Serwis ESG

Dbamy o bioróżnorodność na farmach fotowoltaicznych

Dbamy o bioróżnorodność na farmach fotowoltaicznych

Czy produkcja energii na farmach fotowoltaicznych wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze? Nie, wprost przeciwnie! Monitoringi przyrodnicze realizowane na wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych należących do Grupy Polenergia pokazują, że obszary, które zostały pokryte panelami słonecznymi cechują się wyższym niż wcześniej bogactwem przyrodniczym. Podejmowane przez nas działania dodatkowo wzbogacają różnorodność biologiczną rejonu wokół instalacji fotowoltaicznych i wzmacniają usługi ekosystemowe wielohektarowych areałów.

Pierwsze projekty fotowoltaiczne Polenergii w rejonie Sulechowa zostały oddane do użytku w 2019 roku. Powstały na terenach które, mimo iż były intensywnie użytkowane, to jako obszar rolniczy nie były aż tak atrakcyjne. Były to otwarte, monokulturowe uprawy, poprzetykane kilkoma rowami meliorującymi grunty oraz dwa niewielkie sztuczne oczka wodne. Podstawą były tu siedliska segetalne, ruderalne typowe dla inicjalnych stadiów zarastania. Skład gatunkowy takich zbiorowisk budowały przede wszystkim samoistnie pojawiające się gatunki traw oraz mozaika gatunków kwiatowych o niewielkich wymaganiach glebowych np. komonica, maruna bezwonna, wrotycz pospolity, rumianek pospolity. Od chwili instalacji paneli fotowoltaicznych dużo się jednak zmieniło. Na plus dla przyrody.

Ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi dojazdowe) konstrukcje złożone z 30 tysięcy paneli PV o łącznej mocy 8 MW zajmują jedynie połowę całego ponad 16-hektarowego areału inwestycji Sulechów I. Dlatego już w 2020 roku podjęliśmy decyzję o oddaniu przyrodzie niezagospodarowanego terenu i stworzeniu na obszarze farm tzw. miododajnych łąk kwietnych.

W kwietniu 2022 roku, po zakończeniu budowy kolejnych zespołów Farm Fotowoltaicznych Sulechów II oraz Sulechów III, na powierzchni 40 hektarów posiane zostały kolejne łąki kwietne oraz mieszanki pastwiskowe. Wprowadzone przez nas zróżnicowanie użytkowania terenu sprawia, że uzyskujemy wyższe bogactwo gatunkowe siedliska. Od zbiorowisk pastwiskowych z koniczyną, lucerną i uprawą facelii, po bogate łąki kwietne zbudowane z kompozycji 20 różnych gatunków kwiatów i bylin. W ten sposób Polenergia nie tylko wytwarza zieloną energię, ale także przyczynia się̨ do stworzenia wielohektarowego areału, który wzmacnia lokalną bioróżnorodność oraz stanowi bazę pokarmową dla dziko żyjących zapylaczy. Nasza farma jest też miejscem schronienia i rozrodu dla wielu gatunków ptaków i ssaków, w tym gatunków ściśle chronionych.

Dzięki monitoringowi przyrodniczemu prowadzonemu w okresie zimowym na przełomie 2021 – 2022 roku wiemy, że na terenie Farm Fotowoltaicznych Sulechów stwierdzono występowanie 6 gatunków ssaków w tym objęte ochroną częściową łasice oraz zające, kuropatwy i lisy. Ornitolodzy potwierdzili obecność aż 30 gatunków ptaków. Wśród nich 4 gatunki znajdują się pod ochroną częściową, 26 jest ściśle chronionych, w tym 2 gatunki wymieniono w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Natura 2000. Do najliczniej występujących należą m.in. myszołowy, trznadle, potrzeszcze i pustułki.

Monitoring wskazuje wyraźnie wyższą aktywność ptaków drapieżnych w granicach farmy, względem przylegających otwartych gruntów rolnych. Wynika to prawdopodobnie ze stosunkowo wysokiego zagęszczenia gryzoni oraz niskiej roślinności co zwiększa powodzenie polowania. W granicach farm fotowoltaicznych rejestrowano bardzo liczne nory i korytarze gryzoni, żerowiska kretów oraz tropy i odchody lisa oraz łasicowatych. Oznacza to, że rejon naszych instalacji fotowoltaicznych nie jest przestrzenią wyizolowaną, do której nie mają dostępu zwierzęta. Przeciwnie, stanowi on bogactwo gatunkowe i ma potencjalnie wysoki wpływ na ekosystem w tym regionie.

Pszczoły i owady zapylające są kluczowe w funkcjonowaniu ekosystemów czy produkcji żywności. Przeszkodą do ich rozwoju jest intensywne rolnictwo z użyciem środków ochrony roślin i monokultury upraw. Działania podejmowane przez Polenergię zmierzają do wzrostu różnorodności gatunkowej owadów poprzez tworzenie różnorodnych miejsc rozwoju dostosowanych do potrzeb różnych grup owadów.

Na początku 2020 roku, Polenergia założyła w Sulechowie fotowoltaiczną pasiekę składającą się z 10-ciu uli. Pasieczysko znajduje się pod stałą opieką pszczelarza, który zna uwarunkowania lokalne prowadzenia gospodarki pasiecznej. Dbamy jednak nie tylko o pszczołę miodną stosowaną w gospodarce pasiecznej, ale także o inne owady zapylające. Aby zapewnić miejsca do rozwoju pszczołom samotnicom na terenie farm fotowoltaicznych rozmieszczone zostały specjalne domki, wykonane z drewna, słomy i gliny. Będzie to świetne miejsce do rozwoju tak ważnych w środowisku dzikich owadów zapylających. Dodatkowo w trakcie budowy farmy zbieraliśmy kamienie i usypywaliśmy z nich specjalne kopce. Wymieszane z trzciną i gałęziami będą stanowić znakomite miejsce do rozwoju trzmieli!

Dzięki zróżnicowanej formie użytkowania gruntów, bogactwie kwiatów, kwitnących w różnych terminach, pszczoły i owady zapylające będą miał pod dostatkiem pożytków. Co ważne, na terenie naszych farm fotowoltaicznych w Sulechowie zapylacze są bezpieczne. W tym rejonie nikt nie będzie stosował oprysków chemicznych ani pestycydów.

Wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne to doskonałe miejsce, aby pomóc wielu gatunkom zwierząt, a przede wszystkim owadom zapylającym od których zależy nasze życie. Tej szansy związanej z odbudową ekosystemów łąk oraz wspieraniem bioróżnorodności nie można zmarnować. Dlatego dzielimy się naszą dobra praktyką i efektami obserwacji przyrodniczych na naszych farmach fotowoltaicznych. Ogromny potencjał nowych fotowoltaicznych projektów w Polsce daje bowiem szansę na stworzenie w całym kraju podobnych enklaw bioróżnorodności.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close