Serwis ESG

Wartości i etyka

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wartości i etyka

Sposoby działania Grupy Polenergia wyznacza szeroko pojęta etyka. Przejawia się to w odpowiedzialnym podejściu firmy do interesariuszy – akcjonariuszy, pracowników, współpracowników, kontrahentów.

Grupa Polenergia jasno określa zasady i wartości etyczne, które przyświecają działalności Grupy poprzez wdrożenie Kodeksu Etycznego. Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, które przestrzegane są zarówno przez Zarząd jak i Pracowników Grupy.

Nie tylko pracownicy Grupy Polenergia, ale również nasi partnerzy zobowiązani są do kształtowania kultury pracy zgodnej z wartościami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Karty Różnorodności oraz zasadami Programu Etycznego UN Global Compact. Kodeks Etyki Grupy Polenergia przewiduje możliwość zgłaszania nadużyć w tej sferze do Komisji Etyki. Umowy z pracownikami oraz z partnerami biznesowymi zawierają postanowienia dotyczące przestrzegania zasad etycznych oraz dbania o środowisko naturalne i lokalne społeczności.

Grupa przestrzega zasad uczciwej konkurencji podczas wyboru dostawców i wykonawców, działa w sposób pozbawiony jakichkolwiek znamion korupcji. Ponadto spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska oraz pracy i tego samego oczekuje od podmiotów, z którymi współpracuje. Odpowiedzialne działanie wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw nie tylko usprawnia pracę i gwarantuje oczekiwaną jakość obsługi i funkcjonowania aktywów firmy, ale także pozwala jej kompleksowo zarządzać wpływem na otoczenie.

Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 r. Grupa Polenergia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności. Zarządzanie różnorodnością jest strategią biznesową, która tworzy i promuje równe szanse, docenia wartości ukryte w różnicach kulturowych między ludźmi oraz wykorzystuje potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów organizacji. W 2021 r. Grupa skupiła się na zapisanych w strategii CSR działaniach wspierających różnorodność i równość szans pracowników.

Kodeks Etyki Grupy Polenergia w pełni realizuje zasadę równości oraz braku dyskryminacji ze względu na cechy wymienione w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Komisja ds. Etyki działa w Grupie od 2015 r. W 2020 roku, w związku z realizacją Strategii CSR w obszarze „Etyczne prowadzenie biznesu” opracowana została aktualizacja Regulaminu Komisji ds. Etyki. Komisja ta ma na zadaniu reagować i eliminować nieprawidłowości zachodzące w strukturach Grupy, a przede wszystkim tworzyć i promować zasady i wartości etyczne z wdrożonego Kodeksu Etycznego, nie tylko wśród pracowników, ale również naszych partnerów. Zanim powstała finalna wersja regulaminu, był on konsultowany ze wszystkimi pracownikami.

Kontakt z Komisją można nawiązać poprzez adres mailowy lub skrzynkę, która znajduje się na IV piętrze budynku Krucza House.

Search results