Serwis ESG

FW Łukaszów

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Łukaszów

Farma Wiatrowa Łukaszów jest zlokalizowana w gminie Zagrodno w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim. FW Łukaszów została oddana do eksploatacji na początku 2012 roku. FW Łukaszów składa się z siedemnastu turbin typu Vestas V90 2 MW o wysokości 105 m i średnicy wirnika 90 m.

2 MW

moc jednej turbiny

34 MW

moc 17 turbin FW Łukaszów

Całkowita moc FW Łukaszów wynosi 34 MW. FW Łukaszów obejmuje również stację transformatorową SN/110 kV zlokalizowaną na działce nr 480, obręb Modlikowice, gmina Zagrodno.

Właścicielem farmy jest Amon Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Łukaszów nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

W marcu 2012 roku rozpoczęto trzyletnie badanie ptaków i nietoperzy na FW Łukaszów. Obszar farmy to płaski i otwarty krajobraz zdominowany przez użytki rolne. Całość terenu zajętego przez turbiny to uprawy wielkopowierzchniowe. Na obrzeżach farmy, a także między turbinami znajdują się elementy krajobrazu wzbogacające typowo rolniczy krajobraz. Należą do nich: fragmenty lasów, zadrzewienia śródpolne, aleje drzew i zakrzaczenia wzdłuż dróg i torowisk (nieczynnych) oraz niewielkie nieużytki i oczka wodne (coraz bardziej wysychające).

W trakcie prowadzenia monitoringu porealizacyjnego dostosowano się do wytycznych PSEW (Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Warszawa 2011) odnośnie do liczby kontroli w poszczególnych okresach fenologicznych, rozmieszczenia punktów i transektów oraz czasu pojedynczych kontroli na punktach.

Obserwacje prowadzone były przez dwie osoby. Obszar, na którym obserwowano ptaki we wszystkich okresach fenologicznych, wynosił około 25 km2. Badanie przeprowadzono podobnie jak w trakcie monitoringu przedrealizacyjnego, czyli z trzech punktów obserwacyjnych (P1-P3) obejmujących jak największe obszary farmy oraz na czterech transektach (T1-T4) biegnących pomiędzy punktami obserwacyjnymi. Monitoring w każdym roku prowadzono na zasadach ustalonych w roku 2012, czyli z nieznacznymi zmianami punktów obserwacyjnych oraz przebiegu i długości transektów. Monitoringi porealizacyjne były prowadzone dla FW Łukaszów oraz FW Modlikowice łącznie, ze względu na efekt skumulowany obu inwestycji. Efekt skumulowany był odzwierciedlony zarówno w raportach powykonawczych ornitologicznych i chiropterologicznych, jak i w raporcie powykonawczym analizy hałasu. Wyniki przedstawione poniżej dotyczą obu farm wiatrowych.

Liczebność całkowita ptaków w okresie wiosennym była zdecydowanie wyższa w okresie monitoringu przedrealizacyjnego (2007 – 46 391 osobników, 2008 – 50 547 osobników) niż w monitoringu porealizacyjnym (2012 – 11 579 osobników, 2013 – 5434 osobniki, 2014 – 2620 osobników). Monitoring porealizacyjny, prowadzony w latach 2012–2015, nie wykazał negatywnego wpływu na ptaki. Raporty roczne podsumowujące każdy etap badań zostały przesłane do odpowiednich organów, zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

W 2014 roku ornitolodzy obserwujący ptaki w ramach monitoringu powykonawczego znaleźli na farmie wiatrowej gniazda błotniaka łąkowego, w związku z czym Polenergia uruchomiła program czynnej ochrony tego rzadkiego gatunku z rodziny jastrzębiowatych. W ramach działań ochronnych w kolejnych latach utrzymano schemat prac. Ogrodzono gniazda, aby podczas żniw oraz innych zabiegów agrotechnicznych pojazdy rolnicze nie zagroziły lęgom. Ptakom zapewniono również ochronę przed drapieżnikami, wysypując atestowany repelent zapachowy, całkowicie bezpieczny dla człowieka, zwierząt i środowiska. Obserwacje wykazały, że młode błotniaki łąkowe z kolejnych lęgów (2014–2020) bezpiecznie opuściły gniazdo. W okresie od 2014 do 2020 roku uratowano i zaobrączkowano sześćdziesiąt piskląt. Powyższe praktyki miały na celu ochronę błotniaka łąkowego we wczesnym stadium rozwoju, co znacząco zwiększa szansę na wzrost liczebności populacji tego gatunku. W ten sposób Spółka Amon włączyła się w akcję czynnej ochrony wspomnianego ptaka w Polsce, która objęta jest patronatem Ministerstwa Klimatu i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest to jedno z działań Grupy Polenergia na rzecz zwiększenia bioróżnorodności.

Po wybudowaniu FW Łukaszów w marcu 2012 roku rozpoczęto trzyletnie badanie nietoperzy w celu dokonania oceny oddziaływania FW na chiropterofaunę tego obszaru. W trakcie funkcjonowania FW Modlikowice w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 stwierdzono zbliżony skład gatunkowy nietoperzy odpowiadający okresowi z badań przedinwestycyjnych. Łącznie w pierwszym, drugim i trzecim roku funkcjonowania FW Łukaszów stwierdzono siedem gatunków nietoperzy, w tym pięć gatunków, tj.: nocek rudy, mroczek późny, karliki – malutki i większy, oraz borowiec wielki, wspólnych dla okresu przedinwestycyjnego i poinwestycyjnego. Ponadto w 2012 roku odnotowano pojawienie się nowych gatunków – mroczka posrebrzanego oraz nocka Natterera, natomiast nie potwierdzono obecności mopka stwierdzonego jednorazowo w 2007 roku. Oba wyżej wymienione gatunki występowały w kolejnych latach (2013–2015).

FW Łukaszów została oddana do eksploatacji w pierwszym kwartale 2012 roku. Zgodnie z decyzją nr 73/2011 z 20 grudnia 2011 (pozwolenie na użytkowanie) nałożono obowiązek wykonania pomiarów hałasu i przedłożenia wyników do władz do 10 października 2012 roku. W związku z powyższym powykonawcze pomiary hałasu wykonano w marcu 2012 roku. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca BMT. Na podstawie wyników nie odnotowano przekroczeń zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Wyniki wyżej wymienionej analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom, tj.:

  • Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Legnicy (WIOŚ),
  • Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Złotoryi (SANEPID),
  • Staroście Powiatowemu w Złotoryi,
  • Urzędowi Gminy w Zagrodnie.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Program ochrony błotniaka łąkowego

W 2014 r. ornitolodzy obserwujący ptaki w ramach monitoringu powykonawczego na terenie FW Łukaszów i FW Modlikowice znaleźli gniazda błotniaka łąkowego. W związku z tym Polenergia uruchomiła program czynnej ochrony tego rzadkiego gatunku z rodziny jastrzębiowatych.

Więcej

Wyniki wyszukiwania