Serwis ESG

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

Kontrast
Wielkość liter - A +

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS) zlokalizowana jest w odległości około 1 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. J. Popiełuszki 2. ENS zajmuje teren o łącznej powierzchni około 6 ha. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze przemysłowym, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych CIECH Sarzyna S.A. (Grupa CIECH).

816 243 MWh

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2020 roku

ok. 430 000 GJ

produkcja energii cieplnej na sprzedaż

Spółka produkuje energię elektryczną oraz energię cieplną. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej następuje w skojarzeniu przy spalaniu gazu ziemnego (lub paliwa rezerwowego – oleju opałowego lekkiego) w bloku gazowo-parowym. Wytwarzanie energii cieplnej możliwe jest również bez skojarzenia w źródle rezerwowym – kotłowni pomocniczej opalanej gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim. Spółka posiada trzech odbiorców swoich produktów:

  • Polenergia Obrót S.A. – hurtowy odbiorca energii elektrycznej,
  • Zakłady chemiczne (CIECH Sarzyna S.A., CIECH Żywice Sp. z o.o.) – odbiorca ciepła dla celów technologicznych i grzewczych i energii elektrycznej na potrzeby zakładów chemicznych,
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – odbiorca ciepła dla celów grzewczych.

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2020 roku wyniosła 816 243 MWh, a produkcja energii cieplnej na sprzedaż około 430 000 GJ. Spółka zatrudnia 44 pracowników.

ENS posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar. Ostatnia kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyła się na przełomie lipca/sierpnia 2020 roku. Nie wykryto żadnych niezgodności ani nie wniesiono żadnych uwag.

Projekt budowy i finansowania inwestycji w formule project-finance został opracowany i był nadzorowany przez pierwszego właściciela Spółki, tj. przez amerykańską korporację Enron (Houston, Texas). Budowę ENS rozpoczęto w połowie 1998 roku, natomiast do komercyjnej operacji elektrociepłownia przystąpiła 1 czerwca 2000 roku. W 1997 roku ENS zawarła długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), a w 1998 roku zawarła dwudziestoletnią Umowę na dostawy energii cieplnej z pobliskimi Zakładami Chemicznymi Organika-Sarzyna. Dodatkowo, od 2000 roku, ENS sprzedaje ciepło dla mieszkańców miasta Nowa Sarzyna. Gaz był przez dwadzieścia lat dostarczany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Handlowy w Warszawie na mocy umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, a w 2020 roku był dostarczany przez spółkę obrotu gazem należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG oraz uzupełniająco przez Spółkę Grupy Polenergia (Polenergia Obrót SA.).

W 2011 roku ENS została nabyta przez Kulczyk Investment. Obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2020 roku ENS sprzedaje energię elektryczną do spółki obrotu należącej do Grupy Polenergia. Ciepło sprzedawane jest nadal do sąsiednich zakładów chemicznych oraz do lokalnego zakładu komunalnego. Spółka świadczy również usługę samostartu i odbudowy systemu elektroenergetycznego na podstawie odnowionej trzyletniej umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (wcześniejsza czteroletnia umowa wygasła w maju 2020 roku).

Usługa obejmuje samostart turbozespołów gazowych i ich pracę w wydzielonej części KSE w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części. Najważniejszym elementem tego procesu jest dostarczenie energii z ENS do uruchomienia bloku energetycznego w wybranej elektrowni systemowej.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

W 2020 roku ENS uzyskała certyfikat uczestnika Rynku Mocy oraz zakontraktowała obowiązek mocowy na 2025 rok.

Od roku 2014 ENS posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. W maju 2020 roku firma Lloyd’s Register Polska przeprowadziła audit środowiskowy w związku z recertyfikacją systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015. ENS otrzymała nowy Certyfikat Zatwierdzenia ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, który będzie obowiązywał przez 3 lata tj. od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2023 r.

Od 2011 roku, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ENS została włączona do Grupy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, skupionych na terenie gminy Nowa Sarzyna. W jej skład wchodzą jeszcze zakłady chemiczne CIECH Sarzyna S.A. i Silikony Polskie Sp. z o.o., a od 2020 r. także dwie kolejne spółki tj. CIECH Żywice oraz SYNTHOS AGRO Sp. z o.o. Zamiejscowy Dział Produkcji w Nowej Sarzynie.

Technologie oraz ilości zużywanych paliw i surowców, a także wskaźniki operacyjne (sprawność, dyspozycyjność, niezawodność) redukują do minimum negatywne oddziaływanie ENS na środowisko naturalne, w tym na klimat, w porównaniu do instalacji o podobnej mocy, opalanej np. węglem. ENS nie wytwarza odpadów popaleniskowych, generuje blisko o połowę niższe emisje gazów cieplarnianych, około 7-krotnie niższą emisję NOx, w ilościach śladowych emituje SO2 i pył. Zastosowana technologia ogranicza ilość i agresywność ścieków przemysłowych, a zawracanie wód opadowych, skroplin, wykorzystanie kondensatu z układów ciepłowniczych pozwala ograniczać zużycie wody surowej.

W 2020 roku ENS uzyskała Decyzję Starosty Leżajskiego w zakresie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i zatwierdzenia nowego Planu monitorowania wielkości emisji. ENS uzyskała także Decyzję Prezesa URE zmieniającą koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w zakresie doprecyzowania mocy zainstalowanej ze 112,8 MW na 112,815 MW.

W 2020 roku przeprowadzono coroczną inspekcję urządzeń wytwórczych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nagrody i rankingi

  • We wrześniu 2019 r. ENS otrzymała wyróżnienie tygodnika „Wprost” – Dyplom Orły WPROST Województwa Podkarpackiego.
  • W listopadzie 2019 r. ENS otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2019”. Co więcej, Prezes Spółki Jacek Głowacki został nagrodzony tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie 2019 (dowiedz się więcej).

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami.

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania