Serwis ESG

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

Kontrast
Wielkość liter - A +

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS) zlokalizowana jest w odległości około 1 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. J. Popiełuszki 2. ENS zajmuje teren o łącznej powierzchni około 6 ha. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze przemysłowym, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych CIECH Sarzyna S.A. (Grupa CIECH).

Spółka produkuje energię elektryczną oraz energię cieplną. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej następuje w skojarzeniu przy spalaniu gazu ziemnego (lub paliwa rezerwowego – oleju opałowego lekkiego) w bloku gazowo-parowym. Wytwarzanie energii cieplnej możliwe jest również bez skojarzenia w źródle rezerwowym – kotłowni pomocniczej opalanej gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim. Spółka posiada 4 odbiorców swoich produktów:

  • Polenergia Obrót S.A. – hurtowy odbiorca energii elektrycznej,
  • Zakłady chemiczne Sarzyna Chemical Sp. z o.o. – odbiorca ciepła dla celów technologicznych i grzewczych
  • Zakłady chemiczne CIECH Sarzyna S.A. – odbiorca energii elektrycznej na potrzeby zakładów chemicznych
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – odbiorca ciepła dla celów grzewczych.

209,5 GWh

produkcja brutto energii elektrycznej w 2021 roku

459 TJ

produkcja energii cieplnej na sprzedaż

ENS posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

W 2021 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar. Ostatnia kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyła się w czerwcu 2021 roku. Nie wykryto żadnych niezgodności ani nie wniesiono żadnych uwag.

Projekt budowy i finansowania inwestycji w formule project-finance został opracowany i był nadzorowany przez pierwszego właściciela Spółki, tj. przez amerykańską korporację Enron (Houston, Texas). Budowę ENS rozpoczęto w połowie 1998 roku, natomiast do komercyjnej operacji elektrociepłownia przystąpiła 1 czerwca 2000 roku. W 1997 roku ENS zawarła długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), a w 1998 roku zawarła dwudziestoletnią Umowę na dostawy energii cieplnej z pobliskimi Zakładami Chemicznymi Organika-Sarzyna. Dodatkowo, od 2000 roku, ENS sprzedaje ciepło dla mieszkańców miasta Nowa Sarzyna. Gaz był przez dwadzieścia lat dostarczany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Handlowy w Warszawie na mocy umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, a od 2020 roku był dostarczany przez spółkę Grupy Polenergia (Polenergia Obrót SA.).

W 2011 roku ENS została nabyta przez Kulczyk Investment. Obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2020 roku ENS sprzedaje energię elektryczną do spółki obrotu należącej do Grupy Polenergia. Ciepło sprzedawane jest nadal do sąsiednich zakładów chemicznych oraz do lokalnego zakładu komunalnego. Spółka świadczy również usługę samostartu i odbudowy systemu elektroenergetycznego na podstawie odnowionej trzyletniej umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (poł. 2020 – poł. 2023).

Usługa obejmuje samostart turbozespołów gazowych i ich pracę w wydzielonej części KSE w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części. Najważniejszym elementem tego procesu jest dostarczenie energii z ENS do uruchomienia bloku energetycznego w wybranej elektrowni systemowej.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

2021 roku ENS uzyskała certyfikat uczestnika Rynku Mocy oraz zakontraktowała obowiązek mocowy na 2026 rok.

Od roku 2014 ENS posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. W maju 2021 roku firma Lloyd’s Register Polska przeprowadziła audit środowiskowy w związku z recertyfikacją systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015. ENS otrzymała nowy Certyfikat Zatwierdzenia ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, który będzie obowiązywał przez 3 lata tj. od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2023 r.

Od 2011 roku, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ENS została włączona do Grupy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, skupionych na terenie gminy Nowa Sarzyna. W jej skład wchodzą jeszcze zakłady chemiczne CIECH Sarzyna S.A. i Silikony Polskie Sp. z o.o., a od 2021 r. także Sarzyna Chemical Sp. z o.o.

Technologie oraz ilości zużywanych paliw i surowców, a także wskaźniki operacyjne (sprawność, dyspozycyjność, niezawodność) redukują do minimum negatywne oddziaływanie ENS na środowisko naturalne, w tym na klimat, w porównaniu do instalacji o podobnej mocy, opalanej np. węglem. ENS nie wytwarza odpadów popaleniskowych, generuje blisko o połowę niższe emisje gazów cieplarnianych, około 7-krotnie niższą emisję NOx, w ilościach śladowych emituje SO2 i pył. Zastosowana technologia ogranicza ilość i agresywność ścieków przemysłowych, a zawracanie wód opadowych, skroplin, wykorzystanie kondensatu z układów ciepłowniczych pozwala ograniczać zużycie wody surowej.

W 2020 roku ENS uzyskała Decyzję Prezesa URE zmieniającą koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w zakresie doprecyzowania mocy zainstalowanej ze 112,8 MW na 112,815 MW.

W 2021 roku wykonano instalację fotowoltaiczną na dachach, parkingu, gruntach i elewacji budynku głównego o łącznej mocy 0,890 MW. Instalacja nie ma charkteru jednostki OZE i jest przeznaczona do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne. Dzięki temu ENS będzie mogła dostarczać większą ilości energii i mocy z podstawowej działalności.

Nagrody i rankingi

  • We wrześniu 2019 r. ENS otrzymała wyróżnienie tygodnika „Wprost” – Dyplom Orły WPROST Województwa Podkarpackiego.
  • W listopadzie 2019 r. ENS otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2019”. Co więcej, Prezes Spółki Jacek Głowacki został nagrodzony tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie 2019

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami.

Spółka udzieliła pomocy finansowej na projekty organizowane przez Miejskie Centrum Kultury z Leżajska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna „Złoty Potok”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Nowa Sarzyna, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przemiana”,  lokalne OSP, a także szkoły i przedszkola z terenów gmin Leżajsk i Nowa Sarzyna. W 2021 roku przekazano wsparcie dla Fundacji Medyk dla Zdrowia na organizację konferencji dla medyków pt. „Życie po COVID-19”, a także dofinansowano remont pomieszczeń magazynowych w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie.

Spółka włączyła się akcję Grupy Polenergia finansując zakup książek o tematyce dot. zmian klimatu, które przekazano do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie.

W 2021 r. ENS wsparła duży projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dobry Dom w Nowej Sarzynie na remont i doposażenie „Centrum Rehabilitacji” dla osób z niepełnosprawnością.

W 2021 r. ENS objęła sponsoringiem: drużyny juniorów piłki nożnej przy Miejsko Zakładowym Klubie Sportowym „UNIA” Nowa Sarzyna; żeńską sekcję kolarską Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego AZALIA; Zespół Pieśni i Tańca LELIWA; młodych karateków z Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku; dziewczęcą drużynę koszykówki przy Uczniowskim Klubie Sportowym Lotnik Wierzawice oraz dziewczęca drużynę piłki nożnej przy Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Przemiana Azalia” Wola Zarczycka. W grudniu 2021 roku, dwaj pracownicy (w ramach wolontariatu) oraz ENS zaangażowali się w akcję Szlachetna paczka, zakupiono potrzebny sprzęt AGD i przygotowano paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny z okolic Leżajska.

Polenergia dbając o lokalne społeczności nie działa sama, ale od wielu lat współpracuje z innymi firmami w regionie. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna już od 2013 roku wraz z ZGK/z.ch. CIECH Sarzyna stosuje ujednolicone ceny ciepła dla mieszkańców komunalnych Osiedla Awaryjnego w Nowej Sarzynie, zgodnie z Porozumieniami zawartymi z tymi stronami. Ponadto, ENS udziela corocznie, od 2014 roku, rabatu na ceny ciepła dla mieszkańców komunalnych.

Search results