Serwis ESG

Dialog z interesariuszami

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dialog z interesariuszami

Polenergia rozumie i szanuje wartości wszystkich swoich interesariuszy, dlatego poprzez dialog, niezbędny do utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich i biznesowych, buduje zaufanie do firmy.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Rozwijając projekty i budując nowe obiekty, Grupa Polenergia nawiązuje relacje z lokalnymi społecznościami i staje się ich częścią. Podjęta współpraca opiera się na dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki, promocji aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, jak również projekty infrastrukturalne.

Odpowiedzialne przygotowanie inwestycji nie może pomijać podstawowego wymiaru, który dotyczy rozwijania działalności gospodarczej w taki sposób, aby maksymalizować pozytywne efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, a minimalizować negatywne.

Strategia zarządzania relacjami z interesariuszami  w obszarze rozwoju Morskich Farm Wiatrowych

W obszarze zarządzania relacjami z interesariuszami Polenergia działa zgodnie z przyjętą, dedykowaną temu tematowi strategią, w ramach której realizowanych jest pięć programów . Jednym z nich jest Akademia Kompetencji Morskich dedykowana m. in. wsparciu tworzenia i prowadzenia branżowych ośrodków szkoleniowych, rozwoju szkolnictwa wyższego, współpracy merytorycznej z uczelniami, m.in. Uniwersytetem Gdańskim. Grupa Polenergia organizuje również spotkania dla interesariuszy, w tym przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej.

W 2021 roku dla projektów Bałtyk II & III odbyły się m.in. warsztaty dla wszystkich kluczowych interesariuszy projektów. Ponadto, odbył się dialog z potencjalnymi dostawcami do powyższych projektów, który miał na celu przybliżenie marki Polenergia, jej projektów i ich wagi, nawiązanie kontaktów, wyjaśnienie potrzeb i sposobu działania Grupy.

Plany Zaangażowania Interesariuszy

Grupa Polenergia, przygotowując inwestycje, tworzy Plany Zaangażowania Interesariuszy, które mają na celu sformalizowanie komunikacji z interesariuszami projektów i opracowanie mechanizmu składania skarg.

 Zgodnie z wymaganiami Planów podczas rozwoju i operacji każdego projektu Polenergia prowadziła i prowadzi wewnętrzny oraz zewnętrzny dialog z interesariuszami. Dialog wewnętrzny opiera się na rutynowej wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Spółki a osobami zaangażowanymi w rozwój projektu.

Polenergia dba o dialog z Partnerami i Podwykonawcami. Przed rozpoczęciem budowy prowadzi dla wszystkich firm zaangażowanych w budowę projektów Grupy szkolenie z zakresu nadzoru przyrodniczego, BHP oraz ochrony środowiska i zasad komunikacji z lokalnymi społecznościami. Przygotowywane są punkty konsultacyjne dla lokalnych społeczności w Urzędach lokalnych gmin i Biurze budowy, gdzie znajduje się dokumentacja projektu oraz formularze kontaktowe z numerami telefonów do Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz Dyrektorki Działu Ochrony Środowiska. W punkcie kontaktowym wyłożony jest zawsze plan transportu wielkogabarytowych elementów budowy, uzgodniony uprzednio z lokalnymi władzami. Takie przygotowanie budowy i uwrażliwienie Podwykonawców na potrzebę dialogu z lokalną społecznością, dbałość o bezpieczeństwo budowy i ochrony środowiska stanowią fundament dobrej współpracy i gwarancję bezkonfliktowego procesu inwestycyjnego.

Szczegółowe opisy częstotliwości i form kontaktów z niektórymi interesariuszami zewnętrznymi oraz cele tych kontaktów przedstawiono poniżej:

 • powiadamianie o rozpoczęciu budowy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • powiadamianie o rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • regularna komunikacja z gminami (na przykład na etapie wydawania pozwoleń na budowę),
 • regularna komunikacja z dostawcami i podwykonawcami w celu koordynacji prac budowlanych,
 • komunikacja z dystrybutorami energii w celu poinformowania o rozpoczęciu prac budowlanych oraz w celu umówienia spotkań,
 • kontakt z pożyczkodawcami (między innymi EBOiR) i innymi instytucjami finansowymi działającymi w oparciu o Equator Principles zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez doradcę finansowego,
 • regularna komunikacja z lokalnymi społecznościami i mieszkańcami (mieszkańcy okolicznych terenów, właściciele wynajmowanych nieruchomości pod elektrownię wiatrową itp.).

Najważniejsi interesariusze Grupy Polenergia:

 • partnerzy biznesowi,
 • pracownicy i współpracownicy,
 • klienci,
 • społeczności lokalne,

Porozumienie Sektorowe na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

W 2021 roku Polenergia brała aktywny udział w pracach nad drugim na świecie Porozumieniem Sektorowym zawartym pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

Więcej

Zawieramy "Porozumienie"

Zaangażowanie społeczne partnerów biznesowych oraz ich dbałość o środowisko naturalne są priorytetami firmy podczas tworzenia łańcucha dostaw.

Więcej

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Więcej

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Więcej

Search results