Serwis ESG

Strategia ESG

Strategia ESG

Na sektorze energetycznym spoczywa szczególna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. To właśnie wytwórcy energii mają kluczowy wpływ na umożliwienie pozostałym uczestnikom rynku, a także osobom prywatnym, codzienne dokonywanie odpowiedzialnych klimatycznie wyborów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także działając zgodnie z przyjętymi Wartościami oraz modelem biznesowym Grupa Polenergia stawia w niniejszej Strategii ambitne cele, których realizacja zapewni ciągłość zrównoważonej i odpowiedzialnej działalności Grupy.

Cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Nadrzędnym celem naszej Strategii jest ciągły rozwój biznesu Grupy Polenergia przy jednoczesnym wywieraniu pozytywnego wpływu oraz łagodzeniu lub zapobieganiu wpływom negatywnym.

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia adresujemy istotne dla nasz tematy w ramach trzech obszarów:

 • zagadnienia środowiska naturalnego i klimatu
 • zagadnienia dotyczące ludzi i społeczeństwa, w tym pracowników
 • ład korporacyjny i zarządczy

Fundamentem celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest działanie w oparciu o należytą staranność. W Polenergii mamy świadomość wielowymiarowego wpływu biznesu, dlatego każde nasz działanie poprzedzone jest badaniem.

Wartości Etyczne Grupy Polenergia

Grupa Polenergia rozwija się w granicach wyznaczonych przyjętymi przez nas etycznymi wartościami. Aktualizując na przestrzeni 2022 roku fundamentalne polityki w zakresie Etyki wyznaczyliśmy ramy dla etycznego postępowania w każdym aspekcie prowadzonego przez Grupę biznesu.​

Stawiając sobie ambitne cele Strategiczne na nadchodzące lata działamy w duchu zasad, które jako cała organizacja przyjęliśmy za nadrzędne wytyczne postępowania:

 • Przestrzeganie i wspieranie praw człowieka oraz standardów pracy ​
 • Szacunek i otwartość​
 • Ochrona środowiska oraz dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami​
 • Uczciwość ​
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie ​
 • Wybrane czynniki wpływające na Cele zrównoważonego rozwoju

Taksonomia UE

Wejście w życie Rozporządzenia z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wniosło nową jakość w transparentność działalność prowadzonej przez biznes.

W raporcie niefinansowym za rok 2022 Grupa Polenergia pierwszy raz publikuje wyniki weryfikacji zgodności z Taksonomią UE. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami w pełnej treści raportu niefinansowego.

Minimalne Gwarancje

Minimalne Gwarancje są częścią Taksonomii UE. Za sprawą pojawienia się tematyki należytej staranności w zakresie praw człowieka w regulacjach dotyczących spółek niefinansowych, pojawia się potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii procesów należytej staranności.

Grupa Polenergia wykonała pracę polegająca na wielopoziomowej aktualizacji podejścia w tym zakresie już w trakcie 2022 roku. Realizacja celów Strategii zapewni nieprzerwane i skuteczne funkcjonowanie procesów należytej staranności oraz ich stałe dostosowywanie do wymogów regulacyjnych.

Równość i różnorodność

22 listopada 2022 roku Parlament Europejski formalnie przyjął nowe zasady dotyczące składów kadr zarządzających w ramach Dyrektywy 2022/2381.

Do 2026 roku firmy będą musiały mieć 40% niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych lub 33% wśród wszystkich dyrektorów.

Grupa Polenergia za jedną z głównych wartości etycznych przyjmuje szacunek i otwartość. Realizując cele niniejszej Strategii kompleksowo zaadresujemy nie tylko równość i różnorodność na najwyższych szczeblach decyzyjnych, ale zadbamy by w przekroju całej struktury zatrudnienia zapewni równość szans i poszanowania różnorodności.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Już w raportach za rok 2024 spółki zaraportują o zrównoważonym rozwoju. Jednolite standardy raportowania.

Dyrektywa CSRD uporządkowała tematykę poszczególnych zagadnień wchodzących w skład obszarów ESG. W Strategii Grupy Polenergia przy konstrukcji celów uwzględniliśmy podział stosowany w CSRD.

Realizacja celów Strategii ESG umożliwi Grupie Polenergia nie tylko przygotowanie się do przyszłego obowiązku sprawozdawczego. Nasza ambicją jest by nasi interesariusze czytając nasze raporty znajdowali inspirację i ciekawe informacje przybliżające im  wyzwania zrównoważonego rozwoju w sektorze energetyki.

E S G+
Zagadnienia środowiska naturalnego Zagadnienia dotyczące ludzi ​i społeczeństwa​ Zagadnienia dotyczące ładu zarządczego, etyki i relacji
 • Przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptacja do niej​
 • Zasoby wodne i morskie​
 • Zanieczyszczenie​
 • Bioróżnorodność i ekosystemy​
 • Wykorzystanie zasobów i gospodarka cyrkularna​
 • Pracownicy​
 • Pracownicy w łańcuchu wartości​
 • Prawa członków społeczności​
 • Konsumenci / użytkownicy końcowi​
 • Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny
 • Odpowiedzialne praktyki biznesowe,
 • w tym zarządzanie i jakość relacji z partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami

E: Zmiany klimatu a wytwórcy energii

Jak coraz częściej alarmują organizację zajmujące się klimatem, jesteśmy w ostatnim momencie, w którym zdecydowanymi działaniami możemy złagodzić katastrofalne dla życia na ziemi wpływ zmian klimatycznych. ​

Zmiany klimatyczne wpłyną również na możliwość prowadzenia biznesu w sposób niezakłócony. IPCC wskazuje w swoich raportach, że nagłe zjawiska pogodowe, a także długotrwałe trendy jak zmienność w intensywności wiatrów wpływać będą również na możliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.​

E: Trajektoria redukcji emisji gazów cieplarnianych

Grupa Polenergia prowadząc działalność w sektorze energetyki dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach własnej działalności.  Z uwagi na charakter naszego modelu biznesowego, uwzględniającego znaczący udział źródeł odnawialnych w naszym portfolio działania w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju będą skupiały się na:​

Utrzymaniu emisji z działalności Grupy Polenergia w granicach wyznaczonych trajektorią redukcyjną dla sektora energetyki przez SBTi (Science Based Targets initiative)​

Umożliwianiu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych innym uczestnikom rynku poprzez sukcesywne rozwijanie segmentu źródeł odnawialnych, prowadzenie projektów innowacyjnych oraz kompleksowe badania wpływu działalności grupy​.

COP15 – Biodiversity action

Kluczowe wydarzenia na konferencji COP 15:​

 • Przyjęcie sprawiedliwych i kompleksowych ram dopasowanych do zasobów potrzebnych do wdrożenia​
 • Jasne cele dotyczące nadmiernej eksploatacji, zanieczyszczenia, fragmentacji i niezrównoważonych praktyk rolniczych​
 • Plan, który chroni prawa ludów tubylczych i uznaje ich wkład jako zarządców przyrody​
 • Finansowanie różnorodności biologicznej i dostosowanie przepływów finansowych do natury, aby ukierunkować środki finansowe na zrównoważone inwestycje i odsunąć je od inwestycji szkodliwych dla środowiska​

W Polenergii stawiamy sobie ambitne cele w zakresie due diligence bioróżnorodności. Zorganizowaliśmy już i zajęliśmy się naszym oddziaływaniem w dziedzinie różnorodności biologicznej. Staramy się zająć tym tematem zgodnie z globalną agendą celów. Staramy się przygotować naszą działalność do przyszłych ograniczeń regulacji unijnych w zakresie ESG due diligence. Różnorodność biologiczna jest istotnym tematem w wielu przepisach UE, ponieważ Poleenrgia dąży do prowadzenia zrównoważonych działań zgodnych z taksonomią, różnorodność biologiczna staje się jednym z najbardziej istotnych obszarów zainteresowania.​

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close