Serwis ESG

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kontrast
Wielkość liter - A +

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednym ze strategicznych celów Grupy Polenergia jest bezawaryjność instalacji oraz bezpieczeństwo pracowników, współpracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Zawiera się w tym także zobowiązanie do spełniania wszelkich wymogów prawnych i wymogów instytucji finansujących oraz do realizacji dobrych praktyk branżowych, a także do ciągłego rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-9
 • 403-10

Polenergia wierzy, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Chce dzielić się swoim doświadczeniem z podwykonawcami i partnerami, z którymi tworzy bezpieczne miejsce pracy: dba, aby standardy wdrożone w spółkach Grupy obowiązały również ich. Skupiając się na bezpieczeństwie pracy, Polenergia oczekuje od swoich partnerów biznesowych solidarnego wysiłku w kształtowaniu bezwypadkowej kultury pracy w całym łańcuchu dostaw.

Wszystkie obiekty w operacji muszą spełniać wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Oznacza to, że pracownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, zweryfikowane w drodze egzaminu i potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne. Wśród czynności wykonywanych przy urządzeniach energetycznych wyróżnia się prace eksploatacyjne i inne (na przykład remonty, inspekcje, pomiary, badania, montaże). Eksploatacja jest wykonywana przez wykwalifikowany personel na podstawie stosownych instrukcji, a wszystkie inne czynności – na podstawie indywidualnego polecenia, odrębnego dla każdej pracy. 

Zero stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w 2020 r. 

Trwająca w 2021r. pandemia spowodowała utrzymanie wszystkich zaleceń i działań podjętych od marca 2020 r.

Najważniejsze
działania w zakresie
walki z epidemią:

 • obowiązkowej dezynfekcji/higieny rąk poprzez zapewnienie dostępności preparatów, środków higieny etc.

 • utrzymywanie zalecanego dystansu np. prace administracyjno – biurowe wykonywane przy ograniczonej minimalnej liczbie pracowników, a w razie potrzeby w trybie rotacyjnym, (ograniczenie liczy pracowników pracujących w tym samym czasie w biurze),

 • wprowadzenie zalecenia, aby spotkania służbowe były zastępowane telekonferencjami, rozmowami telefonicznymi i kontaktem mailowym,

 • zalecenie zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,

 • wprowadzanie procesów oraz procedur pomagających zarządzanie firmami podwykonawczymi w zakresie ograniczania pandemii,

 • na wszystkich budowach farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych wprowadzono system kontroli oparty na testach i pomiarach temperatury,

 • na jednej z prowadzonych inwestycji wprowadzono dodatkowe badania dla wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, a także wsparto lokalny Urząd Gminy w zakresie testowania.

Aby wesprzeć wszystkich pracowników grupy Polenergia zorganizowano cykl szkoleń z psychologami oraz fizjoterapeutami pod nazwą „Farma Zdrowej Energii”. Szkolenia  obejmowały zakresu ergonomii, tzw. well- being, synchronizacji pracy i życia prywatnego.

Wszystkie obiekty Polenergii podlegają systematycznej kontroli i audytom BHP. Grupa dąży do ciągłego podwyższania standardów i chce mieć pewność, że jej obiekty zapewniają bezpieczne warunki pracy i są wolne od wypadków.

Dla Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) zewnętrzna firma corocznie wydaje oświadczenie o spełnieniu przez zakład wymagań w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Corocznej analizie podlega działalność ENS objęta procedurami i instrukcjami dotyczącymi BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, to między innymi: Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENSOgólna Instrukcja BHPInstrukcja dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie ENS, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Zakładowy Plan Operacyjno-Ratowniczy, Program Zapobiegania Awariom oraz System Oceny Ryzyka i Zarządzania Ryzykiem. 

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2021 r.

W 2021 r. przeprowadzono m.in.:

 • Cykl szkoleń „Farma Zdrowej Energii ”
 • pracownicy Farm Wiatrowych oraz Farm Fotowoltaicznych wzięli udział w szkoleniu z prac na wysokościach, w czasie którego uwzględniono także zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej (szelki, systemy ewakuacyjne etc.)
Więcej

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2020 r.

Polenergia wierzy, że dzięki ciągłemu rozwojowi wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników, jego poziom będzie znacznie się podnosił. Dlatego organizacja szkoleń z zakresu BHP dla pracowników i współpracowników Grupy Polenergia jest działaniem bardzo ważnym.

Więcej

Defibrylatory w Polenergii

Czas jest cenny, kiedy dochodzi do zatrzymania akcji serca. Szanse na przeżycie osoby z zatrzymaniem krążenia ponad dwukrotnie wzrastają, kiedy podczas udzielania pierwszej pomocy można wykorzystać zewnętrzne automatyczne defibrylatory (AED). Dlatego obiekty należące do Grupy Polenergia zostały wyposażone w  ten sprzęt ratujący życie.

Więcej

Search results