Serwis ESG

Pracodawca w branży przyszłości

Kontrast
Wielkość liter - A +

Pracodawca w branży przyszłości

Polenergię tworzy blisko dwustu pracowników wszystkich spółek. W kolejnych latach Grupa Polenergia będzie realizowała działania ze sfery diversity and inclusion, wynikające z jej strategii CSR, a także promować różnorodność swojego zespołu.

  • 102-8
  • 102-41
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 402-1
  • 404-2
  • 404-3

Zatrudnienie w etatach: 

 

Zatrudnienie w osobach:  

Pracownicy Współpracownicy
Warszawa Poza Warszawą Cała Grupa Pracownicy Warszawa
Liczba zatrudnionych kobiet 54 6 60 5 65
Liczba zatrudnionych mężczyzn 57 72 129 7 136
Liczba kobiet na kierowniczych/ dyrektorskich stanowiskach 15 1 16 5 21
Liczba mężczyzn na kierowniczych/dyrektorskich stanowiskach 20 11 31 6 37
Liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami 2 4

Organizacja pracy w biurze 

Polenergia dba, aby biuro było przyjaznym i bezpiecznym miejscem – zarówno dla pracowników, jak i odwiedzających je partnerów biznesowych czy kontrahentów. Pracownicy mają zapewniony szeroki pakiet medyczny oraz możliwość rozszerzenia specjalistycznej opieki na członków swoich rodzin. Otrzymują również gwarantowane świadczenia pozapłacowe w postaci pakietów sportowych obejmujących szeroką ofertę aktywności. 

Szkolenia pracowników 

To od pracowników zależy rozwój Polenergii i tworzenie przewagi konkurencyjnej. Duże znacznie ma poziom wykształcenia kadry Grupy, która jako pracodawca umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji poprzez kierowanie ich na szkolenia, konferencje, studia podyplomowe czy studia MBA. Polenergia udostępnia swojej kadrze szkolenia o szerokim spektrum tematycznym, dzięki czemu pracownicy mogą znaleźć zajęcia odpowiednie do potrzeb związanych z piastowanym stanowiskiem. 

Obopólne korzyści przynoszą zarówno szkolenia z zakresu tak zwanych kompetencji twardych, na przykład nauka języków obcych czy obsługi specjalistycznych programów, jak i zwiększające kompetencje miękkie, takie jak umiejętność zarządzania czasem czy pracy zespołowej.   W 2020 roku odbyło się szkolenie zewnętrzne dla liderek i liderów Grupy (top management, dyrektorzy, kierownicy), podczas którego wzmacniano kompetencje między innymi z zakresu roli lidera, motywowania pracowników, zarządzania różnorodnością, współpracy w zespole czy budowania kultury dialogu. Przeprowadzono również warsztaty kariery dla kobiet „Entuzjastki”, przeznaczone dla pracowniczek zajmujących stanowiska tak zwane samodzielne i wykonawcze. 

System wynagradzania i zatrudniania

Pracownicy mają zapewnione przejrzyste zasady wynagradzania i uzyskiwania dodatkowych świadczeń, uwzględniające indywidualny wkład każdej osoby, jak również wyniki zespołu, w którym pracuje. Zasady te są zawarte w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania oraz Systemie Oceny Rocznej Pracy Pracowników. Zatrudnieni w Grupie są poddawani przez swoich przełożonych corocznej ocenie, w ramach której weryfikowane są cele postawione przed nimi rok wcześniej, co przekłada się na bonusy roczne. 

100%

pracowników i pracowniczek Grupy Polenergia otrzymało w 2020 roku ocenę pracy i rozwoju kariery

W skali całej Grupy odsetek osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest bardzo niski. Takie przypadki ograniczają się do zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w celu wykonania konkretnej usługi czy projektu. Polenergia ułatwia pracownikom godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez umożliwianie im na ich wniosek pracy zdalnej, w zmniejszonym wymiarze godzin lub elastycznym czasie. 

W Grupie Polenergia okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi jeden miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, i trzy miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. W przypadku innych form umowy i okresów wywiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W Grupie nie występują układy zbiorowe pracy. 

Budowanie zespołu liderów przyszłości

W lutym 2020 r. w Grupie Polenergia odbyły się warsztaty dla liderek i liderów z doskonalenia umiejętności zarządzania zespołami i projektami.

Więcej

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Grupa Polenergia szanuje każdego za jego indywidualny wkład. Każdy, bez względu na staż i stanowisko, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

Więcej

Edukacja przyszłych kadr sektora nowoczesnego rynku energii

W 2020 roku Polenergia po raz kolejny włączyła się we współpracę z Fundacją Lesława A. Pagi, zostając Partnerem Strategicznym IX Edycji Akademii Energii, która ruszyła 19 września 2020 r.

Więcej

Ocena roczna w Grupie Polenergia

Ocena roczna w Grupie Polenergia to dialog, wyznaczanie celów i rozwój pracowników i pracowniczek.

Więcej

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo pracowników

Ankieta satysfakcji pracowników za 2020 rok oceniła organizację pracy zdalnej podczas pandemii jako bardzo dobrą. Aż 72% pracowniczek i pracowników oceniło ją bardzo pozytywnie.

Więcej

Współpraca z Politechniką Gdańską

Polenergia oraz firma Equinor, partner z którym realizowane są projekty Morskich Farm Wiatrowych, nawiązały współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej

Za nami wielki finał X edycji Akademii Energii

13 grudnia oficjalnie zakończyła się tegoroczna Akademia Energii. To jeden z flagowych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, który w tym roku obchodził swoje 10-lecie. Przez dwa miesiące, 29 uczestników poznawało branżę energetyczną przez pryzmat liderów rynku.

Więcej

Wyniki wyszukiwania