Serwis ESG

FW Szymankowo

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Szymankowo

Projekt Farmy Wiatrowej Szymankowo został zrealizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o., spółkę celową należącą w 100% do Polenergii.

38 MW

Moc farmy wiatrowej

3,45 MW

Moc pojedynczej turbiny

5 listopada 2019 r. Polenergia podpisała umowę na finansowanie oraz umowy na realizację FW Szymankowo. Na realizację inwestycji pozyskano finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł. Projekt sfinansowany został przez konsorcjum banków, które tworzą Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz ING Bank Śląski.

FW Szymankowo jest zlokalizowana w powiecie malborskim w gminie Miłoradz, na obszarze ograniczonym miejscowościami: Gnojewo (od północy), Stara Kościelnica (od wschodu), Miłoradz (od południowego wschodu) oraz Bystrze (od zachodu).

Najbliższe obszary chronione to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” (ok. 3,3 km na zachód od planowanych turbin wiatrowych), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolna Wisła” (ok. 3,3 km na zachód) oraz Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (ok. 3,3 km na zachód); farma nie będzie znacząco oddziaływać na żaden z nich. Żadna z turbin wiatrowych nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym, np. w ramach sieci Natura 2000.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton pyłów. Po uruchomieniu projektu łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrosła o 15%.

Po stronie partnerów Grupy zostaną wyznaczone osoby do kontaktu, do których będzie można składać wszelkie uwagi i pytania odnośnie do budowy i organizacji prac.

Projekt FW Szymankowo w 2015 roku przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzoną przez właściwy organ, tj. Wójta gminy Miłoradz. W trakcie procedury OOŚ Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) były konsultowane zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Procedura konsultacji umożliwiała również udział w niej interesariuszy projektu. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalających na budowę do dwudziestu turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Projekt uzyskał również pozwolenie na budowę dwudziestu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie jedynie jedenastu z dwudziestu turbin, na które uzyskała pozwolenie na budowę.

Warte podkreślenia jest to, że będzie to pierwsza farma wiatrowa w Polsce, w przypadku której decyzja o realizacji nie była uzależniona od uzyskania wsparcia – w ramach systemu aukcyjnego lub długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Jej budowa pokazuje, że „zielona energia” nie jest droga.

Spółka wybrała do realizacji projektu turbiny wiatrowe Siemens Gamesa Renewable Energy G132-3.45 MW o mocy 3,45 MW każda. Parametry wybranych turbin wiatrowych są następujące:

  • wysokość piasty: 134 m,
  • średnica wirnika: 132 m.

Przed rozpoczęciem budowy, w styczniu 2020 roku, odbyło się szkolenie dla wszystkich podwykonawców zaangażowanych w proces budowy. Szkolenie dotyczyło zagadnień BHP oraz ochrony środowiska, miało również na celu zapoznanie podwykonawców z wymogami instytucji finansujących projekt oraz z polityką środowiskowo-społeczną Grupy Polenergia i standardami postępowania dla Partnerów (dostawców i podwykonawców). Budowa była regularnie monitorowana przez specjalistów (firma BIO EKSPERT) odpowiadających za nadzór przyrodniczy.

Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego farmy przez okres 25 lat od chwili jej uruchomienia, pozostanie firma Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład Grupy ERBUD. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej przez nową farmę wiatrową wynosi blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 60 tys. gospodarstw domowych.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Search results