Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

W następstwie przeprowadzonej procedury OOŚ inwestor uzyskał stosowną decyzję środowiskową dla FW Grabowo nr FW-8 nr DŚ.6220.03.11, wydana 8 lutego, 2012 roku. przez Wójta Gminy Grabowo.

W trakcie inwestycji firma BIO-EXPERT prowadzi regularne kontrole realizacji projektu pod względem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. W sytuacji koniecznej wspiera w przygotowaniu wniosków o derogację od zakazów dotyczących gatunków chronionych. W 2022 roku projekt uzyskał dwie decyzje:

  • Decyzja WPN.6401.92.2022.KP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  • Decyzja WPN.6401.140.2022.DO Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 lipca 2022 r.

W celu rozpoznania lokalnych ptasich populacji i podjęcia odpowiednich pomiarów na etapie

planowania, inwestor przeprowadził monitoring ornitologiczny. Na podstawie wstępnych wyników monitorowania inwestycji obszar badany pod kątem budowy farmy wiatrowej nie został zidentyfikowany jako wartościowy lub szczególnie interesujący w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody.

Zgodnie z wytycznymi EUROBATS (dotyczącymi wpływu farm wiatrowych na nietoperze) przeprowadzono monitoring występujących gatunków nietoperz. Biorąc pod uwagę charakterystykę inwestycji, stwierdzono, że projekty nie będą miały negatywnego wpływu na gatunki i siedliska chronione w ramach Sieci Natura 2000’.

Na podstawie planowanych rozwiązań technicznych i projektu rozwoju terenu pod kątem inwestycji, zakres i poziom oddziaływania akustycznego na środowisko został określony. Uzyskane wartości emisji hałasu wykazały, że poziom hałasu nie przekroczy wartości przewidzianych dla zabudowy zagrodowej zarówno w ciągu dnia jak i w nocy w miejscu, gdzie znajduje się ta zabudowa.

Realizując zalecenia monitoringu przyrodniczego, prowadzone były działania ochronne płazów poprzez przenoszenie kijanek żaby z wykopów, zabezpieczane są pryzmy ziemi, gdzie lęgi prowadzą jaskółki brzegówki lub gąsiorki. Zgodnie z ustaleniami z przyrodnikami prowadzone były przewierty pod zadrzewieniami oraz wykopy w oddaleniu od alej drzew, dzięki czemu minimalizowany jest negatywny wpływ prowadzonych prac.

Monitoring porealizacyjny:

Zgodnie z decyzją lokalnych władz, monitoring ptaków powinien być prowadzony przez 3 lata w okresie 5 lat od zakończenia budowy projektu. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz w oparciu o zalecenia zawarte w raportach OOŚ, prowadzone będą porealizacyjne pomiarów hałasu dla FW Grabowo oraz monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close