Serwis ESG

Tabela GRI

Tabela GRI

  • 102-55

Wskaźnik GRI Standards Komentarz / Link
102-1 Nazwa organizacji Polenergia S.A.
102-2 Główne marki, produkty lub usługi Poznaj Grupę Polenergia
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Polenergia S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Grupa Polenergia prowadzi działalność operacyjną głównie w Polsce.
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Spółka Akcyjna, notowana publicznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka została włączona do indeksu WIG40.
Akcjonariat
102-6 Obsługiwane rynki Poznaj Grupę Polenergia
102-7 Skala działalności Poznaj Grupę Polenergia
102-8 Informacja o pracownikach Pracodawca w branży przyszłości
102-9 Łańcuch wartości Etyczny łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Etyczny łańcuch dostaw
102-11 Zasada ostrożności Wpływ na środowisko
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Partnerstwa
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Partnerstwa
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Poznaj Grupę Polenergia
102-18 Struktura nadzorcza organizacji Kadra zarządzająca i jej kompetencje
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Dialog z interesariuszami
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pracodawca w branży przyszłości
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Dialog z interesariuszami
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Dialog z interesariuszami
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy  O Serwisie ESG
Kontakt
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Lista dostępna w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta dostępnym na http://www.polenergia.pl
102-46 Proces definiowania treści raportu O Serwisie ESG,
Kontakt
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O Serwisie ESG,
Kontakt
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Brak korekt
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Brak znaczących zmian
102-50 Okres raportowania 01.01.2021-31.12.2021
102-51 Data publikacji ostatniego raportu 31.03.2021
102-52 Cykl raportowania Roczny
102-53 Osoba kontaktowa Marta Porzuczek
Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR
Polenergia SA
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
e-mail: Marta.Porzuczek@polenergia.pl
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards O Serwisie ESG,
Kontakt
102-55 Indeks GRI Tabela GRI
102-56 Weryfikacja zewnętrzna O Serwisie ESG, kontakt
Wyniki ekonomiczne (GRI 201)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie wpływem klimatycznym
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Zarządzanie wpływem klimatycznym
Zapobieganie korupcji (GRI 205)
103-1 Charakter istotnego obszaru Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-3 Pomiar i ewaluacja Etyka i przeciwdziałanie korupcji
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Materiały (GRI 301)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Wpływ na środowisko
306-3 Wytworzone odpady Wpływ na środowisko
Energia (GRI 302)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
302-1 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii Wpływ na środowisko
Woda (GRI 303)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
303-3 Pobór wody Wpływ na środowisko
Bioróżnorodność (GRI 304)
103-1 Charakter istotnego obszaru Bioróżnorodność
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Bioróżnorodność
103-3 Pomiar i ewaluacja Bioróżnorodność
304-2 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Bioróżnorodność
304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Bioróżnorodność
Emisje (GRI 305)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie wpływem klimatycznym
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) Zarządzanie wpływem klimatycznym
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację) Zarządzanie wpływem klimatycznym
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Zarządzanie wpływem klimatycznym
Zgodność z regulacjami środowiskowymi (GRI 307)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Wpływ na środowisko
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą (GRI 402)
103-1 Charakter istotnego obszaru Pracodawca w branży przyszłości
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Pracodawca w branży przyszłości
103-3 Pomiar i ewaluacja Pracodawca w branży przyszłości
402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych Pracodawca w branży przyszłości
Zatrudnienie
103-1 Charakter istotnego obszaru Pracodawca w branży przyszłości
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Pracodawca w branży przyszłości
103-3 Pomiar i ewaluacja Pracodawca w branży przyszłości
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników Pracodawca w branży przyszłości
401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć Pracodawca w branży przyszłości
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403)
103-1 Charakter istotnego obszaru Bezpieczeństwo i higiena pracy
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Bezpieczeństwo i higiena pracy
103-3 Pomiar i ewaluacja Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Urazy związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenia i edukacja (GRI 404)
103-1 Charakter istotnego obszaru Pracodawca w branży przyszłości
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Pracodawca w branży przyszłości
103-3 Pomiar i ewaluacja Pracodawca w branży przyszłości
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pracodawca w branży przyszłości
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje dotyczące rozwoju zawodowego Pracodawca w branży przyszłości
Różnorodność i równość szans (GRI 405)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie różnorodnością
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie różnorodnością
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie różnorodnością
405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Zarządzanie różnorodnością
Niedyskryminowanie (GRI 406)
103-1 Charakter istotnego obszaru Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-3 Pomiar i ewaluacja Etyka i przeciwdziałanie korupcji
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Społeczności lokalne (GRI 413)
103-1 Charakter istotnego obszaru Rozwój społeczności lokalnych
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Rozwój społeczności lokalnych
103-3 Pomiar i ewaluacja Rozwój społeczności lokalnych
413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy) Rozwój społeczności lokalnych
Prywatność klienta (GRI 418)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie ryzykiem
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie ryzykiem
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie ryzykiem
418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Zarządzanie ryzykiem
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług (GRI 419)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie ryzykiem
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie ryzykiem
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie ryzykiem
419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Zarządzanie ryzykiem
WSKAŻNIKI PROFILOWE DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ
EU1 Zainstalowana moc w podziale na źródła wytwórcze Centrum wskaźników
EU2 Wytworzona energia netto w zależności od źródła wytwórczego Centrum wskaźników
EU25 Liczba wypadków i ofiar śmiertelnych Centrum wskaźników
EU28 Częstotliwość zaniku zasilania Centrum wskaźników
EU29 Średni czas zaniku zasilania Centrum wskaźników

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close