Serwis ESG

Tabela GRI

Kontrast
Wielkość liter - A +

Tabela GRI

  • 102-55

Wskaźnik GRI Standards Komentarz / Link
102-1 Nazwa organizacji Polenergia S.A.
102-2 Główne marki, produkty lub usługi Poznaj Grupę Polenergia
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Polenergia S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Grupa Polenergia prowadzi działalność operacyjną głównie w Polsce.
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Spółka Akcyjna, notowana publicznie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka została włączona do indeksu WIG40.
Akcjonariat: http://www.polenergia.pl/pol/pl/akcjonariat-0
102-6 Obsługiwane rynki Poznaj Grupę Polenergia
102-7 Skala działalności Poznaj Grupę Polenergia
102-8 Informacja o pracownikach Pracodawca w branży przyszłości
102-9 Łańcuch wartości Etyczny łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Etyczny łańcuch dostaw
102-11 Zasada ostrożności Wpływ na środowisko
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Partnerstwa
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Partnerstwa
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Poznaj Grupę Polenergia
102-18 Struktura nadzorcza organizacji Kadra zarządzająca i jej kompetencje
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Dialog z interesariuszami
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pracodawca w branży przyszłości
102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Dialog z interesariuszami
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Dialog z interesariuszami
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy  O Serwisie ESG, kontakt
102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Lista dostępna w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta dostępnym na http://www.polenergia.pl
102-46 Proces definiowania treści raportu O Serwisie ESG, kontakt
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O Serwisie ESG, kontakt
102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Brak korekt
102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Brak znaczących zmian
102-50 Okres raportowania 01.01.2020-31.12.2020
102-51 Data publikacji ostatniego raportu Marzec 2020
102-52 Cykl raportowania Roczny
102-53 Osoba kontaktowa Marta Porzuczek
Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR
Polenergia SA
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
e-mail: Marta.Porzuczek@polenergia.pl
102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards O Serwisie ESG, kontakt
102-55 Indeks GRI Tabela GRI
102-56 Weryfikacja zewnętrzna O Serwisie ESG, kontakt
Wyniki ekonomiczne (GRI 201)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie wpływem klimatycznym
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Zarządzanie wpływem klimatycznym
Zapobieganie korupcji (GRI 205)
103-1 Charakter istotnego obszaru Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-3 Pomiar i ewaluacja Etyka i przeciwdziałanie korupcji
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Materiały (GRI 301)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Wpływ na środowisko
306-3 Wytworzone odpady Wpływ na środowisko
Energia (GRI 302)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
302-1 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii Wpływ na środowisko
Woda (GRI 303)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
303-3 Pobór wody Wpływ na środowisko
Bioróżnorodność (GRI 304)
103-1 Charakter istotnego obszaru Bioróżnorodność
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Bioróżnorodność
103-3 Pomiar i ewaluacja Bioróżnorodność
304-2 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Bioróżnorodność
304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Bioróżnorodność
Emisje (GRI 305)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie wpływem klimatycznym
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie wpływem klimatycznym
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) Zarządzanie wpływem klimatycznym
Zgodność z regulacjami środowiskowymi (GRI 307)
103-1 Charakter istotnego obszaru Wpływ na środowisko
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Wpływ na środowisko
103-3 Pomiar i ewaluacja Wpływ na środowisko
307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Wpływ na środowisko
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą (GRI 402)
103-1 Charakter istotnego obszaru Pracodawca w branży przyszłości
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Pracodawca w branży przyszłości
103-3 Pomiar i ewaluacja Pracodawca w branży przyszłości
402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych Pracodawca w branży przyszłości
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403)
103-1 Charakter istotnego obszaru Bezpieczeństwo i higiena pracy
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Bezpieczeństwo i higiena pracy
103-3 Pomiar i ewaluacja Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Urazy związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenia i edukacja (GRI 404)
103-1 Charakter istotnego obszaru Pracodawca w branży przyszłości
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Pracodawca w branży przyszłości
103-3 Pomiar i ewaluacja Pracodawca w branży przyszłości
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pracodawca w branży przyszłości
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje dotyczące rozwoju zawodowego Pracodawca w branży przyszłości
Różnorodność i równość szans (GRI 405)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie różnorodnością
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie różnorodnością
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie różnorodnością
405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Zarządzanie różnorodnością
Niedyskryminowanie (GRI 406)
103-1 Charakter istotnego obszaru Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-3 Pomiar i ewaluacja Etyka i przeciwdziałanie korupcji
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Społeczności lokalne (GRI 413)
103-1 Charakter istotnego obszaru Rozwój społeczności lokalnych
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Rozwój społeczności lokalnych
103-3 Pomiar i ewaluacja Rozwój społeczności lokalnych
413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy) Rozwój społeczności lokalnych
Prywatność klienta (GRI 418)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie ryzykiem
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie ryzykiem
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie ryzykiem
418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Zarządzanie ryzykiem
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług (GRI 419)
103-1 Charakter istotnego obszaru Zarządzanie ryzykiem
103-2 Podejście zarządcze (DMA) Zarządzanie ryzykiem
103-3 Pomiar i ewaluacja Zarządzanie ryzykiem
419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Zarządzanie ryzykiem
WSKAŻNIKI PROFILOWE DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ
EU1 Zainstalowana moc w podziale na źródła wytwórcze Centrum wskaźników
EU2 Wytworzona energia netto w zależności od źródła wytwórczego Centrum wskaźników
EU25 Liczba wypadków i ofiar śmiertelnych Centrum wskaźników
EU28 Częstotliwość zaniku zasilania Centrum wskaźników
EU29 Średni czas zaniku zasilania Centrum wskaźników

Wyniki wyszukiwania