Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla FW Dębsk została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Wójta gminy Kuczbork Osada. Zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ), w trakcie procedury OOŚ, organy właściwe (Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ)), pozytywnie zaopiniowały przedsięwzięcie. W ramach procedury OOŚ, przeprowadzono konsultacje społeczne, które umożliwiły udział interesariuszy projektu. Procedura zakończyła się wydaniem dwóch decyzji:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta gminy Kuczbork Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe (dokument nr GKB 7624-6/09/10/11 wydany dnia 4 stycznia 2011 roku);
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda, (dokument nr IBGKiOŚ 7624-48/09/10 wydany dnia 7 stycznia 2011 roku).

Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji:

Od 2020 do 2021 roku firma BIO – EKSPERT wykonała 108 kontroli terenowych terenu budowy i dróg dojazdowych,  które były przeprowadzane od sierpnia do grudnia 2020 roku. Terminy kontroli wynikały z harmonogramu prac budowy oraz warunków środowiskowych (głównie wilgotnościowych panujących w czasie prowadzenia prac ziemnych), intensywności migracji i występowania płazów w obszarze oddziaływania oraz sezonu lęgowego ptaków.

Monitoring przed realizacyjny:

Monitoring ptaków prowadzono od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. na terenie przyszłej farmy wiatrowej FW Dębsk. Monitoring był prowadzony zgodnie z wytycznymi krajowymi.

W przypadku FW Dębsk, inwestycja nie jest określana jako znacząco wpływająca na trasy przelotu ptaków. Według raportu OOŚ, eksploatacja farmy wiatrowej nie powinna istotnie oddziaływać na ptaki.

Pomiędzy styczniem a listopadem 2009 r. na terenie przyszłej FW Dębsk przeprowadzono także obserwacje nietoperzy. Monitoring był wykonany przez niezależnego eksperta z wykorzystaniem wytycznych krajowych, zgodnych z metodologią rekomendowaną przez EUROBATS.

Ze względu na przewidywany wpływ na klimat akustyczny terenów sąsiadujących przeprowadzono analizę poziomu hałasu. Uzyskane wartości emisji hałasu wykazały, że poziom hałasu nie przekroczy wartości przewidzianych dla zabudowy mieszkaniowej/zagrodowej zarówno w ciągu dnia jak i w nocy w miejscu, gdzie znajduje się ta zabudowa.

Monitoring porealizacyjny

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

W czasie nadzoru przyrodniczego, prowadzonego na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, przyrodnicy stwierdzili obecność pójdźki zwyczajnej, ptaka z rodziny puszczykowatych.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close