Serwis ESG

Warsztaty Entuzjastki Biznesu

Kontrast
Wielkość liter - A +

Warsztaty Entuzjastki Biznesu

Dla Grupy Polenergia niezwykle ważne jest budowanie różnorodnego zespołu pracowniczek i pracowników.

Zderzenie różnorodnych opinii, punktów widzenia i dialog to stały kontekst działalności Grupy Polenergia. Różnorodność pozwala na maksymalizację potencjału pracowniczek i pracowników. Konsekwencją takiego podejścia do budowania różnorodności jest tworzenie miejsca pracy dla wszystkich i włączającej kultury organizacyjnej.

Grupa Polenergia promuje równość zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz monitoruje m.in. na jakich stanowiskach pracują kobiety, jak są wynagradzane, a także, jaki procent z nich zajmuje kierownicze stanowiska.

By umożliwić kobietom wzajemne wsparcie w 2020 roku zorganizowano warsztaty pt. „Entuzjastki biznesu”. Najważniejszymi celami tego programu były:

  • diagnoza potrzeb związanych z samorealizacją zawodową kobiet pracujących w Polenergii;

 

  • budowanie świadomości roli i znaczenia kobiet na rynku pracy;

 

  • wsparcie dla samodzielnej identyfikacji własnych potrzeb, mocnych stron i oczekiwań w obszarze życia zawodowego;

 

  • networking – przygotowanie do budowania sieci kontaktów wspierających rozwój;

 

  • budowanie zaangażowania przez wspieranie kompetencji zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym;

 

  • wspieranie rozwoju przez poprawę kompetencji komunikacyjnych – asertywność, otwartość, dialog.

Szkolenia dla Polenergii były jednym z priorytetowych projektów Enterculture w roku 2020. Dynamiczna, innowacyjna spółka chciała rozwijać kompetencje swoich pracowników, przygotować liderów do skutecznego zarządzania w zmiennym, różnorodnym i pełnym wyzwań środowisku biznesowym i wesprzeć kobiety zatrudnione na stanowiskach eksperckich w rozwoju ich kariery. Enterculture zaoferowało szyte na miarę szkolenia dla menadżerów i warsztaty dla kobiet.
Osią programu liderskiego było przygotowanie menadżerów do zarządzania różnorodnymi zespołami – uczestnicy szkoleń poznali najważniejsze aspekty systemowego zarządzania różnorodnością, wspierania rozwoju kobiet w organizacji, umiejętnego wykorzystanie różnorodnych kompetencji i potencjału. Otrzymali wsparcie w rozwoju najważniejszych kompetencji liderskich, poznali różnorodne metody angażowania i motywowania pracowników i podstawowe techniki coachingowe. Co istotne, mieli też okazję do wymiany doświadczeń, refleksji i pomysłów w przyjaznej, kreatywnej atmosferze. Rezultatem szkoleń było m.in. odnowienie procesu rozmów okresowych w duchu liderskim.
Warsztaty dla kobiet pomogły pracownicom samodzielnie zidentyfikować własne potrzeby, mocne strony i oczekiwania w obszarze życia zawodowego, dały możliwość doskonalenia komunikacji przez ćwiczenia - asertywności, otwartego, dialogu i umiejętności mówienia o swoich kompetencjach. Były też okazją do networkingu i przygotowaniem do budowania sieci kontaktów wspierających rozwój.
Praca z zaangażowanym i otwartym zespołem Polenergii dała nam dużo satysfakcji. Życzmy pracownikom Polenergii wielu sukcesów i radości w pracy!

Magdalena Kusojć i Katarzyna Molęda

Enterculture

Search results