Serwis ESG

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kontrast
Wielkość liter - A +

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednym ze strategicznych celów Grupy Polenergia jest bezawaryjność instalacji oraz bezpieczeństwo pracowników, współpracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Zawiera się w tym także zobowiązanie do spełniania wszelkich wymogów prawnych i wymogów instytucji finansujących oraz do realizacji dobrych praktyk branżowych, a także do ciągłego rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-9
 • 403-10

Polenergia wierzy, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Chce dzielić się swoim doświadczeniem z podwykonawcami i partnerami, z którymi tworzy bezpieczne miejsce pracy: dba, aby standardy wdrożone w spółkach Grupy obowiązały również ich. Skupiając się na bezpieczeństwie pracy, Polenergia oczekuje od swoich partnerów biznesowych solidarnego wysiłku w kształtowaniu bezwypadkowej kultury pracy w całym łańcuchu dostaw.

Wszystkie obiekty w operacji muszą spełniać wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Oznacza to, że pracownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, zweryfikowane w drodze egzaminu i potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne. Wśród czynności wykonywanych przy urządzeniach energetycznych wyróżnia się prace eksploatacyjne i inne (na przykład remonty, inspekcje, pomiary, badania, montaże). Eksploatacja jest wykonywana przez wykwalifikowany personel na podstawie stosownych instrukcji, a wszystkie inne czynności – na podstawie indywidualnego polecenia, odrębnego dla każdej pracy. 

Liczba wypadków: 

Zero stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w 2020 r. 

Rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 wywarł istotny wpływ na organizację pracy spółek grupy Polenergia. Wpływ rozkładał się proporcjonalnie do ryzyka zagrożenia (w dużej mierze zależne od ilości i specyfiki danej spółki). Wszystkie podejmowane działania w tym zakresie opierały się na bieżącej sytuacji prawnej i były, w przypadku aktualizacji, bezzwłocznie weryfikowane.

Najważniejsze
działania w zakresie
walki z epidemią:

 • obowiązkowa dezynfekcja/higiena rąk poprzez zapewnienie dostępności preparatów, środków higieny etc.,

 • utrzymywanie zalecanego dystansu np. prace administracyjno-biurowe wykonywane przy ograniczonej minimalnej liczbie pracowników, a w razie potrzeby w trybie rotacyjnym,

 • zastępowanie spotkań służbowych telekonferencjami, rozmowami telefonicznymi i kontaktem mailowym,

 • zalecenie zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,

 • procesy oraz procedury pomagające zarządzać firmami podwykonawczymi w zakresie ograniczania pandemii,

 • zakup koncentratorów tlenu dla pracowników i współpracowników grupy Polenergia oraz ich rodzin (koncentratory mają m.in. wspomóc pacjentów po opuszczeniu szpitala, u których po przebytym ciężkim zakażeniu koronawirusem doszło do istotnego uszkodzenia płuc i trwałej niewydolności oddechowej),

 • na jednej z prowadzonych inwestycji wprowadzono dodatkowe badania dla wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, a także wsparto lokalny Urząd Gminy w zakresie testowania.

Wszystkie obiekty Polenergii podlegają systematycznej kontroli i audytom BHP. Po przeglądzie przeprowadzonym w 2016 roku nastąpiła weryfikacja procedur i instrukcji BHP dla farm wiatrowych w operacji, natomiast w roku 2018 odbył się audyt systemu zarządzania BHP. Od tego czasu wdrożono zalecenia, stworzono nowe stanowisko w obszarze BHP i analizy pracy obiektów, zapewniono cykl szkoleń podnoszących świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa, a także zadbano, aby każda z farm wiatrowych Grupy była wyposażona w defibrylatory. Grupa dąży do ciągłego podwyższania standardów i chce mieć pewność, że jej obiekty zapewniają bezpieczne warunki pracy i są wolne od wypadków. 

Dla Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) zewnętrzna firma corocznie wydaje oświadczenie o spełnieniu przez zakład wymagań w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Corocznej analizie podlega działalność ENS objęta procedurami i instrukcjami dotyczącymi BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, to między innymi: Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENSOgólna Instrukcja BHPInstrukcja dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie ENS, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Zakładowy Plan Operacyjno-Ratowniczy, Program Zapobiegania Awariom oraz System Oceny Ryzyka i Zarządzania Ryzykiem. 

Bezpieczeństwo w Polenergii

Polenergia wierzy, że dzięki ciągłemu rozwojowi wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników, jego poziom będzie znacznie się podnosił.

Więcej

Defibrylatory w Polenergii

Czas jest cenny, kiedy dochodzi do zatrzymania akcji serca.

Więcej

Wyniki wyszukiwania