Serwis ESG

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zarówno obowiązująca w Grupie Polenergia polityka zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej, jak i procedury, które regulują procesy i zasady działania przedsiębiorstwa, umożliwiają zarządzanie ryzykami związanymi z osiąganiem celów biznesowych.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 418-1
 • 419-1

Ryzyko to kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji, które mogą nastąpić i wpłynąć negatywnie na Spółkę, a także brak identyfikacji lub nieprawidłowo zidentyfikowane i wykorzystane możliwości.

Takie zdarzenia mogą doprowadzić do:

1. Straty/utraconej korzyści finansowych.
2. Utraty reputacji.

3. Braku zgodności z przepisami prawnymi.
4. Przerwy w świadczeniu usług.

W celu ograniczenia występowania zdarzeń ryzykownych jak i ograniczenia ich wpływu na funkcjonowanie Grupy Polenergia, rozpoznaliśmy w procesie zarządzania ryzykiem następujące czynności:

Identyfikacja ryzyka

Ocena i pomiar ryzyka

Reakcja na ryzyko

Monitorowanie ryzyka

Raportowanie ryzyka

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka obejmuje identyfikację racjonalnie przewidywalnych zdarzeń czy zagrożeń, które potencjalnie mogą wywrzeć wpływ na działalność Spółki/ Grupy oraz umiejscowienie tych zagrożeń w procesie. Zdarzeniem jest sytuacja wywołana przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne, która wywiera wpływ na realizację strategii lub osiągnięcie celów. Ryzyko zaś to kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji, które mogą nastąpić i wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów biznesowych i realizację strategii.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka to proces analizy ryzyka operacyjnego, finansowego oraz wizerunkowego (w tym ryzyka nadużyć) obejmujący identyfikację przyczyn powstania ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych wdrożonych w celu zarządzania ryzykiem. Ocena ryzyka pozwala Spółce/ Grupie na analizę zakresu w jakim potencjalne zdarzenia mogą wywrzeć wpływ na osiąganie celów.

Ryzyko oceniane jest z dwóch perspektyw:

 • Oceny skutków ryzyka na działalność Spółki/ Grupy,
 • Oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Po dokonaniu oceny ryzyka, Zarząd decyduje o reakcji na ryzyko: czy akceptuje jego obecny poziom, czy też konieczne jest podjęcie działań, które zredukują poziom ryzyka (wdrożenie mechanizmów kontrolnych).

Ocena skutków odzwierciedla konsekwencje wystąpienia ryzyka dla działalności Spółki/ Grupy.

Prawdopodobieństwo z kolei to możliwość wystąpienia zdarzenia, które może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów biznesowych Spółki/ Grupy. Obliczenie prawdopodobieństwa tam, gdzie jest to możliwe, dokonywane jest w oparciu o dane na temat przeszłych zdarzeń, które stanowią obiektywną podstawę oceny prawdopodobieństwa w odróżnieniu od subiektywnych szacunków. W przypadkach, kiedy taka ocena nie jest możliwa, szacunek prawdopodobieństwa opiera się o wiedzę ekspercką właściciela ryzyka i osób zaangażowanych w proces oceny i pomiary ryzyka.

Podczas oceny ryzyka Spółka/ Grupa bierze też pod uwagę również pojęcie ryzyka inherentnego oraz rezydualnego. Ryzyko inherentne to kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji w sytuacji, gdy nie są podejmowane żadne działania w celu zarządzania ryzykiem (brak wdrożonych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie). Ryzyko rezydualne to poziom ryzyka po wdrożeniu przez Spółkę strategii zarządzania ryzykiem, przy założeniu, że mechanizmy kontrolne, w tym polityki, procedury, kontrole działają efektywnie.

Po zidentyfikowaniu wszystkich ryzyk w grupie zostaje przygotowany skonsolidowany rejestr ryzyk, który zawiera tylko te informacje (ryzyka), które są najistotniejsze z punktu widzenia grupy, tzn.:

 • ryzyka operacyjne,
 • ryzyka finansowe,
 • ryzyka wizerunkowe,
 • ryzyka nadużyć,
 • ryzyka regulacyjne.

Ich wystąpienie skutkuje stratą/utraconą korzyścią o powyżej określonej wcześniej wartości.

Mechanizmy kontrolne to polityki i procedury ustalone oraz realizowane w celu efektywnej realizacji reakcji na ryzyko. Mechanizmy kontrolne występują w całej organizacji, na wszystkich poziomach. Obejmują działania takie jak np.: akceptację, weryfikację, uzgodnienia, badanie wyników działalności, zabezpieczenie majątku, zabezpieczenia technologiczne, umowy (w tym ubezpieczenia, czy umowy serwisowe, czy też podział obowiązków.

Zarządzanie ryzykiem (ryzyka oraz reakcja na ryzyko) podlega ciągłemu monitorowaniu – czyli ocenie obecności i funkcjonowania jego komponentów w danym okresie czasu. Monitorowanie ma na celu zapewnienie, że istotne ryzyka nie przekraczają poziomu apetytu na ryzyko Spółki, nowe ryzyka zostały zidentyfikowane oraz właściwie zaadresowane poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Zarząd Spółki odpowiada za akceptację ryzyka, reakcję na ryzyko i całościowy proces zarządzania ryzykiem. Zarząd jest odpowiedzialny za weryfikację ryzyk strategicznych oraz akceptację działań i mechanizmów kontrolnych dla najistotniejszych z punktu widzenia Spółki ryzyk. Zarząd oraz Rada Nadzorcza otrzymują skonsolidowany rejestr ryzyka dla Spółki, w celu zapewnienia, że poziom ryzyk nie przekracza zaakceptowanego poziomu apetytu na ryzyko Spółki. Skonsolidowany rejestr ryzyka zawiera informacje (ryzyka), których wystąpienie ma wysoki wpływ na działalność Spółki.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Grupa Polenergia monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

Ryzyko klimatyczne

Grupa Polenergia zarządza ryzykiem klimatycznym i podejmuje szereg strategicznych aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Więcej na ten temat w rozdziale Zarządzanie wpływem klimatycznym.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close