Serwis ESG

Zarządzanie różnorodnością

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością to tworzenie i promowanie równych szans, docenianie wartości ukrytych w różnicach między ludźmi oraz wykorzystywanie potencjału różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów organizacji. Dlatego Grupa Polenergia włączyła działania z obszaru diversity and inclusion do swojej strategii odpowiedzialności i nadała im priorytet.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 405-1
 • 406-1

Grupa Polenergia od 2019 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Systematycznie wdraża rozwiązania i realizuje projekty związane z tym obszarem.

Różnorodność zespołu

Grupa Polenergia zapewnia równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, jak również monitoruje odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy. Monitorowane są również kwestie równego wynagradzania mężczyzn i kobiet oraz wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i ojcowskich oraz odsetek powrotów do czynnej pracy po urodzeniu dziecka.

Liczba pracowników należących do organów zarządczych organizacji w podziale na wiek i płeć

Organy nadzoru organizacji
Podział ze względu na strukturę i wiek: ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
Zarząd
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 5 1 4
powyżej 50 lat
ŁĄCZNIE 5 1 4
Rada Nadzorcza
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 7 2 5
powyżej 50 lat 1 1
ŁĄCZNIE 8 2 6

Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji w podziale na wiek i płeć

Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 100% 20% 80%
powyżej 50 lat 0% 0% 0%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 87% 25% 62%
powyżej 50 lat 13% 0% 13%
ŁĄCZNIE 100% 25% 75%

Liczba pracowników różnego szczebla w podziale na wiek i płeć

ŁĄCZNIE Kobiety Mężczyźni
wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 24 6 18
powyżej 50 lat 7 7
ŁĄCZNIE 31 6 25
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 1 1
od 30 do 50 lat 30 9 21
powyżej 50 lat 10 3 7
ŁĄCZNIE 41 13 28
inny wskaźniki różnorodności (kadra wyższego stopnia)
poniżej 30 lat 7 1 6
od 30 do 50 lat 38 18 20
powyżej 50 lat 4 2 2
ŁĄCZNIE 49 21 28
pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 21 9 12
od 30 do 50 lat 51 30 21
powyżej 50 lat 14 1 13
ŁĄCZNIE 86 40 46

Odsetek pracowników w podziale na wiek i płeć

wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 77% 19% 58%
powyżej 50 lat 23% 0% 23%
ŁĄCZNIE 100% 19% 81%
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2% 2% 0%
od 30 do 50 lat 73% 22% 51%
powyżej 50 lat 24% 7% 17%
ŁĄCZNIE 100% 32% 68%
niższa kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 14% 2% 12%
od 30 do 50 lat 78% 37% 41%
powyżej 50 lat 8% 4% 4%
ŁĄCZNIE 100% 43% 57%
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 24% 10% 14%
od 30 do 50 lat 59% 35% 25%
powyżej 50 lat 16% 1% 15%
ŁĄCZNIE 100% 46% 54%

Polenergia ułatwia pracownikom godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez umożliwianie im na ich wniosek pracy zdalnej, w zmniejszonym wymiarze godzin lub elastycznym czasie.

Urlopy rodzicielskie, w tym ojcowskie

2021
kobiety mężczyźni suma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 6 11 17
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego 5 6 11
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 1 6 7
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 mięsięcy 9 13 22
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2020) 9 13 22
Wskaźnik powrotu do pracy 20,00% 100,00% 63,64%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia 100,00% 100,00% 100,00%
 • Kodeks Etyki Grupy Polenergia w pełni realizuje zasadę równości oraz braku dyskryminacji ze względu na cechy wymienione w art. 183a 1 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, jak również zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Grupa Polenergia poprzez Regulamin Pracy, Kodeks Etyki oraz Strategię odpowiedzialności społecznej wdraża zasadę równego traktowania wszystkich pracowniczek i pracowników. Z pomocą wprowadzanych standardów Grupa promuje te wartości także u swoich partnerów biznesowych.
 • W Polenergii wprowadzona została , zarówno w Grupie, jak i wśród jej partnerów biznesowych, ustanowiono także Komisję Etyki, która rozpatruje takie doniesienia.
 • umożliwia pracę zdalną i ruchomy czas pracy. Rozwiązania te są adresowane do wszystkich pracowniczek i pracowników.
 • Kodeks Etyczny Grupy Polenergia
 • Regulamin Komisji Etyki
 • Karta Różnorodności
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania
 • Procedura w sprawie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • Procedura zatrudnienia nowego pracownika
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (Whistleblowing)
 • Strategia odpowiedzialności społecznej biznesu

Przypadki dyskryminacji

W 2021 roku w Grupie Polenergia nie odnotowano przypadków dyskryminacji jak również nie otrzymano zgłoszeń dotyczących takich przypadków.

Szkolenia i warsztaty

W 2021 roku Grupa Polenergia podjęła szereg inicjatyw z obszaru różnorodności, w tym m.in.:

 • w corocznej ankiecie pracowniczej uwzględniono kwestię różnorodności – zgodnie z wynikami ankiety pracownicy szczególnie doceniają aktywność firmy w obszarze polityki prokobiecej
 • Grupa Polenergia dołączyła do inicjatywy Kulczyk Foundation „Cykl kariery” – ogólnopolskiego programu dla pracodawców wspomagającego tworzenie przyjaznych miejsc pracy dla wszystkich pracowników
 • Zrealizowany został projekt Miesiąc różnorodności przy kawie – cykliczne rozmowy pracowników o różnorodności
 • Pracownicy mogli wziąć udział w webinarze „Share the care, czyli jak stać się lepszym tatą?”
 • W ramach cyklu 4 szkoleń dla kadry menadżerskiej, jedno ze szkoleń dotyczyło różnorodności

Diversity in Check

W 2021 roku jako jedna z 31 organizacji w Polsce Polenergia wzięła udział w badaniu Diversity in Check i znalazła się na pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością w Polsce.

Badanie było oparte na międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.:

 • Celach Zrównoważonego Rozwoju
 • ISO 26000
 • Standardach GRI
 • Wytycznych OECD dla przedsiębiorstwa wielonarodowych.

Badanie dotyczyło pięciu obszarów tematycznych, w tym: postaw zarządzania, programów i działań, budowaniu zaangażowania, wskaźników rezultatów oraz dodatkowych kwestii związanych z COVID-19.

Program Równe szanse w biznesie

Grupa Polenergia bierze udział w programie Global Compact Network Poland „Równe Szanse w Biznesie”, który wspiera przywództwo kobiet w biznesie. Ważnym elementem projektu jest zajmowanie się barierami równości płci oraz wyznaczanie celów korporacyjnych w tym zakresie. W ramach pierwszej edycji programu w 2020 roku Polenergia wzięła udział w badaniu z użyciem narzędzia WEPs Gender Gap Analysis Tool. W 2021 roku Polenergia brała udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach tego programu dla uczestników pierwszej edycji. Prowadzone były przez UNGC i specjalistów D&I dotyczyły wdrażania strategii różnorodności w spółkach.

„Przy kawie o różnorodności”

Maj 2021 r. został ogłoszony Europejskim Miesiącem Różnorodności, ale Grupa Polenergia działała na rzecz różnorodności nie tylko w tym miesiącu. Nasze działania wspierające włączająca kulturę pracy w 2021 roku to między innymi:

Więcej

Search results