Serwis ESG

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Polenergia, przystępując do rozwoju projektów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, już w 2010 roku dostrzegła w nich ogromny potencjał dla Polski. W 2018 roku podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I. Łączna moc projektów rozwijanych przez spółki wynosi 3000 MW.

3000 MW – łączna moc projektów rozwijanych przez Polenergię wraz z Partnerem Equinor.

Nazwa projektu MFW Bałtyk I MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Moc farmy wiatrowej [MW] 1560 720 720
Odległość od brzegu [km] 80 37 22
Powierzchnia całkowita obszaru [km2] 128,53 122 119,52
Głębokość morza [m] 25-35 23-41 25-39
Średnia prędkość wiatru [m/s] 9-10 9-10 9-10

Ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Podpisana przez prezydenta RP w styczniu 2021 roku ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stanowi milowy krok dla transformacji energetycznej. Ustawa wyznacza ramy prawne do budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Status rozwoju projektów morskich farm wiatrowych

Spółki celowe dysponują prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (marzec 2017 rok) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016 rok) wraz z umowami przyłączeniowymi, a także ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019 rok).

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III przeprowadzono wstępne rozpoznanie warunków geologicznych dna morskiego oraz zrealizowano dwuletnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR. Dzięki potwierdzonym bardzo dobrym warunkom wietrznym możliwe będzie efektywne wykorzystanie potencjału energii wiatru na tym obszarze.

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wykonano szczegółowe badania dna w rejonie przyszłych morskich farm wiatrowych, których celem było wykrycie i neutralizacja potencjalnych niewybuchów lub innych obiektów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu planowanych prac związanych z posadowieniem turbin wiatrowych. Podczas badań trwających od sierpnia do września 2020 roku nie wykryto żadnych obiektów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla budowy morskich farm wiatrowych.

Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2024, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027r. . Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych. W roku 2021, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III uzyskały decyzje Prezesa URE przyznające prawo do pokrycia ujemnego salda energii, co stanowi systemowe wsparcie dedykowane dla wytwarzania energii przez morskie farmy wiatrowe. Równocześnie na stronach Regulatora, zostały opublikowane Plany Łańcuchów Dostaw złożone przez ww. Projekty

Trzeci projekt, MFW Bałtyk I, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemów przesyłowych (styczeń 2021 rok). Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.

Okres eksploatacji farm przewidziano na 25–30 lat.

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Polenergia wraz z Partnerem Equinor podpisała list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). W ramach prac w poszczególnych grupach roboczych dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnie uczestniczy w pracach, które mają eliminować bariery i tworzyć mechanizmy i rozwiązania wspierające rozwój tego sektora w Polsce. Przedstawiciel Polenergii przewodniczy pracom jednej z grup roboczych: „Współpraca interesariuszy” – poświęconej zagadnieniom współistnienia morskich farm wiatrowych z innymi formami wykorzystania przestrzeni morskiej.

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudnia polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Jako inwestor planujący długoterminowe zaangażowanie w rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej, Polenergia razem ze swoim partnerem, firmą Equinor, zamierza wdrożyć kompleksowy plan działań, który w najbliższych latach będzie wspierał polskich dostawców w budowaniu konkurencyjności, tak aby z sukcesem mogli włączać się w łańcuch dostaw projektów morskich farm wiatrowych. Aktywne angażowanie polskich firm w budowanie kompetencji, inicjowanie dialogu z podmiotami branżowymi czy wsparcie w promocji na rynkach zagranicznych są jednymi z kluczowych aktywności w zakresie wspierania rozwoju potencjału dostaw krajowych.

W maju 2019 r., korzystając ze wsparcia PTMEW, Polenergia i Equinor zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Dzień dostawcy”, które umożliwiło dostawcom bezpośrednie spotkania i zapoznanie się z zespołem projektowym. W wydarzeniu uczestniczyło 225 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 156 spotkaniach bezpośrednich. Celem „Dnia dostawcy” było zapoznanie polskich firm z kluczowymi parametrami projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, przedstawienie im procedur i strategii zakupowych Spółki oraz zwiększenie zrozumienia charakterystyki polskiego przemysłu przez zespół projektowy Spółki.

W ramach kontynuacji dialogu z dostawcami, Polenergia i jej partner, Equinor, w październiku 2020 r. zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Warsztaty dla dostawców MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III”. Ze względu na pandemię COVID-19 serię sześciu warsztatów przeprowadzono online. Warsztaty pozwoliły na zainicjowanie dobrych relacji i dialogu między międzynarodowymi dostawcami technologii w zakresie energetyki morskiej a polskimi firmami. Pośrednim celem cyklu było udzielenie wsparcia polskim dostawcom, aby jak najszybciej mogli rozpocząć proces certyfikacji, który umożliwi większej liczbie przedsiębiorstw uczestnictwo w łańcuchu dostaw planowanych morskich farm wiatrowych.

Wraz z uzyskiwaniem decyzji o prawie do pokryciu ujemnego salda wydawanej przez Prezesa URE, Projekty MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III opracowały wymagane ustawą Plany Łańcuchów Dostaw, które zostały opublikowane na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualnie Projekty przystąpiły do realizacji tychże planów, a także opisanych w nich tzw. „5 Programów Flagowych” zawierających działania i aktywności w obszarze komunikacji, kompetencji, konkurencyjności, innowacyjności oraz logistyki portowej.

Kampania dialogu z interesariu-
szami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Pierwszym etapem kampanii była analiza ryzyka potencjalnych konfliktów społecznych i środowiskowych, związanych z przygotowaniem i realizacją MFW Bałtyk III. W jej ramach określono najważniejszych interesariuszy oraz zaplanowano kilkustopniowy proces informowania i konsultacji zaadresowany do każdej z grup docelowych. Działania obejmowały m.in.: spotkania indywidualne, spotkania z organizacjami rybackimi, prezentacje podczas sesji władz samorządowych, konkursy wiedzy dla dzieci ze szkół podstawowych oraz punkty informacyjne.

Ważnym partnerem w dialogu, przygotowaniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu badań dot. oddziaływania inwestycji byli Regionalny i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Urząd Morski w Słupsku. Podstawą do przygotowania raportów dla morskich farm wiatrowych były również badania środowiska naturalnego. Metodyka i zakres badań oraz oceny oddziaływania szeroko omawiano i uzgadniano z właściwymi organami, przy udziale krajowych i zagranicznych ekspertów. Był to pierwszy tak kompleksowy i wieloletni program badawczy dla inwestycji na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie. Polenergia zadbała o transparentne i powszechne informowanie o swoich działaniach, poprzez tematyczne strony internetowe projektów. W ramach przeprowadzonych działań przedstawiono i wyjaśniono oddziaływania projektu na środowisko, społeczeństwo oraz lokalną gospodarkę. Po prezentacji wyników badań i oceny oddziaływania firma zbierała uwagi, odpowiadała na postawione pytania oraz dbała o uzyskanie stanowiska właściwych organów administracji.

Kampania dla MFW Bałtyk III trwała od listopada 2014 roku do listopada 2015 roku. Wszystkie działania były realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi liderami opinii oraz organizacjami partnerskimi. W 2016 roku Polenergia rozpoczęła kolejną kampanię społeczną i przedstawiła drugi projekt – MFW Bałtyk II. W ramach tych działań również zorganizowano spotkania z lokalnymi samorządami, administracją morską, środowiskiem rybackim oraz mieszkańcami.

Search results