Serwis ESG

FW Skurpie

Kontrast
Wielkość liter - A +

43,7 MW

moc farmy wiatrowej

19

turbin

Konfiguracja FW Skurpie obejmuje dziewiętnaście turbin wiatrowych typu Siemens SWT-2.3-108 o wysokości wieży 115 m i średnicy wirnika 108 m, stację GPZ, podziemną infrastrukturę linii przesyłowych, jak również drogi dojazdowe do każdej turbiny. Całkowita moc FW Skurpie to 43,7 MW.

Operatorem FW Skurpie jest Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Skurpie nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

W latach 2016 i 2017 trwał monitoring wpływu inwestycji na ptaki oraz nietoperze. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej wyniki badań były przedkładane organom administracji (Urząd Gminy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) po zakończeniu każdego półrocza badań. Badania nie wykazały negatywnego oddziaływania projektu na ptaki i nietoperze. Kolejny cykl badań i podsumowanie trzyletnich badań ornitologicznych miały miejsce w roku 2019. Raport końcowy został przesłany do organów administracji i udostępniony lokalnej społeczności w punkcie informacyjnym po zakończeniu badań i przygotowaniu analizy, tj. w maju 2020 roku.

FW Skurpie została uruchomiona w trzecim i czwartym kwartale 2015 roku. Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w listopadzie 2015 roku oraz w okresie kwiecień–maj 2016 roku. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca EKO-POMIAR. Na podstawie otrzymanych wyników nie odnotowano przekroczeń ani w porze dziennej, ani w nocnej. Wyniki wyżej wspomnianej analizy akustycznej zostały przekazane odpowiednim władzom, które nie wniosły uwag (Wójt Gminy Płośnica).

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Search results