Serwis ESG

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania ryzykiem w naszej firmie jest zarządzanie ryzykiem ESG, w tym ryzykiem klimatycznym. Grupa Polenergia podejmuje strategiczne aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 201-2
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-4
 • 307-1

Strategia Rozwoju Grupy

W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, gdzie kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy. Polenergia chce rozwijać się w sposób zrównoważony, w oparciu o odnawialne źródła energii, transformację systemu energetycznego w kierunku zeroemisyjnego i wsparcie polityki „Zielonego Ładu” (osiągnięcie neutralności emisyjnej w perspektywie roku 2050).

Zespół ds. ESG

W związku z tym, że obszar zrównoważonego rozwoju zajmuje ważne miejsce w Grupie Polenergia, jest on nadzorowany przez Członkinię Zarządu – Iwonę Sierżęgę. Ponadto, obszarem ESG zajmują się również: Marta Porzuczek – Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz Paulina Makaruk, Dyrektorka Biura Zarządu i Administracji. Magdalena Głowacka-Lorek oraz Łukasz Porębski

Emisje gazów cieplarnianych

 • 305-1
 • 305-2
 • 305-4

W ramach kalkulowanych emisji GHG ujęte zostały emisje energetyczne powstałe w wyniku działalności operacyjnej wszystkich jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz spółkę dominującą.

Zakres raportowanych emisji 

Grupa Polenergia raportuje emisje w ujęciu Scope 1 i Scope 2 w ujęciu definicyjnym metodyki GHG Protocol.

 • Emisje bezpośrednie (Scope-1) powstają wskutek spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
 • Emisje pośrednie (Scope-2) powstają w wyniku zużywania importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej oraz chłodu. Emisje w zakresie drugim obliczamy dwoma metodami. Metoda obliczenia location-based uwzględnia średnią intensywność energetyczną sieci, do której podłączony jest pobierający energię. Metoda obliczeniowa market-based ma na celu pokazanie świadomego wyboru dostawcy energii – prezentują ona emisje liczone według intensywności charakterystycznej dla dostawcy

Grupa Polenergia funkcjonuje w modelu biznesowym opartym na produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W codziennym funkcjonowaniu Grupy dochodzi do emisji w wyniku spalania paliw w transporcie oraz w wyniku zakupów energii cieplnej i elektrycznej. Na powstawanie zdecydowanej większości emisji wpływ ma wytwarzanie energii z gazu ziemnego w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

GRUPA POLENERGIA
Jednostka 2021 2022 Zmiana r/r 
Scope 1
Łącznie emisje GHG Scope 1 Mg CO2e 109 960,7 59 580,5 – 45,8%
Scope 2 location-based
Łącznie emisje GHG Scope 2 location-based Mg CO2e 4 328,9 9 912,4 129,0%
Scope 2 market-based
Łącznie emisje GHG Scope 2 market-based Mg CO2e 3 779,5 7 496,26 98,3%
Scope 1+2 location-based
Łącznie emisje GHG Scope 1+2 location-based Mg CO2e 114 289,6 69 492,9 – 39,2%
Scope 1+2 market-based
Łącznie emisje GHG Scope 1+2 market-based Mg CO2e 113 740,2 67 076,8 – 41,0%

Rozwijając nowe projekty – farmy wiatrowe na lądzie oraz projekty wielkoskalowych farm fotowoltaicznych – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oceniamy wpływ zamierzenia inwestycyjnego na zmiany klimatu i ryzyka ocieplenia.

Działania na rzecz zwiększania korzystania z OZE

Grupa Polenergia rozwija działalność polegającą na sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych oraz rozwój energetyki prosumenckiej i elektromobilności. Działania te wsparte są edukacją klientów w zakresie konieczności zmiany miksu energetycznego jako niezbędnego elementu przeciwdziałania zmianie klimatu.

 • rozwija nowe projekty OZE – w 2022 roku zakończyła budowę 2 farm wiatrowych oraz 3 farm fotowoltaicznych. Rozpoczęła budowę kolejnych 2 farm wiatrowych. Grupa rozwija działalność w obszarze wodoru i czystych paliw
 • nawiązała współpracę z miastami i firmami reprezentującymi energochłonny przemysł w celu upowszechniania zielonego wodoru, bez którego transformacja energetyczna nie będzie możliwa
 • uzgodniła kluczowe warunki porozumienia, którego celem będzie rozwijanie projektów elektrowni wiatrowych na morzu, które mają zostać zbudowane i funkcjonować z wykorzystaniem powiązanej infrastruktury na obszarze Morza Bałtyckiego stanowiącym litewskie morze terytorialne
 • rozwinęła ofertę dla klientów indywidualnych, co było możliwe dzięki przejęciu firmy Edison Energia – na jej bazie utworzone zostały dwie spółki: Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła, które będą oferować przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła
 • elektrociepłownia w Nowej Sarzynie otworzyła farmę fotowoltaiczną zasilającą pracę elektrociepłowni w 0,8 MWh zielonej energii
 • Wyraźne wskazanie celów, działań, narzędzi w obszarze polityki klimatycznej oraz ochrony różnorodności biologicznej
 • Rozszerzenie mierzenia i raportowania emisji w zakresach 1+2+3 zgodnego z GHG Protocol
 • Wyznaczenie celów dotyczących efektywności energetycznej oraz dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym firmy
 • Zanalizowanie kwalifikowalności działań gospodarczych wg Taksonomii – cele 1-2 klimatyczne
 • Wdrożenie wytycznych TCFD oraz TNFD
 • Ocenienie wewnętrznie ryzyk klimatycznych, wskazanie działań mających na celu minimalizowania ryzyk i wykorzystanie szans w przyszłości
 • Dokonanie analiz scenariuszowych w zakresie klimatu

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii

Nasze wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych to nie tylko wzrost mocy OZE w polskim systemie elektroenergetycznym.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Grupa Polenergia będąc liderem zielonej transformacji energetycznej aktywnie angażuje się w zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym zwiększaniu bioróżnorodności nie tylko na terenach naszych inwestycji.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Kołacznia

Od kilku lat Polenergia aktywnie angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska. W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, w której kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close