Serwis ESG

FW Gawłowice

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Gawłowice

Farma Wiatrowa Gawłowice (Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o.) jest zlokalizowana w gminie Radzyń Chełmiński w powiecie grudziądzkim, w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszy etap projektu został oddany do użytkowania w 2014 roku, a kolejny rok później.

48,3 MW

moc w 2015 r. po dodaniu 3 nowych turbin

Konfiguracja FW Gawłowice obejmuje osiemnaście turbin wiatrowych typu Siemens SWT-2.3-108 o wysokości wieży 115 m i średnicy wirnika 108 m, stację GPZ, podziemną infrastrukturę linii przesyłowych, jak również drogi dojazdowe do każdej turbiny. W 2015 roku rozbudowano farmę o trzy kolejne turbiny tego typu, dzięki czemu jej moc zwiększyła się do 48,3 MW.

Właścicielem FW Gawłowice jest Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Gawłowice nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

Badania ptaków i nietoperzy po wybudowaniu turbin odbywały się w latach: 2015, 2016 i 2018, a raporty z badań, po zebraniu i przeanalizowaniu danych, każdorazowo były przekazywane organom administracji. Monitoring wykazał, że farma wiatrowa nie oddziałuje negatywnie na ptaki i nietoperze, awifauna lęgowa na jej obszarze jest średnio liczna, a liczba gatunków ptaków lęgowych od momentu jej wybudowania utrzymuje się na podobnym poziomie. O każdym roku badań oraz ich wynikach informowane były lokalne społeczności (punkt konsultacyjny w gminie) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ostatni roczny cykl monitoringu odbył się w 2018 roku. W 2019 roku raporty z badań końcowych zostały przedstawione do analizy i akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W lipcu 2019 roku Dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy zaakceptował otrzymane dokumenty, stwierdzając brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na ornitofaunę i chiropterofaunę oraz zgodność z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej oraz z wytycznymi.

Pierwszy etap FW Gawłowice został oddany do eksploatacji w czwartym kwartale 2014 roku. Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu wykonano w listopadzie 2014 roku oraz w okresie luty–marzec 2015 roku. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca EKO-POMIAR. Na podstawie wyników nie odnotowano przekroczeń zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W styczniu 2016 roku (w wymaganym okresie osiemnastu miesięcy od uruchomienia FW) wyniki wyżej wymienionej analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom, tj.:

  • Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Toruniu (WIOŚ),
  • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOS),
  • Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Grudziądzu (SANEPID),
  • Staroście Powiatowemu w Grudziądzu,
  • Wójtowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Search results