Serwis ESG

Farmy wiatrowe na lądzie

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farmy wiatrowe na lądzie

FW Dębsk

Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk jest realizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o., spółkę celową należącą w 100% do Polenergii. FW Dębsk jest zlokalizowana na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona (róg północno-zachodni), Kuczbork (róg północno-wschodni), Wólka Kliczewska (róg wschodni), Małocin (róg południowo-wschodni), Dębsk (róg południowy), Chamsk (róg południowo-zachodni), w gminach Żuromin oraz Kuczbork -Osada w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. Czternaście turbin wiatrowych będzie zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 41 w gminie Żuromin.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla FW Dębsk została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Wójta gminy Kuczbork -Osada. Zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) w trakcie procedury OOŚ organy właściwe – Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) – pozytywnie zaopiniowały przedsięwzięcie. W ramach procedury OOŚ przeprowadzono konsultacje społeczne, które umożliwiły udział interesariuszy projektu. Procedura zakończyła się wydaniem dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalających na budowę do 62 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta gminy Kuczbork -Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe (dokument nr GKB 7624-6/09/10/11 wydany 4 stycznia 2011 roku);
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda (dokument nr IBGKiOŚ 7624-48/09/10 wydany 7 stycznia 2011 roku).

Projekt uzyskał również pozwolenie budowę turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Spółka podjęła ostatecznie decyzję o budowie 55 turbin wiatrowych.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110-2,2 MW wyniesie 2,2 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 120 m;
  • średnica wirnika: 110 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 121 MW.

Częścią projektu są również: główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących, jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowana przez turbiny wiatrowe będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po transformacji napięcia na wysokie energia elektryczna będzie przesyłana podziemną linią kablową o napięciu 110 kV i o długości około 63 km do GPZ Kruszczewo.

W roku 2019 przeprowadzono dodatkową waloryzację przyrodniczą. Badanie miało miejsce w maju i czerwcu i miało na celu ocenę, czy wyniki monitoringu z roku 2009 pozostają reprezentatywne i czy nie pojawiły się zmiany w zagospodarowaniu terenu, które mogłyby wpłynąć na atrakcyjność terenów dla ptaków i nietoperzy. Wyniki obserwacji ptaków i nietoperzy potwierdziły wnioski z monitoringu przeprowadzonego w roku 2009. Na terenie farmy wiatrowej nie zidentyfikowano nowych, cennych siedlisk.

Przed rozpoczęciem budowy, w sierpniu 2020 roku, odbyło się szkolenie dla wszystkich podwykonawców zaangażowanych w proces budowy. Szkolenie dotyczyło zagadnień BHP oraz ochrony środowiska, miało również na celu zapoznanie podwykonawców z wymogami instytucji finansujących projekt oraz z polityką środowiskowo-społeczną Grupy Polenergia i standardami postępowania dla Partnerów (dostawców i podwykonawców). Obecnie FW Dębsk jest na etapie budowy. Budowa jest regularnie monitorowana przez specjalistów (firma BIO EKSPERT) odpowiadających za nadzór przyrodniczy.

Do końca roku 2020 gotowych było osiem fundamentów, każdy o średnicy od 16,5 m do 18,3 m. Planowany termin ukończenia prac związanych z budową FW Dębsk to połowa 2022 roku.

FW Kostomłoty

Projekt Farmy Wiatrowej Kostomłoty będzie realizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., spółkę celową należącą w 100% do Polenergii. Projekt jest zlokalizowany na terenie gminy Kostomłoty w powiacie średzkim – województwie dolnośląskim w południowej Polsce.

Projekt przeszedł pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w oparciu o raport OOŚ przygotowany dla konfiguracji farmy wiatrowej obejmującej trzynaście turbin wiatrowych w preferowanym wariancie i siedemnaście turbin wiatrowych w wariancie alternatywnym. Procedura OOŚ została poprzedzona rocznym monitoringiem ptaków i nietoperzy na terenie planowanej inwestycji. Procedura OOŚ zakończyła się w lipcu 2013 roku wydaniem decyzji środowiskowej (dokument nr RITGNROŚGP.6220.2.21.2013.TB). W 2016 roku Spółka uzyskała pozwolenie na budowę dziewięciu turbin, głównej stacji elektroenergetycznej, podziemnej infrastruktury kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, dróg dojazdowych do poszczególnych turbin oraz placów montażowo-serwisowych. Pozwolenia na budowę zostały zmienione w latach 2016, 2017 i 2018 w celu odzwierciedlenia ostatecznie wybranych typów turbin wiatrowych i innych drobnych zmian.

Obecnie projekt obejmuje budowę dziewięciu turbin, które będą zlokalizowane na obszarze wyznaczonym przez wsie Bogdanów, Godków (południowo-zachodni narożnik), Paździorno (wschodni narożnik), Piotrowice (północno-wschodni narożnik) oraz Wichrów (północno-zachodni narożnik). Zgodnie z pozwoleniem na budowę (zmienionym w 2018 roku) moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wyniesie 3 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 122 m;
  • średnica wirnika: 136 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 27 MW.

Instytucją finansującą projekt będzie mBank S.A. Pod koniec roku 2020 projekt poddano analizie środowiskowo-społecznej (Environmental and Social Due Diligence – ESDD), przeprowadzonej przez niezależnego konsultanta, która wykazała, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko była zgodna z dyrektywą OOŚ. Dodatkowo, w ramach dobrej praktyki, projekt został oceniony pod kątem spełniania wymagań (Performance Requirements, PRs) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). ESDD wykazał, że projekt spełnia wyżej wymienione wymogi operacyjne.

W ramach analizy przygotowano również przeznaczony dla projektu Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (Environmental and Social Action Plan – ESAP), który zawiera działania niezbędne do wdrożenia już na etapie budowy, między innymi:

  • prowadzenie regularnego nadzoru robót budowlanych w celu upewnienia się, że są one przeprowadzane zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej, zapisami C-ESMP i dobrej praktyki branżowej, oraz że ryzyka dla środowiska są ograniczane i odpowiednio kontrolowane,
  • opracowanie planu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem dla etapu budowy projektu,
  • przestrzeganie postanowień decyzji środowiskowych w odniesieniu do ochrony przyrody podczas robót budowlanych,
  • wykonanie badań archeologicznych przed rozpoczęciem budowy linii kablowej wysokiego napięcia.

Generalny wykonawca robót budowalnych został wybrany pod koniec 2020 roku.

Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na koniec pierwszego kwartału 2021 roku i zostanie poprzedzone szkoleniem wstępnym dla podwykonawców. Szkolenie obejmuje kwestie BHP, ochrony środowiska, jak również zagadnienia etyczne (polityka środowiskowo-społeczna Grupy Polenergia i standardy postępowania dla Partnerów – dostawców i podwykonawców). Ponadto etap budowy będzie monitorowany przez specjalistów z firmy BIO EKSPERT, którzy będą odpowiedzialni za nadzór przyrodniczy.

FW Piekło

Projekt Farmy Wiatrowej Piekło jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 16 Sp. z o.o. FW Piekło jest zlokalizowana na terenie powiatu międzychodzkiego, w gminie Międzychód, w obrębach ewidencyjnych Tuczępy, Mnichy, Kamionna oraz na terenie gminy Kwilcz, w obrębie Mechnacz.

Projekt FW Piekło w 2012 r. przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzoną przez kompetentny organ, tj. Burmistrza Międzychodu. W trakcie procedury OOŚ Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) były konsultowane, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Procedura umożliwiała również udział interesariuszy. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 14 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Projekt uzyskał również pozwolenie na budowę 6 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie 6 turbin wiatrowych. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 wyniesie 2.2 MW.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 13,2 MW.

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Na podstawie wygranej aukcji „AZ/7/2020” projekt Piekło o mocy 13,2 MW otrzymał 15-letnie wsparcie. Prace związane z projektem FW Piekło są obecnie na etapie przygotowania harmonogramu, wyboru dostawcy turbin wiatrowych oraz aktualizacji posiadanych już uzgodnień.

Zobacz jak budujemy nasze farmy wiatrowe

Jak budujemy nasze farmy wiatrowe

Wyniki wyszukiwania