Serwis ESG

Pracodawca w branży przyszłości

Kontrast
Wielkość liter - A +

Pracodawca w branży przyszłości

Grupę Polenergia tworzy ponad dwustu pracowników, dla których systematycznie budujemy przyjazne miejsce pracy. Chcemy, aby członkowie naszego zespołu mieli możliwość samorealizacji, podnoszenia swoich kompetencji oraz znalezienia odpowiedniego balansu między życiem osobistym a zawodowym.

 • 102-8
 • 102-41
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-1
 • 401-3
 • 402-1
 • 404-1
 • 404-2
 • 404-3
 • 405-1

Zespół Polenergii dynamicznie rośnie. Porównując rok 2020 i 2021 wzrost zatrudnienia wyniósł około 15%. Warto podkreślić, że spośród 29 nowozatrudnionych w 2021 roku w Polenergii osób aż 19 to kobiety. Staramy się, aby na różnych szczeblach pracowniczych obecni byli przedstawiciele różnych grup wiekowych i płci. Naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju poprzez różnorodne szkolenia, rozwiązania ułatwiające łączenie życia osobistego i zawodowego oraz benefity – dopasowane do potrzeb i zmieniających się uwarunkowań. Z pracownikami Polenergii prowadzimy dwustronną komunikację – każdy z pracowników ma możliwość udziału w badaniu satysfakcji jak również w rozmowie okresowej.

 

Zatrudnienie

Zatrudnienie według rodzaju i typu umowy o pracę

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć 2021
Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni suma
czas określony 5 5 10
czas nieokreślony 73 118 191
SUMA 78 123 201
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć kobiety mężczyźni suma
pełen etat 75 120 195
część etatu 4 8 12
SUMA 79 128 207*
*Wyższa liczba wynika z faktu, że 4 osoby są zatrudnione w dwóch spółkach, co oznacza, że się dublują

Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja pracowników

Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek 2021
kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 7 12 19
od 30 do 50 lat 18 19 37
powyżej 50 lat 1 0 1
SUMA 25 31 57
Wskaźnik zatrudnienia 33% 25% 28%
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek 2021
kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 1 3 4
od 30 do 50 lat 8 3 11
powyżej 50 lat 1 1
SUMA 9 7 16
Wskaźnik rotacji 12% 6% 8%

W Grupie Polenergia nie ma pracowników objętych umowami zbiorowymi.

System wynagradzania i zatrudniania

Pracownicy mają zapewnione przejrzyste zasady wynagradzania i uzyskiwania dodatkowych świadczeń, uwzględniające indywidualny wkład każdej osoby, jak również wyniki zespołu, w którym pracuje. Zasady te są zawarte w wewnętrznym Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania oraz Systemie Oceny Rocznej Pracy . Zatrudnieni w Grupie są poddawani przez swoich przełożonych corocznej ocenie, w ramach której weryfikowane są cele postawione przed nimi rok wcześniej, co przekłada się na bonusy roczne. Rozmowy z Pracownikami odbywają się cyklicznie, są to co najmniej dwie rozmowy: jedna podsumowująca osiągnięte cele roczne w czasie których Pracownicy wspólnie z przełożonymi przygotowują cele na rok kolejny, oraz spotkanie o planowaniu rozwoju Pracowników odbywająca się niezależnie od rocznej oceny.

100%

pracowników i pracowniczek Grupy Polenergia otrzymało w 2021 roku ocenę pracy i rozwoju kariery

W skali całej Grupy odsetek osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest bardzo niski. Takie przypadki ograniczają się do zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w celu wykonania konkretnej usługi czy projektu.

W Grupie Polenergia okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi jeden miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy i trzy miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. W przypadku innych form umowy i okresów wywiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W Grupie nie występują układy zbiorowe pracy.

Satysfakcja pracowników

W Grupie Polenergia jest niska rotacja pracowników. Jest to efekt długofalowej polityki tworzenia przyjaznego miejsca pracy i odpowiadania na potrzeby zespołu.  W ramach przeprowadzonej ankiety „Satysfakcji pracy pracowników w Grupie Polenergia” ponad 70% pracowników podkreśliło, że najbardziej cenią sobie atmosferę pracy w zespole i relacje z przełożonym, jak również benefity, które spółka oferuje pracownikom.

W IQ 2021 przeprowadzone były ankiety satysfakcji Pracowników w obszarach:

 • RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM
 • WARTOŚCI FIRMY
 • DIVERSITY & INCLUSION
 • KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
 • KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW
 • DZIAŁANIA NA KOLEJNY ROK W ZAKRESIE INTEGRACJII ZESPOŁU
 • OGÓLNE ZADOWOLENIE Z PRACY

Ankiety były przeprowadzone przez zewnętrzną niezależną firmę doradczą. Wyniki posłużyły do planowania prac z zmian w obszarze zarządzania Pracownikami. W roku 2022 zaplanowana jest już kolejna edycja ewaluacyjnej ankiety.

Szkolenia

To od pracowników zależy rozwój Polenergii i tworzenie przewagi konkurencyjnej. Duże znacznie ma poziom wykształcenia kadry Grupy, która jako pracodawca umożliwia i dofinansowuje pracownikom podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń, konferencji, studiów podyplomowych czy studiów MBA.

Korzyści płynące ze szkolenia i edukacji dla pracowników są podwójne. Pracownicy, którzy czują się doceniani, częściej są pracownikami w pełni zaangażowanymi w dążenie do sukcesu zarówno dla siebie, jak i dla spółki. Natomiast spółka czerpie korzyści z lepszych wyników i poziomu wydajności pracowników otrzymujących szkolenie zapewnione przez firmę.

Wszystkie opisy procedur, regulaminy, zasady, instrukcje i strategii wdrożonych w organizacji zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem szkolenia i edukacji pracowników znajdują się w Polityce szkoleń i rozwoju.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w 2021 roku

Średnia liczba godzin szkoleniowych w 2021 r.:
wyższa kadra zarządzająca 4
średnia kadra zarządzająca 3
pozostali pracownicy 19
kobiety 2
mężczyźni 7

Szkolenia dla kadry zarządzającej: na przełomie 2021/22 od grudnia 2021 do marca 2022 były prowadzone szkolenia dla Kadry managerskiej oraz Liderów w obszarach: zarządzanie zespołem, zarządzanie różnorodnością, motywowanie i zaangażowanie zespołu, organizacja pracy managera i zespołu. W szkoleniach brało udział 59 osób.

Od 26 marca do 11 czerwca 2021 r., co dwa tygodnie odbywały się szkolenia i treningi online z fizjoterapeutą, trenerem i psychologiem. Proponowane zajęcia miały na celu zapewnienie wsparcia pracownikom, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Spotkania były podzielone na bloki:

 • 26 marca trening – TRENING ZDROWY KRĘGOSŁUP
 • 9 kwietnia – webinar (WORK HOME BALANCE – SKUTECZNA SYNCHRONIZACJA PRACY I ŻYCIA – WEBINAR Z PSYCHOLOGIEM)
 • 23  kwietnia – trening ZDROWA PRZERWA – TRENING ZWIĘKSZAJĄCY ENERGIĘ I KONCENTRACJĘ – TRENING ONLINE Z FIZJOTERAPEUTĄ
 • 7 maj – trening JOGA I MEDYTACJA- TRENING ONLINE Z TRENEREM JOGI
 • 21 maj webinar (KRĘGOSŁUP NA HOŁMOFISIE –  WEBINAR Z FIZJOTERAPEUTĄ)
 • 11 czerwiec – trening STRETCH & MOBILITY

Benefity pracownicze

Celem Polenergii jest budowanie lojalności, przywiązania pracownika do firmy, wzrost jego motywacji i zaangażowania w rozwój firmy przy jednoczesnym zadowoleniu pracownika z wykonywanej pracy. Pracownicy mają zapewniony szeroki pakiet medyczny oraz możliwość rozszerzenia specjalistycznej opieki na członków swoich rodzin. Otrzymują również gwarantowane świadczenia pozapłacowe w postaci pakietów sportowych obejmujących szeroką ofertę aktywności.

Istotne dokumenty w obszarze przyjaznego miejsca pracy

Polityka wynagradzania, Regulamin premiowania oraz zasad przyznawania premii rocznej, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, Zasada refundacji kosztów poniesionych przez pracownika na wydarzenia kulturalno-sportowe, Procedura szkoleń i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników.

Rozwój przyszłych kadr sektora energetycznego

Polenergia, zgodnie ze strategią CSR kształci przyszłe kadry sektora energetycznego.

Po raz trzeci byliśmy Partnerem Akademii Energii prowadzonej przez Fundację L. Pagi, a po raz drugi Partnerem Strategicznym tego wydarzenia. W 2021 r. w wydarzeniu brało udział 29 uczestników, Pracownicy Polenergii prowadzili łącznie 6 zajęć, w tym sesję mentoringową. W wykładach uczestniczyło 8 Pracowników Grupy. Polenergia była także opiekunem „case study”, które uczestnicy przygotowywali w czasie trwania X Edycji.

Więcej

Kształcenie przyszłych kadr sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej

Polenergia angażuje się we współpracę z rozlicznymi ośrodkami naukowymi, żeby facylitować współpracę i przepływ wiedzy i doświadczeń między nauką a biznesem. Polenergia podpisała porozumienia z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i objęła patronatem dwusemestralne studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”.

Więcej

Budowanie zespołu liderów przyszłości

W lutym 2020 r. w Grupie Polenergia odbyły się warsztaty dla liderek i liderów z doskonalenia umiejętności zarządzania zespołami i projektami.

Więcej

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Grupa Polenergia szanuje każdego za jego indywidualny wkład. Każdy, bez względu na staż i stanowisko, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

Więcej

Edukacja przyszłych kadr sektora nowoczesnego rynku energii

W 2020 roku Polenergia po raz kolejny włączyła się we współpracę z Fundacją Lesława A. Pagi, zostając Partnerem Strategicznym IX Edycji Akademii Energii, która ruszyła 19 września 2020  r.

Więcej

Ocena roczna w Grupie Polenergia

Ocena roczna w Grupie Polenergia to dialog, wyznaczanie celów i rozwój pracowników i pracowniczek.

Więcej

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo pracowników

Ankieta satysfakcji pracowników za 2020 rok oceniła organizację pracy zdalnej podczas pandemii jako bardzo dobrą. Aż 72% pracowniczek i pracowników oceniło ją bardzo pozytywnie.

Więcej

Współpraca z Politechniką Gdańską

Polenergia oraz firma Equinor, partner z którym realizowane są projekty Morskich Farm Wiatrowych, nawiązały współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej

Za nami wielki finał X edycji Akademii Energii

13 grudnia oficjalnie zakończyła się tegoroczna Akademia Energii. To jeden z flagowych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, który w tym roku obchodził swoje 10-lecie. Przez dwa miesiące, 29 uczestników poznawało branżę energetyczną przez pryzmat liderów rynku.

Więcej

Search results