Serwis ESG

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Światowa populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 60 proc. w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Polenergia ma świadomość, że bioróżnorodność jest niezbędna dla naszego życia. Zdrowe ekosystemy to podstawa naszego dobrostanu. I odwrotnie – ich dalsza degradacja to znaczne pogorszenie jakości naszego życia ze wszystkimi tego skutkami - włącznie z katastrofami naturalnymi.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 304-2
  • 304-3

W maju 2020 roku ogłoszona została Strategia Bioróżnorodności EU – EU Biodiversity strategy for 2030 | European Commission (europa.eu) – której celem jest powrót Europy na ścieżkę ekologicznej równowagi do roku 2030. Jest ona częścią Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, dzięki której Unia Europejska do 2050 roku ma stać się pierwszą na świecie neutralną emisyjnie grupą państw.

Dla Grupy Polenergia niezmiernie istotne jest, aby realizując projekty, dbać o otoczenie. Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie oddziaływań naszych inwestycji. Wcielając je w życie, zawsze tworzymy wartość dodaną dla lokalnych ekosystemów. Wiemy, że utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są od siebie zależne.

Realizacja każdego nowego projektu i nadzór nad instalacjami w eksploatacji dają nam możliwość spojrzenia na lokalną bioróżnorodność. Przy okazji budowy i eksploatacji projektów OZE, przyczyniających się do zmniejszenia efektu cieplarnianego, Polenergia zawsze stara się dążyć do odbudowy lokalnej bioróżnorodności.

Grupa, realizując każdy nowy projekt, analizuje i ocenia jego oddziaływanie i uzyskuje decyzję środowiskową. Ponadto dla projektów w budowie Polenergia wdraża nadzór przyrodniczy. Eksperci realizujący nadzór pomagają nam nie tylko budować zgodnie z prawem i zminimalizować oddziaływanie na środowisko, lecz także stworzyć wartość dodaną dla lokalnej bioróżnorodności. Takie projekty tworzone są od 2014 roku (na przykład czynna ochrona błotniaka łąkowego).

Dla Grupy Polenergia każde nawet małe działanie lokalne chroniące i wzmacniające lokalną bioróżnorodność to działanie zgodne ze strategią ESG. Najważniejsze są dla nas lokalne inicjatywy i to właśnie od nich trzeba rozpocząć realizację Strategii na rzecz bioróżnorodności.

Bioróżnorodność

  • 304-2
  • 304-3

Dbamy o lokalną bioróżnorodność, której ochrona czy odbudowanie i umocnienie jest formą adaptacji do zmian klimatu. Przykładem dobrych praktyk w zakresie bioróżnorodności są obowiązkowe nadzory przyrodnicze nad każdą prowadzoną przez Grupę budową. Nadzór przyrodniczy pozwala na ochronę terenów przyrodniczo cennych w czasie realizacji projektów oraz ochronę gatunków, które mogą być obecne w rejonie realizacji inwestycyjnych. Przy każdym projekcie realizujemy politykę dobroczynności i wsparcia lokalnych społeczeństw. Rozumiemy je także jako działania przyczyniające się do rozwoju i odbudowy bioróżnorodności są to na przykład:

  • zakładanie łąk kwietnych na terenie wszystkich naszych wybudowanych i oddawanych do eksploatacji farm fotowoltaicznych. To tworzenie oddanych naturze wielohektarowych areałów, które wzmacniają lokalna bioróżnorodność, stanowią bazę pokarmową dla dziko żyjących zapylaczy i miejsce schronienia wielu gatunków ptaków w tym chronionych gatunków. Edukujemy o wartości takich obszarów, roli i  usługach ekosystemowych jakie łąki kwietnie pełnią. W 2022 roku posialiśmy łąki kwietne i mieszkanki łąk pastwiskowych na powierzchni około 50 ha.
  • nasadzenie drzew i krzewów w parkach, na skwerach oraz w pobliżu szkół i przedszkoli towarzyszące budowom nowych projektów farm wiatrowych, w porozumieniu z gminami, lokalnymi społecznościami. Nasadzenia rodzimych gatunków to także edukacja społeczności lokalnych o tym jak ważna jest rola drzew w mitygacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. To także pokazanie jak ważne są tereny zieleni w życiu mieszkańców i jak istotną bazę pokarmową i schronienia stanowią dla lokalnie występujących zwierząt.
  • ochrona gatunków zwierząt występujących na terenach i w pobliżu naszych inwestycji (np. ochrona czynna błotniaka łąkowego, wieszanie pod nadzorem przyrodniczym budek dla ptaków i nietoperzy. To także ochrona zwierząt w czasie nadzoru przyrodniczego nad budową- właściwe wygradzanie wykopów i szkolenia podwykonawców nad bezpiecznym dla przyrody prowadzeniem budowy, tworzenie siedlisk zastępczych i planowanie prac budowlanych w taki sposób, aby minimalizować wszelkie oddziaływania na chronione cenne przyrodniczo siedliska (np. stosowanie technik przewiertów sterowanych), rośliny i zwierzęta.

Dzień Pszczół z Polenergią

4 czerwca Polenergia zorganizowała „Dzień Pszczół” na terenie jednej z farm fotowoltaicznych należących do Grupy mieszczącej się w gminie Sulechów. Wydarzenie zostało zrealizowane po raz drugi w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pszczół.

Więcej

Bioróżnorodność na Farmie Fotowoltaicznej Strzelino

Grupa Polenergia, w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i aktywną ochronę środowiska naturalnego, podjęła kolejne działania w kierunku zwiększenia różnorodności biologicznej.

Więcej

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii

Nasze wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych to nie tylko wzrost mocy OZE w polskim systemie elektroenergetycznym.

Więcej

Niecierpek ze Słowińskiego Parku Narodowego

Grupa Polenergia, będąc świadoma zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększania różnorodności biologicznej. W kontekście tych wysiłków, jednym z ostatnich działań jest zaangażowanie w aktywną ochronę rodzimych gatunków w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Grupa Polenergia będąc liderem zielonej transformacji energetycznej aktywnie angażuje się w zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym zwiększaniu bioróżnorodności nie tylko na terenach naszych inwestycji.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Kołacznia

Od kilku lat Polenergia aktywnie angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska. W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, w której kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy.

Więcej

Edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności - Sukces II Edycji Zajęć Edukacyjnych Polenergii

We wrześniu i październiku 2023 r. w pięciu szkołach podstawowych odbywały się lekcje z ekspertką ds. przyrody w ramach inicjatywy Grupy Polenergia. Temat przewodni tegorocznej edycji lekcji brzmiał „Chronimy bioróżnorodność – ptaki dziuplaki”, skupiając uwagę na istotnym aspekcie ekosystemów. Metody przeprowadzania zajęć zostały dostosowane do wieku uczestników, tworząc interaktywną i angażującą przestrzeń edukacyjną.

Więcej

Spacer przyrodniczy po Kampinoskim Parku Narodowym

16 września odbył się drugi spacer przyrodniczy Polenergii, na który pracowniczki i pracownicy przybyli wraz z rodzinami. Spacer był doskonałą okazją do wspólnego wypoczynku na łonie natury oraz poznania unikalnej przyrody, jaką kryją mokradła położonego najbliżej Warszawy parku narodowego.

Więcej

Światowy Dzień Pszczół na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. To doskonała okazja do rozmowy z dziećmi na temat znaczenia pszczół i innych owadów dla środowiska naturalnego i gospodarki oraz do promowania postaw ekologicznych.

Więcej

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim przy monitoringu przyrodniczym na farmach fotowoltaicznych.

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w celu prowadzenia kompleksowego monitoringu różnorodności biologicznej na terenie zespołu Farm Fotowoltaicznych w Sulechowie.

Więcej

Budowa FW Dębsk – działania zwiększające bioróżnorodność

Oprócz długofalowego programu nasadzeń zieleni, który został wdrożony na terenie wszystkich budowanych projektów farm wiatrowych, wykonano szereg innych działań na rzecz bioróżnorodności.

Więcej

Dziesięć lat projektu ochrony Błotniaków Łąkowych

Grupa Polenergia od 2014 roku wspiera Program Ochrony Błotniaka Łąkowego realizując tym samym Cele zrównoważonego rozwoju oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej UE. W ramach działań ochronnych ornitolodzy w porozumieniu z Polenergią zakładają m.in. grodzenia wokół gniazd błotniaków, aby nie zostały zniszczone w trakcie żniw lub innych prac rolniczych. Od początku wdrożenia Programu udało się uratować 106 młodych ptaków.

Więcej

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za ochronę środowiska i bioróżnorodność obszarów oraz minimalizację swoich negatywnych oddziaływań.

Więcej

Fotowoltaiczna pasieka pełna miodu

Dzielimy się z Państwem „elektrycznym” miodem z Farm Fotowoltaicznych Grupy Polenergia w Sulechowie. To trzeci rok funkcjonowania naszej pasieki i kolejne miodobranie. Pasieka składa się z dziesięciu uli. Każda z pszczelich rodzin to aż 50 tysięcy pszczół, które zbierają nektar i pyłek z rosnących na terenie farm kwiatów oraz z innych występujących w okolicy roślin miododajnych.

Więcej

Dbamy o bioróżnorodność na farmach fotowoltaicznych

Czy produkcja energii na farmach fotowoltaicznych wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze? Nie, wprost przeciwnie! Monitoringi przyrodnicze realizowane na wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych należących do Grupy Polenergia pokazują, że obszary, które zostały pokryte panelami słonecznymi cechują się wyższym niż wcześniej bogactwem przyrodniczym.

Więcej

Raport roczny

Zgodnie z najwyższymi standardami instytucji finansowych Polenergia co roku publikuje raport w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa (ESHS).

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close