Serwis ESG

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Kluczowym dokumentem Grupy Polenergia w obszarze etyki jest Kodeks Etyczny Grupy Polenergia. Kodeks w pełnym zakresie treści dostępny jest w serwisie korporacyjnym Grupy Polenergia pod TYM adresem.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 205-3
 • 406-1

Struktura zagadnień Kodeksu wynika bezpośrednio z wytycznych dla biznesu w obszarze etyki, w tym Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dla biznesu i praw człowieka.

Podstawa do działań w zakresie odpowiedzialnego zarządzania obszarem etyki są wartości przyjęte przez Grupę Polenergia m.in.

 • Przestrzeganie i wspieranie praw człowieka
 • Wzajemny szacunek i otwartość
 • Dobro środowiska i lokalnych społeczności
 • Uczciwość
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie

Kodeks określa wytyczne postępowania, kluczowe zobowiązania oraz obowiązki pracownika i pracodawcy w obszarach standardów pracy oraz zasad zawodowych. Zapisy dotyczą zagadnień:

 • Zakazu wszelkiej dyskryminacji
 • Kultury komunikacji i przeciwdziałania konfliktom
 • Dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego
 • Poszanowania praw lokalnych społeczności
 • Przeciwdziałania korupcji
 • Odpowiedzialnych kontakty z kontrahentami
 • Odpowiedzialności pracownika oraz zgłaszanie naruszeń

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad obszarem etyki jest Prezes Zarządu Polenergia S.A. Pan Jerzy Zań. Odpowiedzialność za realizację działań w tym zakresie przypisano do funkcji Compliance Officera.

Szkolenia z obszaru etyki

W 2022 roku odbyły się szkolenia podnoszące świadomość w zakresie compliance i przeciwdziałania korupcji dla kluczowych Managerów spółek z Grupy proces szkolenia dla wszystkich pracowników. Szkolenia dla podwykonawców odbywają się przed rozpoczęciem każdej inwestycji. Podczas realizacji inwestycji lokalne społeczności mają dostęp do punktów informacyjnych oraz otrzymują informacje o osobach kontaktowych.

Przeciwdziałanie korupcji

 • 205-1
 • 205-2
 • 205-3

Przeciwdziałanie korupcji to istotny obszar odpowiedzialności biznesu. Jako członek Global Compact ONZ Grupa Polenergia zwraca szczególna uwagę na właściwy poziom wewnętrznego uregulowania tego obszaru na poziomie zgodności prawem oraz regulacji najlepszych praktyk. Działania w obszaru prewencji zdarzeń korupcyjnych są szczególnie istotne przez adresowani ich w ramach 10 Zasad Global Compact ONZ.

W ramach toczącego się na przestrzeni 2022 roku procesu nowelizacji całego systemu etyki i podejścia do należytej staranności w grupie Polenergia aktualizacji ulega również Polityka Antykorupcyjna.

Nowa Polityka ma zastosowanie w całej organizacji Polenergia i obowiązuje wszystkich Pracowników.

Celem Polityki jest:

 • zrealizowanie i uzupełnienie postanowień Kodeksu Etycznego dot. odrzucania wszelkich form korupcji i przekupstwa;
 • określenie zasad zapobiegania korupcji.

Polityka antykorupcyjna informuje osoby objęte zakresem jej obowiązywania czym jest korupcja, jakie można wyróżnić typy zachowań o charakterze korupcyjnym, możliwe sposoby ich identyfikacji, przeciwdziałania, zgłaszania lub reagowania.

W ramach działań związanych z wdrożeniem nowej Polityki w 2022 roku przeprowadzone zostały szkolenia z kluczowymi osobami dla obszaru w spółce oraz szkolenie online z obszaru przeciwdziałania korupcji dla wszystkich pracowników.

0

przypadków korupcji i dyskryminacji w 2022 r.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close