ESG service

Business Activity of Polenergia Group

Contrast
Font size - A +

Business Activity of Polenergia Group

Polenergia w dzisiejszym kształcie powstała w sierpniu 2014 r., po przejęciu aktywów energetycznych Grupy Polenergia Holding S.ár.l. Restrukturyzacja otworzyła przed Polenergią perspektywy długofalowego i trwałego wzrostu.

Odnawialne źródła energii

Energetyka wiatrowa na lądzie

W latach 2005-2015 energetyka oparta o źródła wiatrowe była najdynamiczniej rozwijającą się branżą OZE w Polsce. W 2005 r. moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię wiatru wynosiła 83,28 MW, do 2017 r. nastąpił wzrost tego wskaźnika do 5848,67 MW. Dynamiczny rozwój branży został zahamowany przez niekorzystne prawo krajowe. W 2019 r. nastąpiły wyraźne zmiany w otoczeniu regulacyjnym i nowa rozstrzygnięta aukcja OZE, która odbyła się 5 grudnia, spowoduje dalszy rozwój sektora. W ramach aukcji dotyczącej instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW zakontraktowano energię wartą 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dotyczyło energetyki wiatrowej. Zakontraktowana kwota odpowiada powstaniu ponad 2200 MW mocy zainstalowanej, możemy zatem spodziewać się powstawania kolejnych farm wiatrowych na lądzie.

Grupa Polenergia produkuje czystą energię z wykorzystaniem nowoczesnych technologii turbin wiatrowych. W ramach rozwoju energetyki opartej na wietrze jej działalność obejmuje:

development i sprzedaż farm wiatrowych

eksploatację farm wiatrowych

Lista lądowych aktywów wiatrowych Grupy Polenergia znajduje się tutaj.

Wielkość portfela projektów wiatrowych firmy wynosi 249,3 MW, co plasuje ją w gronie liderów polskiego rynku.

W związku z wygranymi aukcjami, a także uzyskaniem finansowania na projekt FW Szymankowo (decyzja o realizacji podjęta przed uzyskaniem wsparcia), Polenergia po wybudowaniu kolejnych trzech farm – wspomnianej FW Szymankowo o mocy 38 MW (roczna produkcja 120 GWh), FW Kostomłoty o mocy 27 MW (82 GWh) oraz FW Dębsk o mocy 121 MW (346 GWh) – zwiększy moc zainstalowaną o ponad 74 proc.

Wygrana aukcja to bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy Polenergii, oznacza bowiem, że Grupa mocno zwiększa swoje biznesowe zaangażowanie w segmencie, który obecnie notuje rekordowe wyniki. Zdecydowaliśmy już o budowie Farmy Wiatrowej Szymankowo, a wygrana aukcja pozwoli nam dodatkowo na maksymalizację rentowności tego projektu. Teraz startujemy z ogromnym projektem budowy Farmy Wiatrowej Dębsk oraz Farmy Wiatrowej Kostomłoty, które uzyskały gwarantowane wsparcie w ramach systemu aukcyjnego. Te trzy inwestycje w ciągu trzech najbliższych lat dołożą Polenergii 186 MW nowych mocy wiatrowych, co oznacza imponujący wzrost o 74 proc., do 436 MW. Konsekwentnie i sprawnie budujemy portfel oparty na bezpiecznych i rynkowych projektach wiatrowych.

Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim (offshore)

WindEurope w publikacji z listopada 2019 r. wskazuje na intensywny rozwój farm wiatrowych jako warunek osiągnięcia neutralności klimatycznej. Europa ma jedne z największych morskich zasobów wiatrowych na świecie. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) morska energetyka może do 2042 r. stać się głównym źródłem energii w Europie.

Morskie farmy wiatrowe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii produkcji energii elektrycznej nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Polska, realizując kolejne projekty offshore, stanie przed wyzwaniem, a jednocześnie szansą, stworzenia łańcucha dostaw dla całego sektora energetyki morskiej, opartego na polskich portach i przemyśle, angażującego rodzimych producentów kabli, fundamentów i stacji transformatorowych, a także przemysł stoczniowy, stalowy i inne. Przygotowana przez firmę doradczą McKinsey analiza potencjału rynku offshore, opublikowana w 2016 r., wskazuje, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej może do 2030 r. przynieść Polsce do 77 tys. nowych miejsc pracy, bezpośrednio i pośrednio związanych z sektorem, oraz wnieść 60 mld zł do PKB.

Strategiczne projekty Polenergii, realizowane wspólnie z norweskim partnerem, firmą Equinor, to budowa pierwszych w Polsce farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 3000 MW.

Opis projektów morskich Grupy Polenergia znajduje się tutaj.

Paliwa z biomasy

Wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii następuje przez bezpośrednie spalanie drewna i jego odpadów, słomy, roślin energetycznych lub odpadów z produkcji roślinnej. Grupa Polenergia w 2008 r. rozpoczęła realizację projektów związanych z zaopatrywaniem sektora energetycznego w pellet z biomasy rolniczej, przede wszystkim słomy. Od 2019 r. Grupa Polenergia eksploatuje jedynie fabrykę pelletu w Zamościu. Dwa zakłady, zlokalizowane w Sępólnie Krajeńskim oraz w Ząbkowicach Śląskich, zostały sprzedane.

Fabryka Pelletu w Zamościu

 • Operator

  Polenergia Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o.

 • Lokalizacja

  Wybór zamojskiej podstrefy ekonomicznej jako lokalizacji dla fabryki wynikał z dostępności surowca do produkcji.

 • Odbiorcy

  Wytwarzany w Zamościu pellet dostarczany jest głównie do Elektrowni Połaniec (ponadto do Elektrowni Ostrołęka). Wielkość produkcji to ok. 4000 ton miesięcznie.

Energetyka konwencjonalna

Polenergia angażuje się w budowę i eksploatację instalacji energetycznych opartych o gazową technologię konwencjonalną (spalanie paliw niskoemisyjnych), w tym w wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu.

Są to obiekty powstałe w pobliżu dużych zakładów produkcyjnych, zaspokajające ich potrzeby energetyczne. W 2019 r. Grupa Polenergia eksploatowała dwa obiekty energetyki przemysłowej:

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Elektrownia Mercury

Opis aktywów konwencjonalnych Grupy Polenergia znajduje się tutaj.

Dystrybucja energii

Polenergia Dystrybucja jest dystrybutorem i dostawcą energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, mieszkaniowych i handlowych, m.in. osiedli mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, biurowców i centrów handlowych. Spółka prowadzi działalność w różnych regionach, przy czym największą rolę odgrywa warszawski oddział dystrybucyjny. Polenergia Dystrybucja jest największym niezależnym operatorem sieci dystrybucyjnej, na większą skalę działają jedynie 4 spółki należące do Skarbu Państwa. Jest również drugim największym OSD w Warszawie, po spółce innogy.

Polenergia Dystrybucja zarządza łącznie 44 projektami (obszarami) na terenie całego kraju, a dodatkowo 42 projekty znajdują się w fazie rozwoju, zgodnie z planem inwestycyjnym do 2023 r., zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Plan ten zakłada, że Spółka zanotuje wzrost liczby przyłączonych odbiorców z aktualnych 15 tys. do 77 tys.w roku 2028.

Dodatkowo Spółka prowadzi projekty z zakresu fotowoltaiki (produkcja prądu na potrzeby budynków) oraz elektromobilności (rozwój sieci ładowarek do samochodów elektrycznych). Inwestowanie w nowe technologie, uniezależniające odbiorców od rozwiązań opartych o paliwa kopalne, przynosi olbrzymie korzyści, nie tylko ekonomiczne – pozwala bowiem ograniczać emisję CO2 i walczyć z problemem smogu. Nasycenie rynku proekologicznymi instalacjami przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa, a pośrednio może przyspieszyć zmiany legislacyjne w odniesieniu do energetyki prosumenckiej.

Inna spółka Grupy Polenergia, Polenergia Kogeneracja, jest dystrybutorem gazu ziemnego skoncentrowanym na zaopatrywaniu zakładów przemysłowych, z wykorzystaniem własnej infrastruktury dystrybucyjnej. Aktualnie Spółka świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych dla klienta przemysłowego w Tomaszowie Mazowieckim, z rocznym wolumenem dystrybuowanego gazu ziemnego rzędu 350 GWh.

Obrót

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Od października 2013 r. firma jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. W 2013 r. Polenergia Obrót rozpoczęła działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej  w Niemczech, z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej. Od grudnia 2013 r. jest bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od lipca 2018 r. także giełdy EEX. Od marca 2017 r. Spółka handluje energią elektryczną w Czechach i na Słowacji – na giełdach OTE oraz OKTE. 18 listopada 2016 r. rozpoczęła handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2 (poprzez brokera Marex Spectron).

Spółka prowadzi obrót prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących.

W 2015 r. Polenergia Obrót, jako pierwsza spółka na polskim rynku, zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia, i do dziś kontynuuje działania w tej sferze.

W roku 2014 Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Z końcem 2017 r. rozpoczęła handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Polenergia w zakresie zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych, emisji CO2 oraz gwarancji pochodzenia.

Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje cały łańcuch wartości, od wytwarzania (farmy wiatrowe, elektrociepłownia, elektrownia) po sprzedaż energii klientom końcowym. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczanie portfela
 • zarządzanie ryzykiem
 • bilansowanie handlowe (POB)
 • prognozowanie produkcji farm wiatrowych
 • usługi operatora handlowego (OH), handlowo-technicznego (OHT) oraz operatora rynku (OR).

Powyższe usługi są oferowane także podmiotom spoza Grupy.

Polenergia Obrót jest członkiem organizacji branżowych, skupiających podmioty działające na rynku energii. Spółka jest członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlujących energią, European Federation of Energy Traders (EFET).

Polenergia Obrót, jako wysoko wyspecjalizowana spółka obrotu uczestnicząca w hurtowych rynkach energii, stanowi platformę rozwoju działalności handlowej Grupy Polenergia.

Jednym z obszarów zainteresowania Polenergii Obrót jest ekspansja geograficzna w ramach posiadanych kluczowych kompetencji. Spółka zamierza wykorzystać szanse wynikające z możliwości sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym oraz agregacji energii ze źródeł odnawialnych.

Polenergia Obrót włącza się również w projekty edukacyjne, skierowane do jej klientów i przedsiębiorców. Udział w tematycznych konferencjach ma na celu popularyzację wśród przemysłowych odbiorców energii nowych rozwiązań, np. kontraktów cPPA według Standardu EFET. Rynek energetyczny przechodzi prawdziwą rewolucję i Spółce zależy, by odbiorcy prądu mogli na niej skorzystać, jednocześnie świadomie wspierając mechanizmy rozwoju energetyki odnawialnej. Przykładem takiego wydarzenia była konferencja RE-Source Poland, która odbyła się w dniach 4-5 lutego 2020 r. Jej organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, a Polenergia Obrót została partnerem merytorycznym. Więcej informacji na temat wydarzenia: http://resourcepoland.pl/.

Search results