Serwis ESG

Wartości i etyka

Wartości i etyka

Sposoby działania Grupy Polenergia wyznacza szeroko pojęta etyka. Przejawia się to w odpowiedzialnym podejściu firmy do interesariuszy – akcjonariuszy, pracowników, współpracowników, kontrahentów.

Grupa Polenergia jasno określa zasady i wartości etyczne, które przyświecają działalności Grupy poprzez wdrożenie Kodeksu Etycznego. Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, które przestrzegane są zarówno przez Zarząd jak i Pracowników Grupy.

Nie tylko pracownicy i współpracownicy Grupy Polenergia, ale również nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są do kształtowania kultury pracy zgodnej z wartościami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celach zrównoważonego Rozwoju ONZ, Zaleceniach Komisji Europejskiej, 10 zasadach United Nations Global Compact.

Grupa przestrzega zasad uczciwej konkurencji podczas wyboru dostawców i wykonawców, działa w sposób pozbawiony jakichkolwiek znamion korupcji. Ponadto spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, praw pracowniczych oraz poszanowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i tego samego oczekuje od podmiotów, z którymi współpracuje. Odpowiedzialne działanie wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw nie tylko usprawnia pracę i gwarantuje oczekiwaną jakość obsługi i funkcjonowania aktywów firmy, ale także pozwala jej kompleksowo zarządzać wpływem na otoczenie.

Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 r. Grupa Polenergia jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Zarządzanie różnorodnością jest strategią biznesową, która tworzy i promuje równe szanse, docenia wartości ukryte w różnicach kulturowych między ludźmi oraz wykorzystuje potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów organizacji. W 2021 r. Grupa skupiła się na zapisanych w strategii CSR działaniach wspierających różnorodność i równość szans pracowników.

Kodeks ma służyć jako praktyczny przewodnik umożliwiający przestrzeganie przepisów prawa, dobrych obyczajów, standardów zachowań wynikających z kultury organizacyjnej Grupy Polenergia oraz ogólnie przyjętych dobrych praktyk etyki biznesowej.

Kodeks wyznacza pewne ramy i nie ma charakteru szczegółowej instrukcji postępowania w każdej sytuacji, takie szczegółowe zasady postępowania zawarliśmy w politykach, regulaminach i procedurach wewnętrznych, zawieranych umowach lub też wynikają one wprost  z przepisów obowiązującego prawa.

Ponadto w Grupie Polenergia szanujemy i wdrażamy powszechnie uznane prawa człowieka, a w szczególności te zawarte w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Zaleceniach Komisji Europejskiej, 10 zasadach United Nations Global Compact oraz w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) oraz wszystkich stałych współpracowników (niezależnie od formy lub zakresu współpracy) Polenergii S.A. i spółek zależnych (Grupa Polenergia).

Dokładamy starań, aby nasi partnerzy biznesowi (dostawcy, podwykonawcy, partnerzy inwestycyjni) również kierowali się tymi wartościami.

Kodeks Etyczny Grupy Polenergia przewiduje możliwość zgłaszania nadużyć w tej sferze do Compliance Officera lub Komisji ds. Etyki. Nasze umowy zawierają postanowienia dotyczące przestrzegania zasad etycznych oraz dbania o prawa pracownicze, środowisko naturalne i lokalne społeczności.

Kodeks Etyczny Grupy Polenergia znajduje się TUTAJ.

Komisja ds. Etyki działa w Grupie od 2015 r. W 2020 roku, w związku z realizacją Strategii CSR w obszarze „Etyczne prowadzenie biznesu” opracowana została aktualizacja Regulaminu Komisji ds. Etyki. Komisja ta ma na zadaniu reagować i eliminować nieprawidłowości zachodzące w strukturach Grupy, a przede wszystkim tworzyć i promować zasady i wartości etyczne z wdrożonego Kodeksu Etycznego, nie tylko wśród pracowników, ale również naszych partnerów. Zanim powstała finalna wersja regulaminu, był on konsultowany z pracownikami.

Kontakt z Komisją można nawiązać poprzez:

  • Platforme Polenergia.zglaszam.to
  • Pocztą elektroniczną lub tradycyjną (Polenergia SA, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, fax: +48 22 522 31 61)

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close