Serwis ESG

Przestrzeganie 10 zasad Global Compact

Kontrast
Wielkość liter - A +

Przestrzeganie 10 zasad Global Compact

Prawa człowieka

Zasada 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

Zasada 2: Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Przestrzeganie zasad dotyczących praw człowieka zostały opisane w rozdziale Etyka i przeciwdziałanie korupcji.

 

Standardy pracy

Zasada 3: Poszanowanie wolności stowarzyszania się

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci

Zasada 6: Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Przestrzeganie zasad dotyczących standardów pracy zostały opisane w rozdziale Zarządzanie różnorodnością

 

Ochrona środowiska naturalnego

Zasada 7: Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

Zasada 9: Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego zostały opisane w rozdziałach: Zarządzanie wpływem klimatycznym, Wpływ na środowisko oraz Bioróżnorodność.

 

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Przestrzeganie zasad przeciwdziałania korupcji zostało opisane w rozdziale Etyka i przeciwdziałanie korupcji.

Realizacja Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju

Polenergia tworzy włączającą kulturę pracy.  Jesteśmy przekonani, że równe szanse rozwoju zawodowego dla wszystkich są jednym z kluczowych elementów pozwalających osiągnąć zrównoważony rozwój. Wspieramy kobiety i kształcimy przywódcze kompetencje liderek. Aktywnie przeciwdziałamy naruszeniom zasady równego traktowania, zarówno w naszej Grupie, jak i wśród biznesowych partnerów. Monitorujemy odsetek kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w centrali firmy oraz kwestię równego wynagradzania mężczyzn i kobiet. Dzięki aktywnemu zarządzaniu obszarem różnorodności kreujemy zaangażowanie i innowacje pozwalające realizować naszą strategię rozwoju.

Przeczytaj więcej

Systematycznie umacniamy swoją pozycję w gronie liderów prowadzących nasz kraj w kierunku energetyki opartej na czystych i odnawialnych źródłach energii. Dostrzegamy kluczową rolę, jaką biznes powinien odegrać w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przy jednoczesnym przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego w naszej strategii stawiamy na intensywny rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Nasz długoterminowy cel to wielka transformacja wodorowa. Chcemy być kluczowym producentem zielonego wodoru w Polsce, skutecznie przyczyniając się do dekarbonizacji sektora energetycznego.

Przeczytaj więcej

Wzrost udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii w Polsce pozwoli na wypełnienie celów klimatycznych Unii Europejskiej jak również na zmniejszenie negatywnego oddziaływania miast na środowisko naturalne. Według prognoz ONZ do 2030 roku w ośrodkach miejskich będzie mieszkać 5 miliardów ludzi, a to właśnie w miastach wytwarzana jest zdecydowana większość światowej emisji dwutlenku węgla. Polenergia, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu aktywnie wspiera dążenie do szerokiego zastosowania innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii z odnawialnych, ekologicznych źródeł.

Przeczytaj więcej

W 2017 roku Polenergia przystąpiła do Standardu Programu Etycznego United Nations Global Compact Network Polska. W sierpniu 2020 roku, w ramach Partnerstwa UNGC, Grupa rozpoczęła realizację dwóch projektów: Zrównoważone Miasta  oraz Równe Szanse w Biznesie. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Połączenie perspektyw, kompetencji oraz możliwości wielu instytucji i firm, które podobnie jak Polenergia kierują się społeczną odpowiedzialnością za obecne i przyszłe pokolenia, jest gwarancją skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przeczytaj więcej

Search results