Serwis ESG

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością to tworzenie i promowanie równych szans, docenianie wartości ukrytych w różnicach między ludźmi oraz wykorzystywanie potencjału różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów organizacji. Dlatego Grupa Polenergia włączyła działania z obszaru diversity and inclusion do swojej strategii odpowiedzialności i nadała im priorytet.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 405-1
 • 406-1

Grupa Polenergia od 2019 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Systematycznie wdraża rozwiązania i realizuje projekty związane z tym obszarem.

Różnorodność zespołu

Grupa Polenergia zapewnia równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, jak również monitoruje odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy. Monitorowane są również kwestie równego wynagradzania mężczyzn i kobiet oraz wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i ojcowskich oraz odsetek powrotów do czynnej pracy po urodzeniu dziecka.

Szczegóły są dostępne w raporcie niefinansowym Grupy.

 • Kodeks Etyki Grupy Polenergia w pełni realizuje zasadę równości oraz braku dyskryminacji ze względu na cechy wymienione w art. 183a 1 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, jak również zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Grupa Polenergia poprzez Regulamin Pracy, Kodeks Etyki oraz Strategię odpowiedzialności społecznej wdraża zasadę równego traktowania wszystkich pracowniczek i pracowników. Z pomocą wprowadzanych standardów Grupa promuje te wartości także u swoich partnerów biznesowych.
 • W Polenergii wprowadzona została , zarówno w Grupie, jak i wśród jej partnerów biznesowych, ustanowiono także Komisję Etyki, która rozpatruje takie doniesienia.
 • umożliwia pracę zdalną i ruchomy czas pracy. Rozwiązania te są adresowane do wszystkich pracowniczek i pracowników.
 • Kodeks Etyczny Grupy Polenergia
 • Regulamin Komisji Etyki
 • Karta Różnorodności
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania
 • Procedura w sprawie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • Procedura zatrudnienia nowego pracownika
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (Whistleblowing)
 • Strategia odpowiedzialności społecznej biznesu

Przypadki dyskryminacji

W 2022 roku w Grupie Polenergia nie odnotowano przypadków dyskryminacji jak również nie otrzymano zgłoszeń dotyczących takich przypadków.

Diversity in Check

W 2021 roku jako jedna z 31 organizacji w Polsce Polenergia wzięła udział w badaniu Diversity in Check i znalazła się na pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością w Polsce.

Badanie było oparte na międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.:

 • Celach Zrównoważonego Rozwoju
 • ISO 26000
 • Standardach GRI
 • Wytycznych OECD dla przedsiębiorstwa wielonarodowych.

Badanie dotyczyło pięciu obszarów tematycznych, w tym: postaw zarządzania, programów i działań, budowaniu zaangażowania, wskaźników rezultatów oraz dodatkowych kwestii związanych z COVID-19.

Program Równe szanse w biznesie

Grupa Polenergia bierze udział w programie Global Compact Network Poland „Równe Szanse w Biznesie”, który wspiera przywództwo kobiet w biznesie. Ważnym elementem projektu jest zajmowanie się barierami równości płci oraz wyznaczanie celów korporacyjnych w tym zakresie. W ramach pierwszej edycji programu w 2020 roku Polenergia wzięła udział w badaniu z użyciem narzędzia WEPs Gender Gap Analysis Tool. W 2021 roku Polenergia brała udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach tego programu dla uczestników pierwszej edycji. Prowadzone były przez UNGC i specjalistów D&I dotyczyły wdrażania strategii różnorodności w spółkach.

Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Więcej

Diversity IN Check

Polenergia w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją!

Więcej

Język inkluzywny w Polenergii

Mamy świadomość, że osoby, które czują się akceptowane i szanowane, niezależnie od swojej orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, swojego pochodzenia i wyglądu – pracują lepiej, są bardziej zaangażowane i otwarte, by budować zgrany zespół.

Więcej

„Przy kawie o różnorodności”

Maj 2021 r. został ogłoszony Europejskim Miesiącem Różnorodności, ale Grupa Polenergia działała na rzecz różnorodności nie tylko w tym miesiącu.

Więcej

Warsztaty Entuzjastki Biznesu

Dla Grupy Polenergia niezwykle ważne jest budowanie różnorodnego zespołu pracowniczek i pracowników.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close