Serwis ESG

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zarządzanie wpływem klimatycznym

Filarem działalności biznesowej Grupy Polenergia jest kultura compliance (zgodności z przepisami) i ostrożne zarządzanie ryzykiem. Grupa podsiada system zarządzania ryzykiem – wdrożyła i stosuje odpowiednie polityki i procedury zarządzania i monitorowania ryzyk.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 201-2
  • 305-1

Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zarządzanie ryzykiem ESG, w tym ryzykiem klimatycznym. Grupa podejmuje strategiczne aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym celu zdefiniowano ryzyka klimatyczne i określono sposoby ich eliminacji w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej.

Ogłoszona w 2020 roku Strategia Rozwoju Grupy wskazuje istotność zmian klimatu jako podstawę rozwoju Grupy. Polenergia chce rozwijać się w sposób zrównoważony, w oparciu o odnawialne źródła energii, transformację systemu energetycznego w kierunku zeroemisyjnego i wsparcie polityki „Zielonego Ładu” (osiągnięcie neutralności emisyjnej w perspektywie roku 2050). Obszar zrównoważonego rozwoju w Polenergii nadzorowany jest przez Iwonę Sierżęgę – Członka Zarządu.

Działając na rzecz transformacji energetyki, budujemy zrównoważone łańcuchy dostaw dla naszych projektów, czym nie tylko wspomagamy gospodarkę i rozwój przedsiębiorstw, lecz także przyczyniamy się do tworzenia rynku lokalnych dostawców usług, technologii i kompetencji związanych z branżą OZE. Współpraca z podwykonawcami jest oparta na przyjętej w Grupie polityce środowiskowo-społecznej oraz standardach etycznych (które zawierają zobowiązania w zakresie ochrony środowiska).

Spółka od 2015 roku raportuje emisje gazów cieplarnianych swoich obiektów. Raport niefinansowy dotyczy emisji z obiektów opalanych niskoemisyjnymi paliwami: gazem ziemnym (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna), odpadowym gazem koksowniczym (Elektrownia Mercury). W przypadku gazu koksowniczego zużycie go w procesie wytwarzania energii elektrycznej jest rozwiązaniem lepszym niż bezproduktywne spalenie go w pochodni. Raportowaniu podlegają także emisje uniknięte, czyli porównanie rocznej produkcji z instalacji OZE Grupy z taką samą ilością energii wytworzonej z węgla kamiennego. Zgodnie ze strategią rozwoju Grupy obiekty gazowe, generujące emisję CO2, będą modernizowane w kierunku rozwoju technologii zielonego wodoru.

Rozwijając nowe projekty – farmy wiatrowe na lądzie oraz projekty wielkoskalowych farm fotowoltaicznych – zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oceniamy wpływ zamierzenia inwestycyjnego na zmiany klimatu i ryzyka ocieplenia.

Dbamy także o lokalną bioróżnorodność, której ochrona czy odbudowanie i umocnienie jest formą adaptacji do zmian klimatu. Przykładem dobrych praktyk w zakresie bioróżnorodności są obowiązkowe nadzory przyrodnicze nad każdą prowadzoną przez Grupę budową. Nadzór przyrodniczy pozwala na ochronę terenów przyrodniczo cennych w czasie realizacji projektów. Przy każdym projekcie realizujemy politykę dobroczynności i wsparcia lokalnych społeczeństw. Rozumiemy je także jako działania przyczyniające się do rozwoju bioróżnorodności (nasadzenia łąk kwietnych na terenie farm fotowoltaicznych czy ochrona gatunków zwierząt występujących na tych obszarach).

Rozwijana jest również działalność polegająca na sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych oraz rozwój energetyki prosumenckiej i  elektromobilności. Działania te wsparte są edukacją klientów w zakresie konieczności zmiany miksu energetycznego jako niezbędnego elementu przeciwdziałania zmianie klimatu.

Emisje w 2020 roku

1 057 661 ton CO₂

emisje uniknięte w 2020 roku (dzięki produkcji energii z OZE oraz niskoemisyjnych obiektach opalanych gazem, w stosunku do ilości energii wyprodukowanej z węgla kamiennego).

Wyniki wyszukiwania