Serwis ESG

List Prezesa

Kontrast
Wielkość liter - A +

List Prezesa

Szanowni Państwo,

W imieniu jednej z największych i najprężniej rozwijających się grup energetycznych w kraju, której model biznesowy obejmuje wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości – od wytwarzania do bezpośredniej sprzedaży kierowanej do odbiorców biznesowych i indywidualnych, oddaję w Państwa ręce siódme już sprawozdanie z działań CSR Grupy Polenergia.

  • 102-14

Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative i adresowany jest do wszystkich naszych Interesariuszy. Prezentujemy w nim nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które zrealizowaliśmy w 2021 roku, jak również nasze plany na najbliższe lata.

Ubiegły rok był pod wieloma względami wyjątkowy. Drugi rok pandemii COVID-19 odcisnął piętno na całej światowej gospodarce, lecz model biznesowy Grupy Polenergia wykazał wysoką odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne. W 2021 roku kontynuowaliśmy założoną misję Grupy Polenergia i aktywne wspieraliśmy transformację polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój niskoemisyjnych, czystych i odnawialnych źródeł energii takich jak morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, a także czyste technologie wodorowe. Rozpoczęliśmy dostarczanie energii z przyszłości, która jest ekosystemem innowacyjnych, technologicznych rozwiązań opartych całkowicie na zielonej energii odnawialnej w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia 2051. Wyprzedza on rynek o 30 lat, bowiem już teraz spełnia wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu zakładające konieczność dostarczania zeroemisyjnej energii dopiero od 2050 roku.

Istotnym wydarzeniem minionego roku było przejęcie spółki Edison Energia. Była to nasza odpowiedź na potrzeby zmieniającego się rynku, na którym szybko znaczenia nabiera energetyka rozproszona. Mamy świadomość, że skuteczna transformacja polskiej energetyki nie dokona się bez udziału prosumentów. Dlatego rozwijając własne źródła wytwarzania zielonej energii, stajemy się równocześnie jedną z wiodących firm energetycznych konkurujących na rynku klienta końcowego.

Ważnym wydarzeniem w działalności Polenergii był zakończony sukcesem udział spółek z Grupy w Aukcjach OZE. Trzy projekty wygrały aukcje dla dużych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie oraz farm fotowoltaicznych i otrzymają wsparcie części wolumenu produkcji. Oddana w drugiej połowie roku 2021 38 MW farma wiatrowa Szymankowo, sześć obecnie rozwijanych i budowanych projektów oraz nowe inwestycje, w ciągu najbliższych dwóch lat mają szanse zwiększyć odnawialne moce Polenergii do 585 MW. To dwa razy większa moc niż obecnie dysponuje Grupa w aktywach OZE. Sukcesem zakończyła się też główna aukcja mocy, w wyniku której Elektrociepłownia Nowa Sarzyna należąca do Grupy Polenergia zawarła umowę mocową na rok 2026.

Znamiennym wydarzeniem ubiegłego roku było przyznanie spółkom realizującym nasze strategiczne morskie projekty MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III prawa do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego. Był to istotny krok na drodze do realizacji obu projektów o mocy 1440 MW, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W społecznym wymiarze dbamy o nasze otoczenie, naszych Interesariuszy, kładziemy wzmożoną atencję na kwestie społeczne oraz ochrony środowiska, przy jednoczesnym poszanowaniu Pracowników. To determinanty, które stanowią bazę do promocji społecznej odpowiedzialności oraz prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem potrzeb społecznych i środowiskowych.

W zakresie zrównoważonego rozwoju konsekwentnie realizujemy założoną strategię CSR. Jako pierwsza firma w Polsce z sektora energetycznego uruchomiliśmy w ubiegłym roku kompleksowy, interaktywny serwis ESG, który jest platformą komunikacji o działalności Grupy z perspektywy środowiskowej, społecznej oraz związanej z ładem korporacyjnym. Dostarcza on aktualną i rzetelną wiedzę o działaniach podejmowanych w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Jako sygnatariusz Karty Różnorodności swoją odpowiedzialną postawą i działaniami z zakresu CSR identyfikujemy się z jej wartościami takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. W 2021 roku znaleźliśmy się w gronie najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu obszarem Diversity and Inclusion. Lista przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest koordynatorem Karty Różnorodności, obejmowała zaledwie 31 organizacji w Polsce, które już uzyskały wysoki poziom wdrożenia działań na rzecz wsparcia różnorodności oraz są najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją.

Podpisana przez Grupę Polenergia trzy lata temu deklaracja przystąpienia do Programu Etycznego Global Compact Poland, opracowana na zasadach United Nations Global Compact, jest potwierdzeniem ciągłego udoskonalania naszego zaangażowania i budowania jak najlepszych relacji z naszymi Interesariuszami. Aby jeszcze bardziej wzmocnić standardy etyczne Grupy przystąpiliśmy również do Partnerstwa „Standard Etyki” UNGC.

Od 2019 roku realizujemy także projekty wpierające bioróżnorodność, które towarzyszą naszym nowym inwestycjom. Sadzimy łąki kwietne na farmach fotowoltaicznych i wspieramy usługi ekosystemowe wielohektarowych areałów. W ramach rozwoju nowych projektów wiatrowych odnawiamy nasadzenia w lokalnych parkach i na skwerach, które są miejscem integracji mieszańców gmin otaczających nasze projekty. Sadzimy też rodzime gatunki roślin, które są bazą pokarmową dla zwierząt.

Włączamy się również aktywnie w edukację przyszłych kadr sektora energetycznego poprzez współpracę z fundacjami oraz wyższymi uczelniami oraz w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

W 2021 rozpoczęliśmy też przygotowania całej Grupy do raportowania zgodnego z wymogami TCFD i wymogami Dyrektywy CSRD, bowiem rok 2022 będzie przełomowy w obszarze Raportowania pozafinansowego. Już teraz udostępniliśmy interesariuszom nasz ślad węglowy wyliczony na podstawie Scenariusza 1 i 2 GHG Protocol. W tym roku przystępujemy do prac nad nową strategią ESG na kolejne lata, gdzie planujemy podtrzymać dotychczasowe nasze działa w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również rozszerzyć zakres działań związanych ze środowiskiem, działaniami społecznymi oraz ładem korporacyjnym.

Wszystkich zainteresowanych wizją odpowiedzialnego biznesu naszej Grupy zapraszam do lektury kolejnego raportu CSR.

Search results