ESG service

FW Szymankowo

Contrast
Font size - A +

FW Szymankowo

Farma Wiatrowa Szymankowo jest realizowana przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o. Farma zlokalizowana będzie w województwie pomorskim, w gminie Miłoradz w powiecie malborskim.

38 MW

moc farmy wiatrowej

11

turbin wiatrowych

5 listopada 2019 r. Polenergia podpisała umowę na finansowanie oraz umowy na realizację FW Szymankowo. Na realizację inwestycji pozyskano finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł. Projekt finansowany jest przez konsorcjum banków, które tworzą Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz ING Bank Śląski. Mobilizację zaplecza budowy zaplanowano na I kwartał 2020 r., a zakończenie budowy i odebranie projektu przewidziano na maj 2021 r.

Najbliższe obszary chronione to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” (ok. 3,3 km na zachód od planowanych turbin wiatrowych), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolna Wisła” (ok. 3,3 km na zachód) oraz Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (ok. 3,3 km na zachód); farma nie będzie znacząco oddziaływać na żaden z nich. Żadna z turbin wiatrowych nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym, np. w ramach sieci Natura 2000.

Po stronie partnerów Grupy zostaną wyznaczone osoby do kontaktu, do których będzie można składać wszelkie uwagi i pytania odnośnie do budowy i organizacji prac.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton pyłów. Po uruchomieniu projektu łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15%.

Warte podkreślenia jest to, że będzie to pierwsza farma wiatrowa w Polsce, w przypadku której decyzja o realizacji nie była uzależniona od uzyskania wsparcia – w ramach systemu aukcyjnego lub długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Jej budowa pokazuje, że „zielona energia” nie jest droga.

Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego farmy przez okres 25 lat od chwili jej uruchomienia, będzie firma Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład Grupy ERBUD. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej przez nową farmę wiatrową wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 60 tys. gospodarstw domowych.

Dobra praktyka

Konsultacje w regionie

Na przełomie 2019 i 2020 r. trwały prace przygotowawcze do budowy. Lokalna społeczność została poinformowana o rozpoczęciu inwestycji.

Przygotowanie do budowy FW Szymankowo

Search results