Serwis ESG

Rozwój społeczności lokalnych

Kontrast
Wielkość liter - A +

Rozwój społeczności lokalnych

Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz ich rozwoju jest dla Grupy bardzo istotna. Zależy nam, aby mieszkańcy regionów, w których powstają nasze inwestycje, czerpali korzyści z naszej obecności w ich miejscach do życia. Klarownie komunikujemy, że nasze inwestycje są długoterminowe, dlatego zależy nam na dwustronnych dobrych relacjach.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1

Nasza współpraca z mieszkańcami opiera się na nieustannym dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Działalność w tym obszarze prowadzą przede wszystkim spółki projektowe Grupy, na przykład w obszarze rozwoju, budowy i eksploatacji.

W codziennej działalności Grupa koncentruje uwagę na społecznościach żyjących wokół jej projektów, przede wszystkim na ich potrzebach. Szczególny nacisk położony jest na partnerstwo i pomoc. Stała współpraca i zaangażowanie mają na celu utrzymanie dobrych relacji oraz poprawienie jakości codziennego życia lokalnych społeczności.

Zarówno Strategia Rozwoju Grupy na rok 2020-2024 jak i Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy na lata 2019 -2022 przewiduje zaangażowanie w działania na rzecz tworzenia wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy.

W 2020 roku została przyjęta Polityka Dobroczynności Grupy, która definiuje:

  • cele oraz sposoby realizacji działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy
  • obszary działalności sponsoringowej i dobroczynnej.

Polityka dobroczynności ma na celu m.in. określenie działań kierowanych do grupy interesariuszy zewnętrznych Polenergii – głównie mieszkańców miejscowości, w których realizowane i eksploatowane są projekty należące do Grupy.

Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki oraz promocji aktywności fizycznej. Pomoc prowadzona jest również w celu przeciwdziałania różnym wymiarom wykluczenia społecznego oraz wspierania projektów infrastrukturalnych. Ponadto, realizując nasze inwestycje, staramy się wpływać na rozwój ekonomiczny i rynek pracy poszczególnych regionów, m.in. zlecając wiele prac firmom lokalnym.

Liczba zakładów prowadzących działania na rzecz lokalnych społeczności
Całkowita liczba zakładów/oddziałów organizacji w Polsce 17
Odsetek zakładów/oddziałów, w których wdrożono programy zaangażowania lokalnej społeczności 100%

 

W 2021 roku wsparliśmy finansowo szereg projektów cyklicznych takich jak konkursy ekologiczne dla dzieci, dziecięce i młodzieżowe drużyny sportowe, turnusy wakacyjne i rehabilitacyjne, rozpoczęliśmy projekt edukacyjny „Książki #DlaKlimatu” i przekazaliśmy około 750 książek do 17 bibliotek na terenie 13 gmin, gdzie zlokalizowane są inwestycje Grupy, zarówno te będące już w operacji jak i dopiero rozwijane projekty. Wspieraliśmy lokalne inicjatywy, które integrują społeczności takie jak dożynki i lokalne święta.

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w tym obszarze znaleźć można poniżej.

Książki dla Klimatu

W 2021 w Światowy Dzień Wiatru, który przypada 15 czerwca Polenergia rozpoczęła  nowy edukacyjny projekt  – „Książki dla Klimatu”. 750 książek, które mówią, jak zadbać o czyste powietrze i powstrzymać zmiany klimatu, trafiło do siedemnastu gminnych i szkolnych bibliotek w miejscach, gdzie Polenergia realizuje swoje zielone inwestycje.

Więcej

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

W ślad za planem rozwoju działalności dobroczynnej z roku 2020, aby ułatwić pracę Kierowników Obiektów, jak również Kierowników Projektów w rozwoju oraz pomóc im zdefiniować lokalne potrzeby, w lutym 2021 r. odbyły się Warsztaty dla Liderów dobroczynności pt.: „Jak działać lokalnie? Programy społeczne w praktyce” .

Więcej

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami.

Więcej

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi zrealizowaliśmy szereg działań na terenie gminy Miłoradz, gdzie budujemy naszą farmę FW Szymankowo.

Więcej

Search results