Serwis ESG

Polenergia Obrót

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia Obrót

Obrót energią i emisjami

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Od października 2013 roku firma jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. W 2013 roku Polenergia Obrót rozpoczęła działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej  w Niemczech, z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej. Od grudnia 2013 roku jest bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od lipca 2018 roku także giełdy EEX. Od marca 2017 roku Spółka handluje energią elektryczną w Czechach i na Słowacji – na giełdach OTE oraz OKTE. 18 listopada 2016 roku rozpoczęła handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2 (poprzez brokera Marex Spectron). W roku 2020 Spółka rozpoczęła działalność handlową na rynkach energii elektrycznej na Węgrzech i na Ukrainie oraz uzyskała przedłużenie koncesji na obrót energia elektryczną w Polsce do 2030 roku.

Obrót prawami majątkowymi z OZE i GP

Spółka prowadzi obrót prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących.

W 2015 roku Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia, i do dziś kontynuuje działania w tej sferze. Spółka obraca gwarancjami pochodzenia od wytwórców z grupy kapitałowej, ale także obsługiwanych zewnętrznych podmiotów.

Obrót gazem

W roku 2014 Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Z końcem 2017 roku rozpoczęła handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Zarządzanie portfelem wytwórczym Grupy i plany rozwojowe

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Polenergia w zakresie zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych, emisji CO2 oraz gwarancji pochodzenia.

Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje cały łańcuch wartości – od wytwarzania (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, elektrociepłownia, elektrownia) po sprzedaż energii klientom końcowym.

Zakres świadczonych
usług obejmuje
między innymi:

  • współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczanie portfela,

  • zarządzanie ryzykiem,

  • bilansowanie handlowe (POB

  • prognozowanie produkcji farm wiatrowych i fotowoltaicznych

  • usługi operatora handlowego (OH), handlowo-technicznego (OHT) oraz operatora rynku (OR).

Powyższe usługi są oferowane także podmiotom spoza Grupy w ramach rozwoju nowych linii biznesowych.

Energia elektryczna i paliwo gazowe dla przedsiębiorstw

Polenergia Obrót oferuje szeroką gamę produktów i usług, które są dostosowane do potrzeb Klientów aby optymalnie zrealizować oczekiwania Klienta.

Indywidualne, zoptymalizowane pod kątem ryzyka rozwiązania energetyczne i gazowe

Zarządzanie energią stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. Polenergia Obrót oferuje szeroką gamę produktów i usług, które są dostosowane do potrzeb odbiorców przemysłowych w zakresie energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Wykorzystując nasze doświadczenie w handlu energią, zarządzaniu ryzykiem i analizie rynku, a także korzystając z obecności na rynkach europejskich oraz będąc liderem rynku wytwórców energii z OZE – nasi Eksperci opracują indywidualny, oparty o specyficzną charakterystykę Klienta model zakupowy.

Posiadamy wszechstronne portfolio produktów, które obejmuje zarówno produkty standardowe, jak i dostosowane do potrzeb rozwiązania energetyczne czy gazowe.

Nasze modele zakupowe oferowane Klientom przemysłowym

Produkty energetyczne – możliwość uzyskania energii w standardzie Energia 2051.

Zespół Ekspertów Polenergia Obrót S.A. (trading + analizy + sprzedaż) przygotowuje, w oparciu o dane zużycia dostarczane przez Klienta, dopasowane rozwiązania oparte o produkty energetyczne i gazowe wraz z rekomendacjami pozwalającymi na optymalizację zużycia w latach przyszłych…”

Sprzedaż energii do klientów końcowych

W 2020 roku Spółka intensywnie rozwijała działania mające na celu pozyskiwanie i sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych z segmentu biznesowego. W efekcie utrzymano obecnych klientów i znacząco zwiększono portfel posiadanych umów na sprzedaż energii w latach 2021–2023. Zgodnie ze strategią Spółki projekty sprzedażowe będą intensywnie rozwijane w kolejnych latach.

Usługi elastyczności

Polenergia rozwija swoje kompetencje w obszarze interwencyjnej redukcji poboru energii w roli agregatora usług DSR. W kolejnych latach Spółka będzie pełniła rolę agregatora dla podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych w Rynku Mocy. W tym celu zostały podjęte niezbędne kroki formalne do certyfikacji jednostek w Rynku Mocy. Spółka wdraża również usługi, które za jej pośrednictwem umożliwią klientom zewnętrznym świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych. Konsekwentnie realizując poszczególne etapy założonej strategii, w najbliższych latach Polenergia ma ambicję stać się liderem w zakresie agregacji usług mocowych oraz systemowych.

Ostatni rok pokazał, jak bardzo może się zmieniać otoczenie gospodarcze wpływające na energetykę. Zapotrzebowanie na energię rok do roku spadło o 2,3%, cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła niemal dwukrotnie. Mieliśmy do czynienia z rekordowymi wielkościami produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i rekordowymi wolumenami importu energii. Przewaga kosztowa źródeł odnawialnych jest coraz bardziej widoczna, a odbiorcy końcowi chętniej decydują się na zakup energii odnawialnej. W systemie elektroenergetycznym zaczyna brakować usług elastyczności, do świadczenia których są włączane kolejne grupy podmiotów. Rok 2020 pokazał trendy, których nasilenia spodziewamy się w kolejnych latach. Uważamy, że popularyzacja wiedzy i dyskusja ze wszystkimi uczestnikami rynku pozwoli na lepsze zrozumienie zmian, które zachodzą w sektorze energetycznym, i wpłynie na zwiększenie świadomości podejmowanych decyzji przez naszych Klientów. W tym kontekście pragnę podkreślić, że czujemy się szczególnie wyróżnieni możliwością kształtowania poglądów młodych pracowników sektora energetycznego we Współpracy z Fundacją Lesława Pagi, w ramach tegorocznej IX Edycji „Akademii Energii”.

Jarosław Bogacz

Członek Zarządu Polenergia S.A., Prezes Zarządu Polenergia Obrót S.A.

Wyniki wyszukiwania