Serwis ESG

Bioróżnorodność

Kontrast
Wielkość liter - A +

Bioróżnorodność

Światowa populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 60 proc. w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Polenergia ma świadomość, że bioróżnorodność jest niezbędna dla naszego życia. Zdrowe ekosystemy to podstawa naszego dobrostanu. I odwrotnie – ich dalsza degradacja to znaczne pogorszenie jakości naszego życia ze wszystkimi tego skutkami - włącznie z katastrofami naturalnymi.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 304-2
  • 304-3

W maju 2020 roku ogłoszona została Strategia Bioróżnorodności EU – EU Biodiversity strategy for 2030 | European Commission (europa.eu) – której celem jest powrót Europy na ścieżkę ekologicznej równowagi do roku 2030. Jest ona częścią Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, dzięki której Unia Europejska do 2050 roku ma stać się pierwszą na świecie neutralną emisyjnie grupą państw.

Dla Grupy Polenergia niezmiernie istotne jest, aby realizując projekty, dbać o otoczenie. Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie oddziaływań naszych inwestycji. Wcielając je w życie, zawsze tworzymy wartość dodaną dla lokalnych ekosystemów. Wiemy, że utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są od siebie zależne.

Realizacja każdego nowego projektu i nadzór nad instalacjami w eksploatacji dają nam możliwość spojrzenia na lokalną bioróżnorodność. Przy okazji budowy i eksploatacji projektów OZE, przyczyniających się do zmniejszenia efektu cieplarnianego, Polenergia zawsze stara się dążyć do odbudowy lokalnej bioróżnorodności.

Grupa, realizując każdy nowy projekt, analizuje i ocenia jego oddziaływanie i uzyskuje decyzję środowiskową. Ponadto dla projektów w budowie Polenergia wdraża nadzór przyrodniczy. Eksperci realizujący nadzór pomagają nam nie tylko budować zgodnie z prawem i zminimalizować oddziaływanie na środowisko, lecz także stworzyć wartość dodaną dla lokalnej bioróżnorodności. Takie projekty tworzone są od 2014 roku (na przykład czynna ochrona błotniaka łąkowego).

Dla Grupy Polenergia każde nawet małe działanie lokalne chroniące i zwiększające lokalny potencjał bioróżnorodnościowy to element Strategii CSR. Najważniejsze są dla nas lokalne inicjatywy i to właśnie od nich trzeba rozpocząć realizację Strategii na rzecz bioróżnorodności.

Bioróżnorodność

  • 304-2
  • 304-3

Dbamy o lokalną bioróżnorodność, której ochrona czy odbudowanie i umocnienie jest formą adaptacji do zmian klimatu. Przykładem dobrych praktyk w zakresie bioróżnorodności są obowiązkowe nadzory przyrodnicze nad każdą prowadzoną przez Grupę budową. Nadzór przyrodniczy pozwala na ochronę terenów przyrodniczo cennych w czasie realizacji projektów. Przy każdym projekcie realizujemy politykę dobroczynności i wsparcia lokalnych społeczeństw. Rozumiemy je także jako działania przyczyniające się do rozwoju i odbudowy bioróżnorodności są to na przykład:

  • nasadzenia łąk kwietnych na terenie wszystkich naszych wybudowanych i oddawanych do eksploatacji farm fotowoltaicznych. To tworzenie oddanych naturze wielohektarowych areałów, które wzmacniają lokalna bioróżnorodność, stanowią bazę pokarmową dla dziko żyjących zapylaczy i miejsce schronienia wielu gatunków ptaków w tym chronionych gatunków. Edukujemy o wartości takich obszarów, roli i  usługach ekosystemowych jakie łąki kwietnie pełnią.
  • nasadzenie drzew i krzewów w parkach, na skwerach i tworzenie parków kieszonkowych towarzyszące budowom nowych projektów farm wiatrowych, w porozumieniu z gminami, lokalnymi społecznościami. Nasadzenia rodzimych gatunków pod nadzorem przyrodniczych to nie tylko edukacja społeczności lokalnych o tym jak ważna jest rola drzew w mitygacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ale także jak ważne są zielone tereny w życiu mieszkańców i jak istotną bazę pokarmową i schronienia stanowią dla lokalnie występujących zwierząt.
  • ochrona gatunków zwierząt występujących na terenach i w pobliżu naszych inwestycji (np. ochrona czynna błotniaka łąkowego, wieszanie pod nadzorem przyrodniczym budek dla ptaków i nietoperzy. To także ochrona zwierząt w czasie nadzoru przyrodniczego nad budową- właściwe wygradzanie wykopów i szkolenia podwykonawców nad bezpiecznym dla przyrody prowadzeniem budowy, tworzenie siedlisk zastępczych i planowanie prac budowlanych w taki sposób, aby minimalizować wszelkie oddziaływania na chronione cenne przyrodniczo siedliska (np. stosowanie technik przewiertów sterowanych), rośliny i zwierzęta.

Rozwijana jest również działalność polegająca na sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych oraz rozwój energetyki prosumenckiej i elektromobilności. Działania te wsparte są edukacją klientów w zakresie konieczności zmiany miksu energetycznego jako niezbędnego elementu przeciwdziałania zmianie klimatu.

Dziewięć lat projektu ochrony błotniaków łąkowych

Grupa Polenergia od 2014 roku wspiera Program Ochrony Błotniaka Łąkowego realizując tym samym Cele zrównoważonego rozwoju oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej UE. W ramach działań ochronnych ornitolodzy w porozumieniu z Polenergią zakładają m.in. grodzenia wokół gniazd błotniaków, aby nie zostały zniszczone w trakcie żniw lub innych prac rolniczych. Od początku wdrożenia Programu udało się uratować 87 młodych ptaków.

Więcej

Dbamy o bioróżnorodność na farmach fotowoltaicznych

Czy produkcja energii na farmach fotowoltaicznych wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze? Nie, wprost przeciwnie! Monitoringi przyrodnicze realizowane na wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych należących do Grupy Polenergia pokazują, że obszary, które zostały pokryte panelami słonecznymi cechują się wyższym niż wcześniej bogactwem przyrodniczym.

Więcej

Budowa FW Dębsk – działania zwiększające bioróżnorodność

Oprócz długofalowego programu nasadzeń zieleni, który został wdrożony na terenie wszystkich budowanych projektów farm wiatrowych, wykonano szereg innych działań na rzecz bioróżnorodności.

Więcej

Nasadzenia zieleni

Zwiększanie ilości drzew to istotny element polityki Zielonego Ładu, ogłoszonej w maju 2020 r. unijnej „Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030” i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Więcej

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Dbałość o bioróżnorodność towarzyszy każdemu etapowi budowy FW Dębsk. Z pomocą przyrodnika zlokalizowaliśmy odcinki, na których kable układane są techniką bezwykopową. W ten sposób chronimy cenne biologicznie tereny podmokłe.

Więcej

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

W czasie nadzoru przyrodniczego, prowadzonego na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, przyrodnicy stwierdzili obecność pójdźki zwyczajnej, ptaka z rodziny puszczykowatych.

Więcej

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za ochronę środowiska i bioróżnorodność obszarów oraz minimalizację swoich negatywnych oddziaływań.

Więcej

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Przykładem działań wzmacniających bioróżnorodność na terenie obiektów należących do Polenergii jest zasianie miododajnych łąk kwietnych i założenie pasieczyska na terenie FF Sulechów I w województwie lubuskim.

Więcej

Program ochrony błotniaka łąkowego

W 2014 roku ornitolodzy obserwujący ptaki w ramach monitoringu powykonawczego na terenie FW Łukaszów i FW Modlikowice znaleźli gniazda błotniaka łąkowego. W związku z tym Polenergia uruchomiła program czynnej ochrony tego rzadkiego gatunku z rodziny jastrzębiowatych.

Więcej

Siedliska zastępcze dla brzegówki zwyczajnej

Realizacja polityki „Zielonego Ładu” przez Grupę to nie tylko inwestycje OZE, ale również działania prowadzone na rzecz bioróżnorodności oraz działania edukacyjne mające celu poszerzanie świadomości środowiskowej pośród najmłodszych pokoleń.

Więcej

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Odtwarzania ekosystemów są dla Grupy Polenergia ważnym działaniem, który wdrażamy podczas rozwoju naszych projektów.

Więcej

Search results