Serwis ESG

Strategia i kluczowe obszary odpowiedzialności

Kontrast
Wielkość liter - A +

Strategia i kluczowe obszary odpowiedzialności

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Polenergia została przyjęta w 2019 roku. Strategia określiła mierzalne cele na lata 2019–2022 we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy Polenergia. Dokument ten jest podstawą działań i dalszego rozwoju sfery CSR dla wszystkich spółek Grupy.

Ogłoszona w maju 2020 roku Strategia Grupy Polenergia to nie tylko rozwój w wymiarze ekonomicznym i gotowość do kształtowania przyszłości rynku energii: budowa bezpiecznego i niskoemisyjnego rynku energii to także odpowiedzialność społeczna za obecne i przyszłe pokolenia.  Dlatego Polenergia dba o wszystkich Interesariuszy i szczególną wagę przykłada do kwestii społecznych i ochrony środowiska. Powyższe założenia determinują postawę Grupy w zakresie prowadzenia działalności biznesowej uwzgledniającej kontekst społeczny, ekologiczny, a także promowania społecznej odpowiedzialności.

Prace nad aktualizacją strategii przebiegały kilkuetapowo. Zaczęły się od pogłębionego badania opinii pracowników, które pozwoliło na poznanie, jak oni ocenią działania z zakresu CSR podejmowanych przez Grupę Polenergia. Dzięki udziałowi w badaniu pracownicy mieli możliwość określić, jakie kwestie są z ich perspektywy najważniejsze i które z nich powinny zostać wzięte pod uwagę podczas tworzenia strategii. Zdaniem zatrudnionych najważniejszymi programami Grupy Polenergia ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu są działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia i wspieranie rozwoju kadry.

Kolejnym etapem procesu było spotkanie w gronie osób zarządzających poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi Spółki. Wzięło w nim udział piętnaście osób, wśród nich Członkowie Zarządu. Podczas warsztatu przeprowadzono analizę istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Polenergia.

Podczas tworzenia nowej strategii wzięto też pod uwagę opinie interesariuszy zewnętrznych. W tym celu przeprowadzono identyfikację, mapowanie i analizę interesariuszy. Badanie opinii zrealizowano wśród najistotniejszych interesariuszy, do których zaliczeni zostali akcjonariusze, banki, dostawcy, inwestorzy, przedstawiciele społeczności lokalnych, Rada Nadzorcza, samorządy lokalne oraz stowarzyszenia branżowe.

Strategia odpowiedzialności jest ściśle powiązana ze strategią biznesową firmy i odnosi się do Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dokument określa piętnaście celów i 32 zadania do zrealizowania w czterech kluczowych obszarach odpowiedzialności Grupy Polenergia.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Polenergia to przede wszystkim

Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez oferowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Działamy odpowiedzialnie w całym łańcuchu dostaw – przeprowadzamy audyty środowiskowe i BHP zarządzanych przez nas obiektów, a w umowach z kluczowymi podwykonawcami zawieramy klauzule etyczno-środowiskowe. Istotna jest dla nas transparentność działania i niedopuszczanie do przypadków korupcji – kładziemy nacisk na te kwestie podczas szkoleń pracowników. Wzmacniamy etyczny wymiar kultury organizacyjnej poprzez stałe podnoszenie wiedzy pracowników na ten temat oraz tworząc niezbędne narzędzia zarządzania tymi zagadnieniami (Kodeks Etyki Grupy Polenergia).

Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko, monitorując oddziaływanie nowo wybudowanych inwestycji na otoczenie. Ograniczamy liczbę wytwarzanych przez nas odpadów. Jesteśmy otwarci na dialog z interesariuszami w zakresie ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Zapewniamy procedury bezpieczeństwa zgodne z ISO 18001, dążymy do pełnej eliminacji wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz przypadków chorób zawodowych, zarówno wśród naszych pracowników, jak i u naszych podwykonawców. Dzięki dostępowi do szkoleń umożliwiamy pracownikom rozwój wiedzy i kompetencji . Kluczową wartością, jaką się kierujemy, jest różnorodność i równość szans. Systemowo zarządzamy różnorodnością, zapewniamy równość szans w dostępie do wyższych stanowisk, dążymy do wyrównania wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Realizujemy działania mające na celu niedopuszczenie do przypadków dyskryminacji, ułatwiamy powroty do pracy po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim.

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie relacji ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których działamy. Jesteśmy otwarci na dialog, a nasza działalność dobroczynna skoncentrowana jest na wsparciu mieszkańców w naszym sąsiedztwie i pomoc w rozwiązaniu ich problemów. Podejmujemy niezbędne działania w celu niedopuszczenia do przypadków naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów. Zapewniamy mechanizmy skargowe i efektywnie odpowiadamy na wszelkie kwestie zgłaszane do nas przez klientów i lokalne społeczności .

Search results