Serwis ESG

FW Krzęcin

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Krzęcin

Farma Wiatrowa Krzęcin (Polenergia Farma Wiatrowa 23 Sp. z o.o.) jest zlokalizowana na działkach 47/1, 51/1, 56, 66, 403/1, 404 i 406 w gminie Krzęcin w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim.

6 MW

moc farmy wiatrowej

4

turbiny

FW Krzęcin składa się z czterech turbin typu Nordex S77 o wysokości 80 m i średnicy wirnika 77 m. Całkowita moc FW Krzęcin wynosi 6 MW.

FW Krzęcin została wybudowana w 2010 roku, a od 2018 roku jej właścicielem jest Polenergia Farma Wiatrowa 23 Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A. FW Krzęcin nie posiada własnego punktu GPO, jest przyłączona do stacji transformatorowej 110/15 kV – GPZ Krzęcin należącej do zewnętrznego operatora (ENEA Operator Sp. z o.o.).

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Krzęcin nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z treścią decyzji środowiskowej na etapie eksploatacji prowadzący instalację miał obowiązek wykonać monitoring porealizacyjny w zakresie pomiarów hałasu oraz monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, a co za tym idzie:

  • pomiary poziomu hałasu zgodnie z decyzją środowiskową miały być wykonane na najbliższych terenach chronionych akustycznie (wieś Krzęcin i Słonice). Pomiar miał być wykonany w ciągu trzydziestu dni od daty zakończenia rozruchu FW Krzęcin, a w przypadku przekraczania dopuszczalnego poziomu należało podjąć działania ograniczające jego emisję;
  • w zakresie monitoringu powykonawczego ptaków i ssaków w decyzji określone zostały obowiązki prowadzącego eksploatację: w trakcie trwania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, należy prowadzić monitoring wędrówek ptaków i ssaków, a w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na te zwierzęta podjąć działania ochronne. W przypadku znalezienia ofiary kolizji (ptak) należy takowy fakt zgłosić.

Pomiary akustyczne wykonano na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (akt wykonawczy obowiązujący w czasie przeprowadzania pomiarów akustycznych) oraz zgodnie z Załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w żadnym punkcie pomiarowym, prowadzący eksploatację nie podjął więc działań ograniczających moc akustyczną instalacji (Pomiary i analiza hałasu od pracy farmy wiatrowej koło m. Krzęcin (4 elektrownie wiatrowe Sudwind S77/77/1500 o mocy 1,5 MW każda, Laboratorium Eko-Pomiar s.c. Z. Zagubień, R. Ingielewicz, wrzesień 2010).

Zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej odnośnie do monitoringu przyrodniczego prowadzący rozpoczął w 2009 roku monitoring powykonawczy. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami powykonawczymi przyrodnicy prowadzący inwentaryzację przyrodniczą nie stwierdzili negatywnego wpływu na ptaki i nietoperze (Wynik rocznego monitoringu w obrębie Farmy Elektrowni Wiatrowych Krzęcin woj. zachodniopomorskie, gmina Krzęcin w zakresie ptaków i nietoperzy, Szczecin, październik 2011). Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami powykonawczymi przyrodnicy stwierdzili:

  • brak kolizji nietoperzy i ptaków z turbinami wiatrowymi w okresie trwania monitoringu,
  • brak ograniczenia zasobów przyrodniczych analizowanego terenu FW Krzęcin w porównaniu do analiz prowadzonych według podobnego schematu obserwacji na obszarach innych projektów,
  • nie stwierdzono również niekorzystnych oddziaływań na inne obserwowane zwierzęta (płazy i ssaki – dziki, sarny), które regularnie żerują i bytują w pobliżu turbin, oraz faunę kręgowców,
  • w migracji ornitofauny FW Krzęcin nie stanowi dla niej bariery,
  • obszar FW Krzęcin nie stanowi ważnego miejsca lęgowego ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki te występowały nielicznie i sporadycznie, obszar wykorzystywany jest przez gatunki liczne i pospolite.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Wyniki wyszukiwania