Serwis ESG

Nadzór przyrodniczy na budowach

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za ochronę środowiska i bioróżnorodność obszarów oraz minimalizację swoich negatywnych oddziaływań.

W każdym rozwijanym przez Polenergię projekcie zawiera się Plan Działań Środowiskowo – Społecznych, który kształtuje wymogi na etapie budowy i podczas eksploatacji obiektu. Jednym z wdrażanych działań jest prowadzenie nadzoru przyrodniczego, który ma na celu sprawdzenie, czy zagrożenia środowiskowe są odpowiednio zarządzane.

Obecnie Polenergia prowadzi nadzór przyrodniczy na terenie i w sąsiedztwie dwóch obiektów, będących w fazie budowy – Farmy Wiatrowej Szymankowo oraz Farmy Wiatrowej Dębsk. Zakres nadzoru obejmuje m.in.:

  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody przeprowadzane przez przyrodników podczas prowadzenia prac ziemnych, w celu zminimalizowania negatywnego odziaływania inwestycji,
  • szkolenia ze sposobu montażu płotków herpetologicznych oraz zasad postępowania z odłowionymi płazami i innymi zwierzętami chronionymi,
  • bieżące nadzory terenowe nad niezbędnymi wycinkami, prawidłowym wdrożeniem działań ochronnych i przestrzeganiem wymagań środowiskowych.
  • regularne kontrole dostosowane do etapu prowadzonych prac.

W oparciu o wyniki kontroli i poczynione obserwacje, wdrażane są dodatkowe działania, które mają na celu ochronę cennych gatunków, poszerzanie wiedzy oraz zwiększanie przyrodniczej świadomości i wrażliwości lokalnych społeczności, co jest możliwe m.in. dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi władzami.

Search results