Serwis ESG

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania ryzykiem w naszej firmie jest zarządzanie ryzykiem ESG, w tym ryzykiem klimatycznym. Grupa Polenergia podejmuje strategiczne aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 201-2
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-4
 • 307-1

Strategia Rozwoju Grupy

W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, gdzie kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy. Polenergia chce rozwijać się w sposób zrównoważony, w oparciu o odnawialne źródła energii, transformację systemu energetycznego w kierunku zeroemisyjnego i wsparcie polityki „Zielonego Ładu” (osiągnięcie neutralności emisyjnej w perspektywie roku 2050).

Zespół ds. ESG

W związku z tym, że obszar zrównoważonego rozwoju zajmuje ważne miejsce w Grupie Polenergia, jest on nadzorowany przez Członkinię Zarządu – Iwonę Sierżęgę. Ponadto, obszarem ESG zajmują się również: Marta Porzuczek – Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz Paulina Makaruk, Dyrektorka Biura Zarządu i Administracji.

Emisje gazów cieplarnianych

 • 305-1
 • 305-2
 • 305-4

W 2021 roku po raz pierwszy obliczyła emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 związanych z działalnością Grupy Kapitałowej POLENERGIA S.A.

W ramach kalkulowanych emisji GHG ujęte zostały emisje energetyczne powstałe w wyniku działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Zakres 1 (bezpośrednie emisje GHG):

 • Emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i pojazdach (gaz ziemny, olej opałowy, benzyna, olej napędowy, LPG)
 • Emisje z uwalniania czynników chłodniczych i innych gazów

Zakres 2 (pośrednie emisje GHG dotyczące energii):

 • Zużycie zakupionej energii elektrycznej

Emisje GHG w Grupie Kapitałowej POLENERGIA są generowane przede wszystkim przez elektrociepłownię Nowa Sarzyna. W związku z powyższym poniżej zaprezentowane są wyniki w dwóch ujęciach: całkowitym oraz z wyłączeniem emisji z elektrociepłowni.

[Mg CO2e] Emisje z wyłączeniem
elektrociepłowni Nowa Sarzyna
Całkowite emisje Grupy Kapitałowej POLENERGIA
Scope 1 61,54 109.960,66
Scope 2 location-based 4.328,90 4.328,90
Scope 2 market-based 3.779,54 3.779,54
Scope 1+2 location-based 4.390,44 114.289,56
Scope 1+2 market-based 3.841,08 113.740,20

795 566 ton CO₂

emisje uniknięte w 20201 roku (dzięki produkcji energii z OZE oraz niskoemisyjnych obiektach opalanych gazem, w stosunku do ilości energii wyprodukowanej z węgla kamiennego).

Rozwijając nowe projekty – farmy wiatrowe na lądzie oraz projekty wielkoskalowych farm fotowoltaicznych – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oceniamy wpływ zamierzenia inwestycyjnego na zmiany klimatu i ryzyka ocieplenia.

Działania na rzecz zwiększania korzystania z OZE

Grupa Polenergia rozwija działalność polegającą na sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych oraz rozwój energetyki prosumenckiej i elektromobilności. Działania te wsparte są edukacją klientów w zakresie konieczności zmiany miksu energetycznego jako niezbędnego elementu przeciwdziałania zmianie klimatu

 • rozwija nowe projekty OZE – farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz farmy fotowoltaiczne, rozwija działalność w obszarze gaz i czyste paliwa, w tym technologie wodorowe
 • nawiązała współpracę z miastami i firmami reprezentującymi energochłonny przemysł w celu upowszechniania zielonego wodoru, bez którego transformacja energetyczna nie będzie możliwa
 • uzgodniła kluczowe warunki porozumienia, którego celem będzie rozwijanie projektów elektrowni wiatrowych na morzu, które mają zostać zbudowane i funkcjonować z wykorzystaniem powiązanej infrastruktury na obszarze Morza Bałtyckiego stanowiącym litewskie morze terytorialne
 • rozwinęła ofertę dla klientów indywidualnych, co było możliwe dzięki przejęciu firmy Edison Energia – na jej bazie utworzone zostały dwie spółki: Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła, które będą oferować przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła
 • Polenergia Sprzedaż jako pierwsza w Polsce spółka energetyczna otrzymała certyfikat TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. potwierdzający najwyższą jakość oferty sprzedaży zielonej energii w standardzie Energia 2051, którego założeniem jest zaoferowanie firmom 100% dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Unikalny na polskim rynku standard wyznacza kierunek, którym mogą podążać wszyscy indywidualni i biznesowi odbiorcy energii elektrycznej chcący już teraz osiągać zerowy ślad węglowy
 • Wyraźne wskazanie celów, działań, narzędzi w obszarze polityki klimatycznej/ dekarbonizacyjnej
 • Rozszerzenie mierzenia i raportowania emisji w zakresach 1+2+3
 • Wyznaczenie celów dotyczących efektywności energetycznej oraz dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym firmy
 • Zanalizowanie kwalifikowalności działań gospodarczych wg Taksonomii – cele 1-2 klimatyczne
 • Wdrożenie wytycznych TCFD
 • Ocenienie wewnętrznie ryzyk klimatycznych, wskazanie działań mających na celu minimalizowania ryzyk i wykorzystanie szans w przyszłości
 • Dokonanie analiz scenariuszowych w zakresie klimatu

Search results