Serwis ESG

Ład organizacyjny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ład organizacyjny

Polenergia S.A., spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spełnia wszystkie wymogi dotyczące ładu korporacyjnego, raportowania finansowego i pozafinansowego oraz dialogu z interesariuszami.

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Niezależnie od zasad ładu korporacyjnego w Grupie został wdrożony Kodeks Etyki oraz powołana została Komisja Etyki, do której zadań należy między innymi rozpatrywanie wniosków pracowników. Dodatkowo funkcjonuje również system zgłaszania przez zatrudnionych ewentualnych nadużyć.

Narzędzia
polityki
informacyjnej:

  • raporty

    bieżące i okresowe

  • cykliczne/kwartalne prezentacje wyników finansowych

    dla inwestorów i analityków

  • strona internetowa

    z czytelnymi sekcjami: Relacje Inwestorskie (prezentuje wyniki finansowe, jest przeznaczona dla inwestorów i analityków) oraz Aktualności (opisuje najważniejsze wydarzenia rynkowe i operacyjne dotyczące Grupy); przedstawiająca aktywa przedsiębiorstwa, publikująca notowania jego akcji itd.

  • Serwis ESG

Struktura zarządzania

Search results