Serwis ESG

Przestrzeganie 10 zasad Global Compact

Przestrzeganie 10 zasad Global Compact

Prawa człowieka

Zasada 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

Zasada 2: Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Przestrzeganie zasad dotyczących praw człowieka zostały opisane w rozdziale Etyka i przeciwdziałanie korupcji.

 

Standardy pracy

Zasada 3: Poszanowanie wolności stowarzyszania się

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci

Zasada 6: Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Przestrzeganie zasad dotyczących standardów pracy zostały opisane w rozdziale Zarządzanie różnorodnością

 

Ochrona środowiska naturalnego

Zasada 7: Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

Zasada 9: Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego zostały opisane w rozdziałach: Zarządzanie wpływem klimatycznym, Wpływ na środowisko oraz Bioróżnorodność.

 

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Przestrzeganie zasad przeciwdziałania korupcji zostało opisane w rozdziale Etyka i przeciwdziałanie korupcji.

Realizacja Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Polenergia tworzy włączającą kulturę pracy.  Jesteśmy przekonani, że równe szanse rozwoju zawodowego dla wszystkich są jednym z kluczowych elementów pozwalających osiągnąć zrównoważony rozwój. Wspieramy kobiety i kształcimy przywódcze kompetencje liderek. Aktywnie przeciwdziałamy naruszeniom zasady równego traktowania, zarówno w naszej Grupie, jak i wśród biznesowych partnerów. Monitorujemy odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy oraz kwestię równego wynagradzania mężczyzn i kobiet. Dzięki aktywnemu zarządzaniu obszarem różnorodności kreujemy zaangażowanie i innowacje pozwalające realizować naszą strategię rozwoju.

Przeczytaj więcej

Systematycznie umacniamy swoją pozycję w gronie liderów prowadzących nasz kraj w kierunku energetyki opartej na czystych i odnawialnych źródłach energii. Dostrzegamy kluczową rolę, jaką biznes powinien odegrać w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przy jednoczesnym przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego w naszej strategii stawiamy na intensywny rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Nasz długoterminowy cel to wielka transformacja wodorowa. Chcemy być kluczowym producentem zielonego wodoru w Polsce, skutecznie przyczyniając się do dekarbonizacji sektora energetycznego.

Przeczytaj więcej

Wzrost udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii w Polsce pozwoli na wypełnienie celów klimatycznych Unii Europejskiej jak również na zmniejszenie negatywnego oddziaływania miast na środowisko naturalne. Według prognoz ONZ do 2030 roku w ośrodkach miejskich będzie mieszkać 5 miliardów ludzi, a to właśnie w miastach wytwarzana jest zdecydowana większość światowej emisji dwutlenku węgla. Polenergia, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu aktywnie wspiera dążenie do szerokiego zastosowania innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii z odnawialnych, ekologicznych źródeł.

Przeczytaj więcej

W 2017 roku Polenergia przystąpiła do Standardu Programu Etycznego United Nations Global Compact Network Polska. W sierpniu 2020 roku, w ramach Partnerstwa UNGC, Grupa rozpoczęła realizację dwóch projektów: Zrównoważone Miasta  oraz Równe Szanse w Biznesie. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Połączenie perspektyw, kompetencji oraz możliwości wielu instytucji i firm, które podobnie jak Polenergia kierują się społeczną odpowiedzialnością za obecne i przyszłe pokolenia, jest gwarancją skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przeczytaj więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close