Serwis ESG

Ochrona ptaków i nietoperzy – FW Gawłowice

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ochrona ptaków i nietoperzy – FW Gawłowice

Badania ptaków i nietoperzy po wybudowaniu turbin odbywały się w 2015, 2016 i 2018 r., a raporty z badań, po zebraniu i przeanalizowaniu danych, każdorazowo były przekazywane organom administracji.

Monitoring wykazał, że farma wiatrowa nie oddziałuje negatywnie na ptaki i nietoperze, awifauna lęgowa na jej obszarze jest średnio liczna, a liczba gatunków ptaków lęgowych od momentu jej wybudowania utrzymuje się na podobnym poziomie.

Śmiertelność z eksperymentem tempa znikania ciał to 1,28 os./MW/rok. O każdym roku badań oraz ich wynikach informowane były lokalne społeczności (punkt konsultacyjny w gminie) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ostatni roczny cykl monitoringu odbył się w 2018 r.; także tym razem badania nie wykazały wzrostu śmiertelności. W 2019 r. raporty z badań końcowych zostały przedstawione do analizy i akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W lipcu 2019 r. Dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy zaakceptował otrzymane dokumenty, stwierdzając brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na ornitofaunę i chiropterofaunę oraz zgodność z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej oraz z wytycznymi.

Wyniki wyszukiwania