Serwis ESG

Dialog z interesariuszami

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dialog z interesariuszami

Polenergia rozumie i szanuje wartości wszystkich swoich interesariuszy, dlatego poprzez dialog, niezbędny do utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich i biznesowych, chce budować zaufanie do firmy.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Rozwijając projekty i budując nowe obiekty, Grupa Polenergia nawiązuje relacje z lokalnymi społecznościami i staje się ich częścią. Podjęta współpraca opiera się na dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki, promocji aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, jak również projekty infrastrukturalne.

Odpowiedzialne przygotowanie inwestycji nie może pomijać podstawowego wymiaru, który dotyczy rozwijania działalności gospodarczej w taki sposób, aby maksymalizować pozytywne efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, a minimalizować negatywne.  

Grupa Polenergia, przygotowując inwestycje, tworzy Plany Zaangażowania Interesariuszy, które mają na celu sformalizowanie komunikacji z interesariuszami projektów i opracowanie mechanizmu składania skarg.

Zgodnie z wymaganiami Planów podczas rozwoju i operacji każdego projektu Polenergia prowadziła i prowadzi wewnętrzny i zewnętrzny dialog z interesariuszami. Dialog wewnętrzny opiera się na rutynowej wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Spółki a osobami zaangażowanymi w rozwój projektu. Szczegółowe opisy częstotliwości i form kontaktów z niektórymi interesariuszami zewnętrznymi oraz cele tych kontaktów przedstawiono poniżej: 

 • powiadamianie o rozpoczęciu budowy Państwowej Inspekcji Pracy, 
 • powiadamianie o rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
 • regularna komunikacja z gminami (na przykład na etapie wydawania pozwoleń na budowę), 
 • regularna komunikacja z dostawcami i podwykonawcami w celu koordynacji prac budowlanych, 
 • komunikacja z dystrybutorami energii w celu poinformowania o rozpoczęciu prac budowlanych oraz w celu umówienia spotkań, 
 • kontakt z pożyczkodawcami (między innymi EBOiR) i innymi instytucjami finansowymi działającymi w oparciu o Equator Principles zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez doradcę finansowego, 
 • regularna komunikacja z lokalnymi społecznościami i mieszkańcami (mieszkańcy okolicznych terenów, właściciele wynajmowanych nieruchomości pod elektrownię wiatrową itp.). 

Najważniejsi interesariusze Grupy Polenergia: 

 • partnerzy biznesowi, 
 • pracownicy i współpracownicy, 
 • klienci, 
 • społeczności lokalne, 
 • akcjonariusze,  
 • administracja centralna (ministerstwa i ich jednostki),  
 • instytucje regionalne i lokalne. 

Zawieramy "Porozumienie"

Zaangażowanie społeczne partnerów biznesowych oraz ich dbałość o środowisko naturalne są priorytetami firmy podczas tworzenia łańcucha dostaw.

Więcej

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Więcej

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Więcej

Wyniki wyszukiwania