzie mieszkać 5 miliardów ludzi, a to właśnie w miastach wytwarzana jest zdecydowana większość światowej emisji dwutlenku węgla. Polenergia, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, chce aktywnie wspierać dążenie do szerokiego zastosowania innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii z odnawialnych, ekologicznych źródeł.

Nieodłącznym elementem strategii rozwoju Grupy Polenergia jest również 5. Cel Zrównoważonego Rozwoju: Równość płci. Polenergia tworzy włączającą kulturę pracy.  Jesteśmy przekonani, że równe szanse rozwoju zawodowego dla wszystkich są jednym z kluczowych elementów pozwalających osiągnąć zrównoważony rozwój. Wspieramy kobiety i kształcimy przywódcze kompetencje liderek. Aktywnie przeciwdziałamy naruszeniom zasady równego traktowania, zarówno w naszej Grupie, jak i wśród biznesowych partnerów. Monitorujemy odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy oraz kwestię równego wynagradzania mężczyzn i kobiet. Dzięki aktywnemu zarządzaniu obszarem różnorodności kreujemy zaangażowanie i innowacje pozwalające realizować naszą strategię rozwoju.

W 2017 roku Polenergia przystąpiła do Standardu Programu Etycznego United Nations Global Compact Network Polska. W sierpniu 2020 roku, w ramach Partnerstwa UNGC, Grupa rozpoczęła realizację dwóch projektów: Zrównoważone Miasta oraz Równe Szanse w Biznesie. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nasze doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności podejmowania działań na rzecz 17. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Partnerstwa na rzecz celów. Połączenie perspektyw, kompetencji oraz możliwości wielu instytucji i firm, które podobnie jak Polenergia kierują się społeczną odpowiedzialnością za obecne i przyszłe pokolenia, jest gwarancją skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyniki wyszukiwania