Serwis ESG

Niecierpek ze Słowińskiego Parku Narodowego

Niecierpek ze Słowińskiego Parku Narodowego

Grupa Polenergia, będąc świadoma zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększania różnorodności biologicznej. W kontekście tych wysiłków, jednym z ostatnich działań jest zaangażowanie w aktywną ochronę rodzimych gatunków w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Działania te mają na celu nie tylko minimalizację negatywnego wpływu inwazyjnej rośliny na lokalną przyrodę, lecz także wspieranie i przywracanie naturalnych ekosystemów. Poprzez aktywną ochronę oraz promowanie harmonii między działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym, Grupa Polenergia kieruje się zobowiązaniem do długofalowego zrównoważonego rozwoju, mającego pozytywny wpływ na ochronę dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

– jeden z 23 parków narodowych w Polsce i jeden z 2 parków nadmorskich, utworzony dla zachowania w niezmienionym stanie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O jego randze i wartości przyrodniczej świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOM BSPA, Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Występowanie gatunków obcych jest narastającym problemem ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Gatunki inwazyjne wypierają rodzime gatunki. W ten sposób, z biegiem czasu zajmują cały ekosystem, zubożając go i niszcząc. Uważa się, że gatunki inwazyjne są jedną z głównych przyczyn spadku różnorodności biologicznej i wymierania rodzimych gatunków.

Wśród gatunków roślin największe zagrożenie niesie możliwa inwazja i zniekształcenie siedlisk Natura 2000 o kodzie 1150 (jeziora przymorskie, laguny) oraz degradacja naturalnego dla tego siedliska składu gatunkowego flory, m.in. zachylnik błotny Thelypteris palustris, kosaciec żółty Iris pseudacorus, szuwar mózgowy Phalaridetum arundinaceae, szalej jadowity Cicuta virosa, przez niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. Jest to jedna z najbardziej inwazyjnych roślin w Polsce, ujęta w Rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych, stwarzający zagrożenie dla Polski, rozprzestrzeniony na szeroką skalę. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w 2023 r. w obrębie jezior Gardno i Łebsko stwierdzono występowanie niecierpka na powierzchni 11 ha. Gatunek został wprowadzony do środowiska przez człowieka i jest świadomie uprawiany w ogródkach, np. w Gardnie Wielkiej. Incydentalnie przedostał się z ziemią użytą, np. do remontu wałów przeciwpowodziowych.

W przypadku Słowińskiego Parku Narodowego inwazja nie jest jeszcze rozległa, jednak potencjalnie zagrożone są siedliska szuwarowe o powierzchni 1500 ha, dlatego tak istotne jest ograniczanie występowanie zasięgu niecierpka, połączone z edukacją i monitoringiem przypadkowego rozprzestrzeniania.

Eliminacja stanowisk niecierpka i kontrola jego rozprzestrzeniania jest działaniem długofalowym ujętym w projekcie Planu Ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Zwalczanie tego gatunku polega na niedopuszczeniu do jego rozprzestrzeniania się poprzez wyrywanie całych osobników przed wydaniem kwiatów i owoców. Z uwagi na cechy gatunku zabieg musi być wielokrotnie powtarzany.

Działania na obszarze ochrony czynnej w Słowińskim Parku Narodowym nad jeziorem Gardno prowadzono od czerwca do września 2023 r. Prace polegające na wyrywaniu i koszeniu osobników przeprowadzano trzykrotnie w roku, dzięki czemu oczyszczono z niecierpka 1,5 ha powierzchni Parku. Usunięte rośliny pryzmowane są do rozkładu na miejscu. Poza zabiegami czynnej ochrony przyrody przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, których grunty sąsiadują z terenem parku, na temat prowadzonych zabiegów i inwazyjności usuwanego gatunku.

Działania podjęto w ramach programu Re:Generacja (https://re.generacja.org/) będącego bezpośrednią odpowiedzią UNEP/GRID-Warszawa na ogłoszoną przez ONZ Dekadę Odtwarzania Ekosystemów. Poprawa stanu ekosystemów jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close