Serwis ESG

Raport roczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport roczny

Zgodnie z najwyższymi standardami instytucji finansowych Polenergia co roku publikuje raport w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa (ESHS). Raport przedstawia stan realizacji projektów w eksploatacji oraz w trakcie budowy i rozwoju, a także kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stopień realizacji zadań określonych w Planach Zaangażowania Interesariuszy (SEP) oraz Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

Raport roczny przedstawia:

  • Ogólne informacje na temat aktywów Grupy;
  • Informacje na temat ogólnych wyników Grupy w zakresie ochrony środowiska;
  • Podsumowanie wszystkich obszarów istotnych niezgodności z przepisami środowiskowymi lub istotnych naruszeń zezwoleń;
  • Informacje o wszelkich znaczących grzywnach lub innych karach lub toczących się postępowaniach związanych z kwestiami ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Ogólne informacje o realizacji planów działań środowiskowych i społecznych oraz o wszelkich nowych projektach lub zmianach w planowanych projektach;
  • Przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mające wpływ na projekty;
  • Informacje o wszelkich zmianach dotyczących obszarów Natura 2000 lub Ważnych Obszarach Ptasich mających wpływ na Projekty w fazie rozwoju, w trakcie budowy lub na etapie planowania;
  • Informacje o nowych projektach, statusie procedur oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i konsultacji społecznych;
  • Informacje na temat stopnia realizacji zadań określonych w Planach Zaangażowania Interesariuszy (SEP) oraz Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

Raport w formie PDF za 2021 rok

Raport w formie PDF za 2020 rok

Raporty CSR z lat 2015-2020:

Search results