Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

FW Rajgród posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska. W następstwie przeprowadzonej procedury OOŚ inwestor uzyskał stosowną decyzję środowiskową dla FW Rajgród WST.II.4242.21.2011.RŚ z dnia 19.09.2011 wydana przez RDOŚ Białystok

Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymaganiami raport za rok 2022 został złożony do końca lutego 2023 roku.

W styczniu 2015 r. rozpoczęły się powykonawcze badania ornitologiczne i chiropterologiczne terenu farmy, które były kontynuowane w 2016 r. Obserwacje nie wykazały negatywnego oddziaływania instalacji na ptaki szponiaste oraz młode bociany białe wylatujące z gniazd. W roku 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (Wydział Spraw Terenowych w Łomży), po zapoznaniu się z raportem za 2016 r., nie wniosła uwag do proponowanych rozwiązań w zakresie prowadzenia monitoringu w kolejnych latach. W 2018 r. przeprowadzono ostatni cykl badań wpływu farmy na nietoperze i ptaki. Raport końcowy, podsumowujący 3-letni monitoring, został przestawiony organom ochrony środowiska w 2019 r. W czerwcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaakceptowała analizę powykonawczą.

Monitorowanie hałasu:

Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w grudniu 2014 r. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca. Na podstawie wyników nie odnotowano przekroczeń ani w porze dziennej, ani w nocnej. Wyniki wyżej wymienionej analizy akustycznej zostały przekazane odpowiednim władzom, które nie wniosły uwag.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close