ESG Service

Impact on biodiversity

Contrast
Font size - A +

Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp. z oo została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymogami do końca lutego 2023 roku złożono raport za 2022 rok.

W latach 2016 i 2017 prowadzono monitoring oddziaływania Projektu na ptaki i nietoperze. Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyniki badań zostały przekazane organom administracji (Urządowi Gminy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ) po zakończeniu każdego semestru monitoringu. W badaniach nie stwierdzono negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze.

Kolejny cykl monitoringu i podsumowania trzyletnich badań ornitologicznych odbył się w 2019 roku. Raport końcowy został przesłany do organów administracyjnych i udostępniony społeczności lokalnej w punkcie informacyjnym po zakończeniu badań i przygotowaniu analizy, tj. w maju 2020 r.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w listopadzie 2015 r. oraz w okresie kwiecień-maj 2016 r. wykonano pomiary ex-post hałasu. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca. Na podstawie uzyskanych wyników ani w dzień, ani w nocy nie odnotowano przekroczeń. Wyniki ww. analizy hałasu zostały przekazane właściwym organom, które nie zgłosiły uwag.

Search results