Serwis ESG

FW Mycielin

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Mycielin

Farma Wiatrowa Mycielin (Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o.) jest zlokalizowana w okolicy miejscowości Mycielin, Gościelin, Gościeszowice, Długie, Dzikowice i Sucha Dolna w gminach Niegosławice i Szprotawa w powiecie żagańskim, w województwie lubuskim. Została wybudowana w 2015 roku, a w lutym 2016 roku otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

46 MW

moc farmy wiatrowej

23

turbiny

FW Mycielin składa się z 23 turbin typu Vestas V110 2,0 MW o wysokości wieży 125 m i średnicy wirnika 110 m. Łączna zainstalowanej moc obiektu to 46 MW. Operatorem farmy jest Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A.

Początkowo FW Mycielin składała się z 24 turbin wiatrowych, jednak w kwietniu 2017 roku konstrukcja wieży turbiny EW3 uległa złamaniu i przewróceniu.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Mycielin nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

W 2016 roku rozpoczęły się badania ornitologiczne i chiropterologiczne, zgodne z zakresem monitoringu powykonawczego uzgodnionym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Roczny raport z obserwacji został przedłożony RDOŚ w 2017 roku. RDOŚ nie wniosła uwag do zastosowanej metodyki i sposobu przeprowadzenia monitoringu, a akceptując wyniki uzyskane w pierwszym roku badawczym, zaakcentowała, że uzyskane poziomy śmiertelności dla ptaków szponiastych oraz całego zespołu awifauny są stosunkowo niskie, dalekie od wartości progowych ustalonych na podstawie monitoringu przedrealizacyjnego. Kolejny cykl badań rozpoczął się w kwietniu 2018 roku i trwał do końca marca 2019 roku. 24 lipca 2019 roku Dyrektor RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim zaakceptował przedłożone raporty z monitoringów, stwierdzając zgodność z wymogami decyzji środowiskowej oraz wskazując na brak konieczności zastosowania dodatkowych działań minimalizujących. Ostatni, trzeci rok badań rozpoczął się w kwietniu 2020 roku i zakończy się w kwietniu 2021 roku, obejmując cały cykl fenologiczny.

Biorąc pod uwagę wyniki inwentaryzacji ornitologicznej wykonanej w sezonie 2018/2019, wskazujące na gniazdowanie kani rudej w odległości około 450 m od turbiny (EW22), do monitoringu porealizacyjnego wprowadzony został dodatkowy moduł analiz. Rok 2019 nie wykazał ponownego zajęcia gniazda odnalezionego w sezonie 2018/2019 przez kanię rudą. Kontrole na farmie wiatrowej nie wykazały przypadków kolizji przedstawicieli wspomnianego gatunku od początku prowadzenia monitoringu (kwiecień 2019 roku). Obserwacje kani rudej zostaną powtórzone w ramach ostatniego cyklu badań (lata 2020/2021).

FW Mycielin została oddana do eksploatacji w pierwszym kwartale 2016 roku. Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w sierpniu, wrześniu i listopadzie 2016 roku. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca EKO-POMIAR. Na podstawie uzyskanych wyników nie odnotowano żadnych przekroczeń, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Wyniki powyższej analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom, tj. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Urzędowi Gminy w Szprotawie w grudniu 2016 roku. Nie było żadnych uwag ani ze strony WIOŚ, ani społeczności lokalnej o wynikach, nie zostały również wniesione żadne skargi ze strony społeczności lokalnej na temat hałasu. Ponadto nie było potrzeby wdrażania żadnego dodatkowego programu redukcji hałasu.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Search results